Lag (2007:162) om bilskrotningsfonden

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2007-04-12
Ändring införd
SFS 2007:162 i lydelse enligt SFS 2016:789
Ikraft
2007-06-01
Upphäver
Bilskrotningslag (1975:343)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

1 §  Bilskrotningsfonden har bildats av skrotningsavgifter som enligt bilskrotningslagen (1975:343) betalats till staten för personbilar, bussar och lastbilar som har en totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram och som har registrerats i vägtrafikregistret.

[S2]Bilskrotningsfonden skall användas för skrotningsersättning och skrotningsbidrag.

2 §  Med en uttjänt bil avses detsamma som i 15 kap. 2 § miljöbalken.

Prop. 2006/07:40: Paragrafen innebär att uttrycket ”uttjänt bil” här har samma innebörd som i den föreslagna nya definitionen i 15 kap. 2 § andra stycket miljöbalken.

3 §  Skrotningsersättning får, i mån av tillgång på medel i bilskrotningsfonden, ges till den som äger en uttjänt bil som lämnas för skrotning och för vilken ett sådant mottagningsbevis som avses i 15 kap. 33 § 1 miljöbalken utfärdas, om bilen

  1. är av en årsmodell äldre än 1989 och enligt vägtrafikregistret inte var avställd den 31 augusti 2006, eller
  2. har tillfallit kommunen enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

[S2]Skrotningsersättning får inte ges om en sådan ersättning eller ersättning av motsvarande art enligt äldre föreskrifter tidigare har betalats ut för bilen. Lag (2016:789).

4 §  Skrotningsbidrag får, i mån av tillgång på medel i bilskrotningsfonden, ges till en kommun för dess verksamhet med att samla in fordonsvrak som kan tillfalla kommunen enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och för att ställa i ordning på platser där sådana bilar övergivits.

5 §  Frågor om skrotningsersättning prövas av Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

[S2]Frågor om skrotningsbidrag prövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas.

[S3]Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifterna enligt andra stycket. Lag (2012:88).

Prop. 2006/07:40: Av paragrafen framgår vilka myndigheter som prövar frågor om skrotningsersättning och skrotningsbidrag och om besluten går att överklaga.

6 §  Regeringen får meddela föreskrifter om skrotningsersättningens storlek.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkoren för utbetalning av skotningsersättning och skrotningsbidrag samt om bilskrotningsfondens förvaltning.

Prop. 2006/07:40: Paragrafen innehåller bemyndiganden som motsvarar det bemyndigande som regeringen i dag har enligt 5 § bilskrotningslagen att meddela föreskrifter om skrotningspremiens storlek och villkoren för utbetalning av premien. I bemyndigandet tydliggörs att regeringen också får meddela föreskrifter om villkor för utbetalning av bidrag till kommunala skrotningskampanjer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna Ikraftträdande- ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2007:162) om bilskrotningsfonden

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007, då bilskrotningslagen (1975:343) skall upphöra att gälla.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juni 2007.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:131, Prop. 2006/07:40, Bet. 2006/07:MJU8
Ikraftträder
2007-06-01

Lag (2008:1386) om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2012:88) om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden

Förarbeten
Rskr. 2011/12:135, Prop. 2011/12:31, Bet. 2011/12:KU2
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2016:789) om ändring i lagen (2007:162) om bilskrotningsfonden

Förarbeten
Rskr. 2015/16:299, Prop. 2015/16:166, Bet. 2015/16:MJU22
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2016-08-02