Förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad
2008-02-21
Ändring införd
SFS 2008:62 i lydelse enligt SFS 2014:91
Ikraft
2008-04-01
Upphäver
Förordning (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till verksamheter som motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av intolerans som kan ta sig uttryck i bl.a. antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism och homofobi.

2 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Förordning (2014:91).

Villkor för bidrag

3 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

4 §  Bidrag får lämnas till organisationer och stiftelser, som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver en verksamhet i Sverige som inte strider mot demokratins idéer.

5 §  Bidrag får lämnas för att stödja verksamheter vars syfte är att motverka eller förebygga rasism eller liknande former av intolerans.

[S2]Ansökningar om bidrag ska prövas med hänsyn till verksamhetens förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter.

6 §  Bidrag får inte lämnas till en organisation eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ansökan

7 §  Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Sökanden ska lämna Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor de handlingar och uppgifter som styrelsen bestämmer. Förordning (2014:91).

Beslut och utbetalning

8 §  I ett beslut om bidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget beviljas. I beslutet ska vidare sista dag för redovisning enligt 11 § bestämmas.

[S2]Beslut om bidrag får förenas med villkor.

9 §  Bidrag beviljas för högst ett år i taget.

10 §  Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken kan bidraget betalas ut vid två tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade bidraget. Förordning (2010:1734).

Redovisning

11 §  En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att vid den tidpunkt som angetts i beslutet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Förordning (2014:91).

[S2]Organisationens eller stiftelsens revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna rättvisande samt att villkoren för bidraget och tillämpliga föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2014:91).

12 §  En organisation eller stiftelse som har tagit emot bidrag är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som styrelsen begär för granskning av redovisningen. Förordning (2014:91).

13 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom, med början 2009, senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen. Förordning (2014:91).

Återbetalning och återkrav

14 §  Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats,
  4. den som har mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §, eller
  5. villkor i beslutet inte har följts.

15 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 § ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor efterge återkrav helt eller delvis.

[S2]Bidrag ska, till den del medlen inte har utnyttjats för det ändamål det har beviljats för, utan anmodan återbetalas senast vid tidpunkten för redovisning enligt 11 §. Förordning (2014:91).

Bemyndigande

16 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2014:91).

Överklagande

17 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008, då förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar ska upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före den 1 april 2008.
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2010:1734) om ändring i förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans

Omfattning
ändr. 10, 11 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:91) om ändring i förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans

Omfattning
ändr. 2, 7, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraftträder
2014-04-01