Inaktuell version

Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2007:1165
Upphäver
Förordning (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänt

[K1]1 §  I denna förordning finns det bestämmelser för Försvarshögskolan. I övrigt gäller de bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100) som anges särskilt.

Säkerhetsskyddsfrågor

[K1]2 §  Försvarshögskolans hantering av säkerhetsskyddsfrågor regleras i säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Högskoleförordningens tillämpning

Internationell verksamhet

[K1]4 §  Försvarshögskolan är svenskt kontaktorgan för deltagande i Konsortiet av försvarsakademier och säkerhetspolitiska institut inom ramen för Partnerskap för fred.

[K1]5 §  Försvarshögskolan får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med högskolans uppgifter i övrigt och på de villkor som anges i tjänsteexportförordningen (1992:192).

Styrelsens sammansättning

[K2]1 §  Styrelsen för Försvarshögskolan ska bestå av ordföranden och högst fjorton andra ledamöter. Av 2 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att rektor ingår i styrelsen. Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten ska vardera representeras av en ledamot.

[S2]Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.

Högskoleförordningens tillämpning

Forsknings- och utbildningsnämnden

Ansvarsområde

[K3]1 §  Försvarshögskolan ska ha en forsknings- och utbildningsnämnd. Forsknings- och utbildningsnämnden ska ansvara för forskning och för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Nämnden ska i övrigt svara för de uppgifter som Försvarshögskolans styrelse beslutar.

Ledamöter

[K3]2 §  Forsknings- och utbildningsnämnden ska bestå av minst elva ledamöter. Nämndens ledamöter, utom de som anges i tredje stycket, ska utses genom val. Valet ska förrättas med slutna valsedlar. Bland forsknings- och utbildningsnämndens ledamöter ska båda könen vara representerade och flertalet ledamöter ska vara personer som har en anställning

 1. som professor,
 2. som lärare eller forskare för vilken det krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens,
 3. som lärare inom ett visst ämnesområde och är officerare samt har genomgått högre militär utbildning eller motsvarande utbildning vid högskolan, eller
 4. vid ett forskningsråd, om anställningen motsvarar en anställning under 2 och anställningen är knuten till Försvarshögskolan.

[S2]Röstberättigade och valbara är de som är anställda som lärare vid Försvarshögskolan och som har en anställning som omfattar minst halvtid tills vidare eller för en viss tid som inte är kortare än två år.

[S3]I övrigt ska Försvarshögskolans styrelse utse ytterligare högst tre ledamöter som ska vara lämpliga för uppdraget och inte vara anställda vid Försvarshögskolan. Av dessa ska minst en ledamot representera Försvarsmakten och en representera Krisberedskapsmyndigheten. De studerande vid Försvarshögskolan har också rätt att vara representerade i nämnden med minst tre ledamöter.

[K3]3 §  En av ledamöterna i Forsknings- och utbildningsnämnden ska vara nämndens ordförande och en ska vara dess vice ordförande. Ordföranden och vice ordföranden ska utses av styrelsen för Försvarshögskolan på förslag av de lärare som väljer ledamöter i nämnden.

Högskoleförordningens tillämpning

[K3]4 §  För handläggningen av ärenden i Forsknings- och utbildningsnämnden gäller 3 kap.12 och 13 §§högskoleförordningen (1993:100).

[S2]För högskolans övriga organ gäller 3 kap.8-13 §§högskoleförordningen. Vad som där sägs om fakultetsnämnd ska i stället avse Forsknings- och utbildningsnämnden.

Personalansvarsnämnd

[K3]5 §  Vid Försvarshögskolan ska det finnas en personalansvarsnämnd.

[S2]Försvarshögskolan ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Högskoleförordningens tillämpning

[K4]1 §  I fråga om anställning av professorer (inbegripet adjungerade professorer), lektorer (inbegripet adjungerade lektorer), adjunkter (inbegripet adjungerade adjunkter), forskarassistenter, timlärare, gästlärare och doktorander gäller bestämmelserna i 4 kap.1, 3-5, 7, 8 a och 9-34 §§ samt 5 kap.högskoleförordningen (1993:100). Vad som där sägs om fakultetsnämnd eller motsvarande organ ska i stället avse Forsknings- och utbildningsnämnden.

Anställning av officerare

[K4]2 §  Utöver vad som följer av 4 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100) får Försvarshögskolan anställa officerare som lärare. Med officerare avses i denna förordning den som är eller har varit anställd som officer i Försvarsmakten och utländska officerare.

5 kap. Högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Examina

[K5]1 §  Inom utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får vid Försvarshögskolan avläggas endast de examina som anges i bilagan till denna förordning. I bilagan anges också på vilken nivå och inom vilka områden en viss examen ska avläggas och vilka krav som ska uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning). Bilagan innehåller även bestämmelser om examensbenämning och om översättning av examensbenämningen.

Högskoleförordningens tillämpning

[K5]2 §  För utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå gäller i övrigt 6 kap.2, 3 och 6-24 §§högskoleförordningen (1993:100).

Tillträde till utbildning som leder till officersexamen

Grundläggande behörighet

[K5]3 §  För att kunna bli antagen till en utbildning som leder till officersexamen som anges i bilagan till denna förordning krävs, utöver vad som gäller för grundläggande behörighet enligt 7 kap.5, 6 och 24 §§högskoleförordningen (1993:100), att sökanden

 1. är svensk medborgare,
 2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning, och
 3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Särskild behörighet

[K5]4 §  Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om den särskilda behörighet som krävs för att bli antagen till utbildning som avses i 3 §.

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

[K5]5 §  För tillträde till utbildning som avses i 3 § gäller i övrigt 7 kap. 1-8, 12, 13, 17, 18 § första och tredje stycket och 19-23 §§högskoleförordningen (1993:100) samt bilaga 3 till den förordningen med undantag av punkterna 3 och 8.

[S2]Försvarshögskolan får besluta om undantag från 7 kap. 13 § första stycket högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2007:1165).

Tillträde till övrig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

/Träder i kraft I: 2010-01-01/

[K5]6 §  För tillträde till övrig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Försvarshögskolan gäller 7 kap.1-9 a, 11- 13, 15-28 och 30-33 §§högskoleförordningen (1993:100).

[S2]Försvarshögskolan får, i den mån krav på särskild behörighet ställs, bestämma vilka områdesbehörigheter som ska gälla för utbildningen. Förordning (2007:1165).

Disciplinära åtgärder

[K5]7 §  Disciplinära åtgärder mot studenter som är antagna till och bedriver högskoleutbildning vid Försvarshögskolan får vidtas enligt bestämmelserna i 10 kap.högskoleförordningen (1993:100).

6 kap. Annan utbildning vid Försvarshögskolan

[K6]8 §  Försvarshögskolan får på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten eller någon annan uppdragsgivare anordna uppdragsutbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

[S2]Vad som sägs i 3 § andra stycket i förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor ska inte gälla för uppdragsutbildning på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten.

[K6]9 §  Försvarshögskolan får på uppdrag av Försvarsmakten anordna annan utbildning än den som regleras enligt denna förordning.

[S2]Vid utbildning enligt första stycket tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

[K7]1 §  För överklagande av beslut fattade av Försvarshögskolan gäller bestämmelserna i 12 kap.högskoleförordningen (1993:100). Vad som sägs om undantag av vissa anställningar i 12 kap. 2 § första stycket 1 i samma förordning ska även avse anställning av officerare enligt 4 kap.2 och 3 §§ denna förordning.

Bilaga

Innehåll

I denna bilaga anges
 1. vilka examina som får avläggas på grundnivå och avancerad nivå och inom vilka områden vid Försvarshögskolan, och
 2. vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen (examensbeskrivning).

Gemensamma bestämmelser

Examensbenämning
En examensbenämning består av examen enligt vad som anges i denna bilaga och i förekommande fall ett för- eller efterled eller båda, som anger examens inriktning. Försvarshögskolan bestämmer vilka för- eller efterled som ska användas. För vissa examina ska, enligt vad som framgår av examensbeskrivningarna, Försvarshögskolan bestämma en inriktning.
Översättning
En översättning av examensbenämningen ska återspegla examens omfattning och i förekommande fall inriktning samt på vilken nivå examen avläggs.
Högskoleverket får meddela föreskrifter om översättningen av examen till engelska. Försvarshögskolan beslutar om översättningen av examen i examensbeviset till andra språk än engelska, efter samråd med Högskoleverket i fråga om den rättsliga status som en översättning av examen kan ha i andra länder.
Försvarshögskolan beslutar om översättning av de för- och efterled som Försvarshögskolan använder. Försvarshögskolan ska till Högskoleverket anmäla de för- och efterled på svenska som Försvarshögskolan bestämt ska användas till varje examen samt översättningen av dem till engelska.
Försvarshögskolan får också till Högskoleverket anmäla översättningen av examensbenämningar till andra språk än engelska.

Förteckning över examina

Examina på grundnivå

Generella examina

Högskoleexamen

Kandidatexamen

Yrkesexamina

Officersexamen

Examina på avancerad nivå

Magisterexamen
inom områdena krigsvetenskap eller statsvetenskap

Examensbeskrivningar

EXAMINA PÅ GRUNDNIVÅ

GENERELLA EXAMINA

Omfattning
Högskoleexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan själv bestämmer.

Mål

Kunskap och förståelse

För högskoleexamen ska studenten
 • visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga

För högskoleexamen ska studenten
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen ska studenten
 • visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.
Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.
Övrigt
För högskoleexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.
Omfattning
Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.
För kandidatexamen ska studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
För kandidatexamen ska studenten
 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.
För kandidatexamen ska studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Övrigt
För kandidatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

YRKESEXAMINA

Omfattning
Officersexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.
Mål
För officersexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som officer.
För officersexamen ska studenten
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa sådant brett kunnande i militära ämnen som krävs för att i en ledande befattning ansvara för personal och materiel i militära operationer,
 • visa förståelse för mekanismer och interaktion i militära konflikter längs hela skalan av konflikter,
 • visa kunskap om krishantering i påfrestande situationer för samhället, och
 • visa kunskap om såväl nationella som internationella relevanta författningar och regelverk.
För officersexamen ska studenten
 • visa förmåga att med en helhetssyn planera, leda och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
 • visa förmåga att utbilda, informera och stödja olika grupper,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån uppgiftens, individens och gruppens behov,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt granska, bedöma och använda relevant information,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med grupper med olika sammansättningar, och
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar med olika grupper.
För officersexamen ska studenten
 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till säkerhetsmässigt tänkande i olika situationer,
 • visa förmåga att inom yrkesutövningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet militära, sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För officersexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
Övrigt
För officersexamen ska också de preciserade krav gälla som Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

EXAMINA PÅ AVANCERAD NIVÅ

Magisterexamen

Omfattning
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som Försvarshögskolan bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.
Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.
För magisterexamen ska studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
För magisterexamen ska studenten
 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
För magisterexamen ska studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.
Övrigt
För magisterexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som Försvarshögskolan bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan ska upphöra att gälla.
 2. Hänvisningen i 2 kap. 2 § till 2 kap. 11 § högskoleförordningen (1993:100) om rektors behörighet ska tillämpas första gången då en ny rektor ska anställas eller senast fr.o.m. den 1 oktober 2008.
 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av anställningsbeslut som har meddelats före den 1 januari 2008.
 4. Bestämmelserna i 5 kap. om tillträde till officersutbildning ska tillämpas första gången vid antagning som börjar efter den 30 juni 2008.
 5. Den som före den 1 januari 2008 har påbörjat en utbildning enligt äldre bestämmelser och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en yrkesofficersexamen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till utgången av juni 2012.
 6. Den som antagits till yrkesofficersprogrammet under 2006 respektive officersprogrammet under 2007 ska på begäran till Försvarshögskolan anses vara antagen till utbildning som leder till officersexamen som anges i bilagan till denna förordning.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:193, Prop. 2006/07:64, Bet. 2006/07:FöU9
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1165) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 5 kap 5, 6 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2008:19) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
nuvarande 6 kap 8, 9 §§ betecknas 6 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2008:1030) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 §, 6 kap 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1072) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §; nya 5 kap. 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 5 kap. 2 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:594) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 1 kap. 3, 5 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1751) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Förarbeten
Rskr. 2009/10:337, Prop. 2009/10:149, Bet. 2009/10:UbU23
Omfattning
upph. 3, 4 kap.; nuvarande 5, 6, 7 kap. betecknas 4, 5, 6 kap.; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 2 §, nya 4 kap. 2 §, 6 kap. 1 §, rubr. till 2 kap.; nya 2 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. rubr. närmast före 2 kap. 3, 4, 5, 7 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:723) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:15) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2013-02-26

Förordning (2014:1535) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 4 kap. 3 §
Ikraftträder
2015-01-12

Förordning (2016:747) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-08-01

Förordning (2018:132) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 1, 2, 6 §§, bil., rubr. till 4 kap., rubr. närmast före 4 kap. 6 §
Ikraftträder
2018-05-02

Förordning (2018:661) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 3 §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2018:1030) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1133) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2018:1330) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Omfattning
nya 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 1, 3 §§
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2018:1504) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

Förarbeten
Rskr. 2017/18:331, Prop. 2017/18:204, Bet. 2017/18:UbU25
Omfattning
ändr. 4 kap. 3, 4, 5, 6 §§; nya 4 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraftträder
2019-01-01