Upphävd författning

Förordning (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet UNG
Utfärdad
1994-11-17
Ändring införd
SFS 1994:1389 i lydelse enligt SFS 2007:502
Ikraft
1994-12-15
Upphäver
Förordning (1994:1202) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Ungdomsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ungdomsfrågor.

2 §  Ungdomsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att de nationella ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer.

[S2]Ungdomsstyrelsen skall särskilt

 • ansvara för att det finns samlad kunskap om ungdomars levnadsvillkor och sprida denna kunskap på nationell och lokal nivå,
 • göra samordnade uppföljningar av statliga insatser för ungdomar och verka för att ungdomsperspektivet utvecklas i statliga myndigheters verksamheter,
 • verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdomspolitik och stödja denna utveckling, samt
 • verka för förnyelse och utveckling av ungdomars fritids- och föreningsverksamheter och för att insatser som främjar ungdomsverksamheter bedrivs i kommunerna och i föreningslivet. Förordning (2005:569).

3 §  Ungdomsstyrelsen fullgör också uppgifter enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer och fördelar annat stöd till ungdomsverksamhet som ställs till myndighetens förfogande.

[S2]Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för de EU-program inom ungdomsområdet som regeringen beslutar och ansvarar för att programmen genomförs i Sverige. Förordning (2006:1530).

3 a §  Ungdomsstyrelsen handlägger ärenden och fattar beslut enligt förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration, förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering samt förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar. Förordning (2007:502).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Ungdomsstyrelsen med undantag av 4 § andra stycket och 19-21 §§. Förordning (1996:468).

Myndighetens ledning

5 §  Ungdomsstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

Myndighetens styrelse

6 §  Myndighetens styrelse består av högst elva personer, generaldirektören inräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Förordning (1996:468).

7 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall myndighetens styrelse besluta i frågor som avses i 19 § verksförordningen samt i frågor om strukturbidrag enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Förordning (2001:1061).

Ärendenas handläggning

8 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av myndighetens styrelse.

[S2]Om sådana ärenden inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

9 § har upphävts genom förordning (1996:468).
10 § har upphävts genom förordning (1996:468).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 december 1994, då förordningen (1994:1202) med instruktion för Ungdomsstyrelsen skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1994-12-15

Förordning (1996:468) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

  Omfattning
  upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 3, 4, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:1361) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:257) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:53, Prop. 1998/99:115, Bet. 1999/2000:KrU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-06-01

Förordning (2000:590) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:1061) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för Ungdomsstyrelsens uppgifter enligt förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer.
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2005:569) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2005-08-15

Förordning (2006:1530) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-02-06

Förordning (2007:502) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1140

Omfattning
upph.