Upphävd författning

Förordning (2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1182 i lydelse enligt SFS 2010:403
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1990:994) med instruktion för Statens biografbyrå
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens biografbyrå prövar enligt lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram om framställningen i en film eller ett videogram ska godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

[S2]Myndigheten ska också utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över efterlevnaden av 16 kap.10 c och 10 d §§brottsbalken, när det gäller rörliga bilder i filmer och videogram. Myndigheten ska föra register över videogramdistributörer enligt 15 § lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram.

[S3]Myndigheten ska också pröva frågor om medgivande till åtal och lämna yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken.

[S4]Myndigheten ska se till att information om gällande regler och beslutade åldersgränser sprids till allmänheten. Myndigheten ska också föra en dialog med berörda branscher och parter i syfte att förhindra förekomsten av olaga våldsskildringar i rörliga bilder samt otillåten utlämning av teknisk upptagning. Förordning (2010:403).

1 a §  Statens biografbyrå ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens verksamhet. Förordning (2009:744).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

3 §  Vid myndigheten ska det finnas filmcensorer och ersättare för dem till det antal som regeringen bestämmer.

4 §  För tillsynsverksamheten enligt 1 § andra stycket får det finnas en eller flera kontrollörer i varje län.

Granskningsärendenas handläggning

5 §  Frågan om framställningen i en film eller ett videogram ska godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning (granskningsärende) ska prövas av en eller flera censorer enligt vad som anges i 6 §.

6 §  Granskningsärenden prövas av en av censorerna.

[S2]Om censorn anser att en framställning helt eller delvis bör förbjudas, ska ytterligare en censor delta i prövningen. Kan censorerna inte enas om beslutet, ska även en tredje censor pröva framställningen.

[S3]Om en framställning önskas tillåten även för barn under femton år, ska frågan om godkännande alltid prövas av två censorer. Minst en av dem ska ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i barnpsykologi, sociologi, pedagogik, barnpsykiatri eller något annat ämne som är av värde vid prövningen. Kan censorerna inte enas om beslutet ska även en tredje censor pröva framställningen.

[S4]När ett ärende prövas av tre censorer, gäller som myndighetens beslut den mening som majoriteten enar sig om eller, vid tre olika meningar, den mening som den i tjänsten äldste censorn har.

7 §  I granskningsärenden får myndigheten hämta in yttranden från någon som har särskild sakkunskap.

8 §  Utan direktörens medverkan får det i ett granskningsärende inte fattas ett beslut som innebär att myndighetens praxis ändras.

Anställningar och uppdrag

9 §  Direktören är myndighetschef. Direktören är även filmcensor.

10 §  Andra censorer än direktören och ersättare för dessa anställs, efter förslag från myndigheten, genom beslut av regeringen för en bestämd tid av högst tre år. En sådan anställning som censor eller ersättare kan förlängas en gång med ytterligare högst tre år.

11 §  Innan myndigheten utser någon att som kontrollör utöva tillsyn, ska länsstyrelsen i det län kontrollören huvudsakligen avses vara verksam lämna förslag på lämplig person.

Avgifter

12 §  Myndigheten ska enligt vad som anges i 9 § lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram ta ut avgifter för granskning som görs enligt lagen.

[S2]Vid annan granskning får myndigheten ta ut avgift med ett skäligt belopp, dock högst med det belopp som skulle ha tagits ut, om 9 § första stycket 1 och 2 i lagen tillämpats.

Undantag från myndighetsförordningen

13 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar

Förordning (2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:744) om ändring i förordningen (2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå

Omfattning
ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2010:403) om ändring i förordningen (2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-07-01

Ändring, SFS 2010:1923

Omfattning
upph.