Inaktuell version

Förordning (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

Version: 2010:1888

Departement
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2010:1888
Upphäver
Förordning (2005:1032) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Brottsoffermyndighetens uppgift är att främja brottsoffers rättigheter, uppmärksamma deras behov och intressen samt vara ett informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor. Förordning (2010:1888).

2 §  Utöver det som följer av brottsskadelagen (1978:413), lagen (1994:419) om brottsofferfond, brottsskadeförordningen (1978:653) och förordningen (1994:426) om brottsofferfond ska Brottsoffermyndigheten

  1. aktivt verka för att berörda får kännedom om möjligheterna till brottsskadeersättning och till bidrag från brottsofferfonden,
  2. genom utåtriktad verksamhet verka för att myndigheter, andra aktörer och allmänheten får ökad kunskap om brottsofferfrågor,
  3. bidra till att förbättra förutsättningarna för samverkan i brottsofferfrågor mellan olika samhällsaktörer,
  4. lämna upplysningar, vägledning och råd i brottsofferfrågor samt ta tillvara synpunkter och erfarenheter från dem som har drabbats av brott,
  5. medverka i internationellt samarbete på brottsofferområdet,
  6. för statens räkning återkräva utbetald brottsskadeersättning samt i övrigt företräda staten i och utanför domstol i fråga om fordringar som avses i 17 och 19 §§brottsskadelagen, och
  7. integrera ett jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv genom att i sin verksamhet belysa och beakta förhållandena utifrån ålder och kön.

[S2]Om det inte finns särskilda skäl mot det, ska myndigheten redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund. Förordning (2010:1888).

3 §  Brottsoffermyndigheten ska vara kontaktmyndighet i frågor som rör rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer.

Ledning

4 §  Brottsoffermyndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

Nämnden för brottsskadeersättning

5 §  Vid Brottsoffermyndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för brottsskadeersättning och har till uppgift att avgöra ärenden enligt 13 § första stycket brottsskadelagen (1978:413) och andra ärenden som enligt lag ska prövas av nämnden.

6 §  Nämnden består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden ska det finnas en ersättare. Enligt 13 § andra stycket brottsskadelagen (1978:413) ska ordföranden och vice ordförandena i nämnden vara eller ha varit ordinarie domare.

7 §  Nämnden är beslutför med fyra ledamöter. Av dessa ska ordföranden eller en av de båda vice ordförandena samt minst två andra ledamöter eller ersättare för dem vara närvarande.

[S2]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning ska föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål tillämpas. Ordföranden ska dock säga sin mening först.

[S3]Nämnden får i en arbetsordning närmare besluta föreskrifter om sina arbetsformer och rutiner.

Rådet för brottsofferfonden

8 §  Vid Brottsoffermyndigheten finns ett råd som benämns Rådet för brottsofferfonden och har till uppgift att pröva frågor om bidrag från brottsofferfonden enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond och förordningen (1994:426) om brottsofferfond.

9 §  Rådet består av generaldirektören som ordförande och sju andra ledamöter.

10 §  Rådet är beslutfört när ordföranden och fyra andra ledamöter är närvarande. Rådet får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till generaldirektören eller någon annan anställd att avgöra sådana ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av rådet. Ansökningar om bidrag till forskningsprojekt ska dock alltid prövas av rådet.

[S2]Rådet får i en arbetsordning närmare besluta föreskrifter om sina arbetsformer och rutiner.

Anställningar och uppdrag

11 §  Generaldirektören är myndighetschef.

12 §  Ledamöter och ersättare i Nämnden för brottsskadeersättning och ledamöter i Rådet för brottsofferfonden utses av regeringen för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid Brottsoffermyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §  Brottsoffermyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ändringar

Förordning (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

CELEX-nr
32004L0080
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:1888) om ändring i förordningen (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:328) om ändring i förordningen (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

Omfattning
ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2014-07-01