Upphävd författning

Förordning (1990:994) med instruktion för Statens biografbyrå

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1990-11-08
Ändring införd
SFS 1990:994 i lydelse enligt SFS 2006:383
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Förordning (1988:675) med instruktion för statens biografbyrå
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens biografbyrå prövar enligt lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram om framställningen i en film eller ett videogram skall godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

[S2]Biografbyrån skall också utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över efterlevnaden av 16 kap.10 b och 10 c §§brottsbalken, när det gäller rörliga bilder i filmer och videogram. Byrån skall föra register över videogramdistributörer enligt 15 § lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram.

[S3]Byrån skall också pröva frågor om medgivande till åtal och avge yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken. Förordning (1991:1739).

Verksförordningens tillämpning

2 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Biografbyrån:

[S2]3 § och 4 § första stycket om myndighetens ledning,

[S3]6-10 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S4]11-13 §§ om styrelsens ansvar och uppgifter,

[S5]15 § om revisionsberättelse,

[S6]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S7]18 § om myndighetens organisation,

[S8]23 § om ställföreträdare för myndighetschefen,

[S9]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S10]27 och 28 §§-om myndighetens föreskrifter,

[S11]29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

[S12]31 § om myndighetens beslut,

[S13]33 § om styrelseledamöter m.m., och

[S14]35 § om överklagande. Förordning (1996:461).

Biografbyråns ledning

3 §  Chef för biografbyrån är en direktör. Direktören är även filmcensor.

Styrelsen

4 §  Biografbyråns styrelse består av högst sju personer, direktören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem direktören, är närvarande. Förordning (2006:383).

Organisation

5 §  Hos biografbyrån finns ytterligare filmcensorer och ersättare för censorer till det antal som regeringen bestämmer.

[S2]Biografbyrån bestämmer i övrigt sin organisation. Förordning (1996:461).

6 §  För tillsynsverksamheten enligt 1 § andra stycket får finnas en eller flera kontrollörer i varje län.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § andra stycket samma förordning. Förordning (1996:461).

Ärendenas handläggning

8 §  Frågan om framställningen i en film eller ett videogram skall godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning (granskningsärende) skall prövas av en eller flera censorer enligt vad som anges i 9 §.

9 §  Granskningsärenden prövas av en av censorerna.

[S2]Om censorn anser att en framställning helt eller delvis bör förbjudas, skall ytterligare en censor delta i prövningen. Kan censorerna inte enas om beslutet, skall även en tredje censor pröva framställningen.

[S3]Om en framställning önskas tillåten även för barn under femton år, skall frågan om godkännande alltid prövas av två censorer. Minst en av dem skall ha kvalificerad utbildning och erfarenhet i barnpsykologi, sociologi, pedagogik, barnpsykiatri eller något annat ämne som är av värde vid prövningen. Kan censorerna inte enas om beslutet skall även en tredje censor pröva framställningen.

[S4]När ett ärende prövas av tre censorer, gäller som biografbyråns beslut den mening som majoriteten enar sig om eller, vid tre olika meningar, den mening som den i tjänsten äldste censorn företräder.

10 §  I granskningsärenden får biografbyrån inhämta yttrande från någon som besitter särskild sakkunskap.

11 §  Utan direktörens medverkan får det i ett granskningsärende inte fattas ett beslut som innebär att biografbyråns praxis ändras.

12 §  När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

13 §  Ärenden som inte är granskningsärenden och som inte skall avgöras av styrelsen, skall avgöras av direktören.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av direktören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske skall anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter.

14 §  Innan direktören avgör viktigare ärenden, skall styrelsen ges tillfälle att yttra sig.

[S2]Om ett ärende är så brådskande att ett yttrande inte hinner inhämtas, får direktören ändå avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

15 § har upphävts genom förordning (1996:461).

Anställningar m.m.

16 §  Direktören anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Efter förslag från Biografbyrån anställs de andra filmcensorerna och ersättare för dessa genom beslut av regeringen för en bestämd tid av högst tre år. En sådan anställning som censor eller ersättare kan förlängas en gång med ytterligare högst tre år. Förordning (2000:656).

17 § har upphävts genom förordning (1996:461).

18 §  Innan biografbyrån utser någon att som kontrollör utöva tillsyn skall länsstyrelsen i det län kontrollören huvudsakligen avses vara verksam lämna förslag på lämplig person.

Avgifter

19 §  I 9 § lagen (1990: 886) om granskning och kontroll av filmer och videogram finns föreskrifter om Biografbyråns rätt att ta ut avgifter för granskning som görs enligt lagen.

[S2]Vid annan granskning får Biografbyrån ta ut avgift med ett skäligt belopp, dock högst med det belopp som skulle ha tagits ut, om 9 § första stycket 1 och 2 i lagen tillämpats. Förordning (1995:360).

Ändringar

Förordning (1990:994) med instruktion för Statens biografbyrå

Förordning (1991:548) om ändring i förordningen (1990:994) med instruktion för statens biografbyrå

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:81
  Omfattning
  ändr. 1, 16 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1739) om ändring i förordningen (1990:994) med instruktion för statens biografbyrå

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1995:360) om ändring i förordningen (1990:994) med instruktion för Statens biografbyrå

  Omfattning
  ändr. 16, 19 §§, rubr. närmast före 16, 19 §§
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1996:461) om ändring i förordningen (1990:994) med instruktion för Statens biografbyrå

  Omfattning
  upph. 15, 17 §§; ändr. 2, 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2000:656) omn ändring i förordningen (1990:994) med instruktion för Statens biografbyrå

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2000-09-01

Förordning (2006:383) om ändring i förordningen (1990:994) med instruktion för Statens biografbyrå

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-07-01

Ändring, SFS 2007:1182

Omfattning
upph.