Inaktuell version

Förordning (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2012:641
Upphäver
Förordning (1996:611) med instruktion för Läkemedelsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Läkemedelsverket ansvarar för kontroll och tillsyn av läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska och hygieniska produkter, tatueringsfärger samt vissa andra produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära, i den utsträckning sådana frågor inte ingår i någon annan myndighets ansvarsområde. Förordning (2012:641).

2 §  Läkemedelsverket ska särskilt

 1. svara för kontroll och tillsyn enligt läkemedelslagen (1992:859), lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om narkotikaprekursorer, rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer, lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt övriga författningar på läkemedelsområdet i fråga om tillverkare, importörer, distributörer, detaljister och andra som tar befattning med läkemedel,
 2. svara för tillsyn i fråga om medicintekniska produkter enligt lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler samt enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa lagar,
 3. svara för kontroll och tillsyn i fråga om vissa produkter som med hänsyn till egenskaper eller användning står läkemedel nära,
 4. svara för kontroll och tillsyn i fråga om kosmetiska och hygieniska produkter,
 5. svara för tillsyn i fråga om tatueringsfärger,
 6. svara för föreskrifter och allmänna råd i fråga om läkemedel och andra produkter som omfattas av myndighetens kontroll eller tillsyn,
 7. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde,
 8. svara för information inom sitt ansvarsområde till andra myndigheter och enskilda,
 9. svara för stöd till Socialstyrelsens tillsynsverksamhet och styrelsens beredskapsplanering på läkemedelsområdet,
 10. svara för forskning på områden av betydelse för den kontroll och tillsyn som myndigheten ska bedriva,
 11. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1662/2005 av den 11 oktober 2005 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 953/2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen,
 12. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som verket har tillsyn över,
 13. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt artiklarna 14 och 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem,
 14. anordna möten där patient- och konsumentorganisationer deltar och, om det är nödvändigt, tillsynstjänstemän, för att få ut information till allmänheten om de förebyggande insatser och efterlevnadsåtgärder som vidtas för att bekämpa förfalskning av läkemedel,
 15. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,
 16. tillhandahålla producentobunden läkemedelsinformation till allmänheten,
 17. lämna giftinformation genom Giftinformationscentralen,
 18. bedriva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen samt verka för samordning och samverkan mellan de aktörer som är verksamma på området,
 19. inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,
 20. bevaka och utreda behovet av narkotikaförklaring av sådana varor som utgör läkemedel eller varor som har potentiell medicinsk användning,
 21. fullgöra de uppgifter som följer av lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser, och
 22. fullgöra rapporteringsskyldighet till Internationella narkotikakontrollstyrelsen (INCB) enligt artikel 19, 20, 25 punkten 3 och artikel 27 punkten 2 i 1961 års allmänna narkotikakonvention, artikel 16 punkterna 4–6 i 1971 års konvention om psykotropa ämnen och artikel 12 punkt 12 i 1988 års konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (narkotikabrottskonventionen). Förordning (2012:641).

3 §  Läkemedelsverket får inom sitt ansvarsområde och om verksamheten i övrigt medger detta utföra uppdrag inom eller utom landet. Uppdragen ska utföras mot ersättning som motsvarar kostnaden för sådan verksamhet.

4 §  Läkemedelsverket ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 2 § 13 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:85).

4 a §  Läkemedelsverket ska regelbundet granska det system för säkerhetsövervakning som avses i 9 § läkemedelslagen (1992:859), i den del som systemet avser säkerhetsövervakning av humanläkemedel, och vartannat år rapportera resultaten av granskningen till Europeiska kommissionen. Förordning (2012:348).

4 b § Har upphävts genom förordning (2010:1642).

Samverkan

5 §  Myndigheten ska löpande samråda med Konsumentverket på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar.

[S2]Myndighetens arbete med kunskapsstyrning ska planeras och utföras i samverkan med berörda myndigheter så att den statliga styrningen av hälso- och sjukvården är samordnad. Förordning (2011:1145).

Ledning

6 §  Myndigheten leds av en styrelse.

7 §  Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Rådgivande organ

7 a §  Till myndigheten är ett rådgivande organ knutet, Rådet för bättre läkemedelsanvändning. Rådet har till uppgift att bistå myndigheten i dess uppgifter i frågor som gäller en förbättrad läkemedelsanvändning. Förordning (2010:417).

7 b §  Myndighetschefen förordnar ledamöter och är ordförande i Rådet för bättre läkemedelsanvändning. Förordning (2010:417).

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaldirektören är myndighetschef.

9 §  Generaldirektören beslutar om anställning av professorer vid Läkemedelsverket. Vid anställning av professorer gäller 4 kap. 6 § högskoleförordningen (1993:100) om sakkunnigbedömning. De sakkunniga ska utses efter samråd med Uppsala universitet.

[S2]I fråga om behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av professorer gäller 4 kap. 3 § högskoleförordningen i tillämpliga delar. Med högskola avses därvid Läkemedelsverket. Förordning (2010:1778).

Personalansvarsnämnd

10 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

CELEX-nr
306R0816
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:637) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:930) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-11-01

Förordning (2009:954) om ändring i förordningen (2009:930) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 2009:930

Förordning (2009:1096) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
 2. Ansökningar om införseltillstånd enligt 4 §, tillstånd till försäljning enligt 5 § 2 mom. eller inköpstillstånd enligt 6 § lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet men som ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Omfattning
nya 4 a, 4 b §§, rubr. närmast 4 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2010:417) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §; nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1642) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
upph. 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 4 a; ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1778) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:85) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:1145) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2, 5, 11 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:348) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2012.
 2. Rapportering till Europeiska kommissionen ska ske första gången senast den 21 september 2013.
Omfattning
ny 4 a §
CELEX-nr
32010L0084
Ikraftträder
2012-07-21

Förordning (2012:641) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
CELEX-nr
32011L0062
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:188) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:521) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 6, 7 §§
CELEX-nr
32009R1223
Ikraftträder
2013-07-17

Förordning (2015:165) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2, 5 §§; ny 5 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:203) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-07-02

Förordning (2015:460) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2, 4 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2017:934) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §; ny 1 a §
Ikraftträder
2017-11-26

Förordning (2017:1247) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ny 4 c §
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:38) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-03-15

Förordning (2018:217) om ändring i förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket

Omfattning
ändr. 6, 7, 9 §§; ny 1 b §
Ikraftträder
2018-06-01