Upphävd författning

Bilskrotningslag (1975:343)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1975-05-22
Ändring införd
SFS 1975:343 i lydelse enligt SFS 2003:1189
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna lag förstås med

[S2]bilskrotare: fysisk eller juridisk person som utför eller avser att utföra bilskrotning,

[S3]bilskrotning: yrkesmässigt omhändertagande av skrotbilar för slutskrotning eller för tillvaratagande av delar av sådana bilar för försäljning,

[S4]skrotbil: utrangerad bil som enligt vad regeringen föreskriver skall anses som skrotbil,

[S5]skrotningsintyg: intyg som visar att skrotbil har omhändertagits för skrotning och som utfärdas för avregistrering ur vägtrafikregistret.

[S6]Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:561).

 • MÖD 2006:18:Utdömande av vite-----Av ett föreläggande framgick att de skrotbilar som ett bolag tog emot direkt skulle tas in inom ett avgränsat verksamhetsområdet och lagras där. Två skrotbilar hade tillfälligt ställts upp på en parkeringsplats utanför skrotgården. Fråga uppstod om detta var en tillfällig lagring och därmed en överträdelse av föreläggandet. Miljööverdomstolen fann att det inte var fråga om tillfällig lagring då bilarna endast stått uppställda under några timmar. Bolaget hade därmed inte brutit mot föreläggandet.
 • RÅ 1995:16:En auktoriserad bilskrotare hade vidaresålt en för skrotning mottagen personbil trots att han utfärdat ett skrotningsintyg för bilen. Auktorisationen som bilskrotare har återkallats.

1 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att vad som sägs om skrotbil, personbil, buss och lastbil i denna lag eller i föreskrifter meddelade med stöd av denna lag även skall gälla i fråga om andra slag av motorfordon, om det behövs till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon, ändrat genom kommissionens beslut 2002/525/EG. Lag (2003:231).

2 §  Sådana personbilar, bussar eller lastbilar som har en totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram får yrkesmässigt skrotas endast av en auktoriserad bilskrotare.

[S2]Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om auktorisation av bilskrotare. Lag (2001:145).

Prop. 2000/01:47: Genom ett nytt första stycke införs ett krav på auktorisation för den som skall bedriva bilskrotningsverksamhet. Kravet på auktorisation gäller för både privata aktörer och kommuner.

Prövningen av om auktorisation bör beviljas, återkallelse av auktorisation m.m. skall ske på grundval av de föreskrifter som meddelats med stöd av paragrafens andra stycke.

3 §  Skrotningsintyg får utfärdas av

 1. auktoriserad bilskrotare,
 2. den som yrkesmässigt i Sverige tillverkar bilar, eller
 3. den som yrkesmässigt till Sverige för in bilar.

[S2]För att ett skrotningsintyg enligt första stycket 2 eller 3 skall få utfärdas krävs att utfärdaren har ett avtal med en auktoriserad bilskrotare om omhändertagande av skrotbilen. Lag (2001:145).

Prop. 2000/01:47: Paragrafens första stycke ändras som en följd av att också kommuner fortsättningsvis behöver auktorisation för bilskrotningsverksamhet. Dessutom ges en producent, dvs. den som yrkesmässigt i Sverige tillverkar eller till Sverige för in bilar, rätt att utfärda skrotningsintyg.

Enligt artikel 5.3. i direktivet om uttjänta fordon får medlemsstaterna tillåta producenter att utfärda skrotningsintyg förutsatt att de garanterar att det uttjänta fordonet överlämnas till en auktoriserad ...

 • RÅ 1995:16:En auktoriserad bilskrotare hade vidaresålt en för skrotning mottagen personbil trots att han utfärdat ett skrotningsintyg för bilen. Auktorisationen som bilskrotare har återkallats.

4 §  Skrotningspremie betalas ut för sådana personbilar, bussar eller lastbilar som har en totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonet avregistreras ur vägtrafikregistret på grund av skrotningsintyg från någon som avses i 3 § första stycket.

[S2]Skrotningspremie betalas ut också för ett sådant fordon som anges i första stycket och som har avregistrerats, om fordonet lämnas till en auktoriserad bilskrotare och avregistreringen har skett på grund av att

 1. den som varit eller borde ha varit införd i bilregistret eller vägtrafikregistret som ägare av fordonet under tre år i följd inte kunnat anträffas för uttagande av den skatt som avser fordonet för dessa år, eller
 2. fordonet varit avställt under tre år i följd och omständigheterna vid avregistreringen visade att fordonet sannolikt inte fanns i behåll.

[S3]Skrotningspremie betalas inte ut enligt andra stycket, om en sådan premie tidigare har betalats ut för fordonet. Lag (2001:561).

Prop. 2000/01:47: Ändringen i första stycket innebär att skrotningspremie betalas också för bilar utan skåpkarosseri, dvs. i första hand s.k. pick-up-bilar. Frågan har behandlats i avsnitt 5.

Andra stycket anger att skrotningspremie även betalas i de fall då ett fordon som avses i första stycket avregistreras administrativt enligt 61 § bilregisterkungörelsen (1972:599). ...

5 §  Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om skrotningsintyg, skrotningspremiens storlek och villkoren i övrigt för utbetalning av premien. Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter om skrotningsintyg och om utbetalning av premien. Lag (2001:145).

Prop. 2000/01:47: Paragrafen har, på förslag av Lagrådet, kompletterats så att regeringen får bemyndigande att meddela föreskrifter också om skrotningsintyg. Frågan har behandlats i avsnitt 7.1. I paragrafen ges vidare regeringen rätt att överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter också om skrotningsintyg.

6 §  Bilskrotningsfonden bildas av de skrotningsavgifter som skall erläggas enligt 9 §.

[S2]Om fondens förvaltning meddelas bestämmelser av regeringen eller av förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer.

7 §  Ur bilskrotningsfonden bestrides

 1. kostnad för skrotningspremier,
 2. bidrag till kostnad för åtgärd som vidtages av kommun för att ställa i ordning på plats där vrak av motordrivet fordon eller upplag av sådana vrak medför olägenhet från miljö- eller naturvårdssynpunkt,
 3. bidrag under viss tid till verksamhet för materialåtervinning av delar från personbil, buss eller lastbil.

[S2]Bidrag enligt första stycket 2 och 3 utgår endast i den mån bilskrotningsfondens medel ej tages i anspråk för ändamål som avses i första stycket 1.Lag (1986:228).

9 §  Skrotningsavgift skall betalas till staten för personbilar, bussar eller lastbilar som har en totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram och som har registrerats i vägtrafikregistret. Lag (2001:561).

Prop. 1995/96:222: Ändringen i försäljningsskattelagen föranleder vissa ändringar i bilskrotningslagen. Nuvarande lydelse av 9 § innebär att bilskrotningsavgif t skall tas ut i de fall försäljningsskatt skall betalas. Paragrafen har därför ändrats så att denna hänvisning tagits bort, såvitt gäller personbilar, vilket innebär att det även i fortsättningen skall tas ut skrotningsavgift fö r personbilar.

Prop. 2000/01:47: Ändringen innebär att skrotningsavgift skall betalas också för fordon utan skåpkarosseri. Frågan har behandlats i avsnitt 6.2.

 • RÅ 2000:27:Den försäljningsskatt som enligt lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon tas ut när ett begagnat fordon förs in i landet från ett annat EG-land har reducerats med beaktande av förbudet mot diskriminerande skatter och avgifter enligt artikel 90 i EG-fördraget. Också den del av skatten som tas ut endast av fordon i miljöklass 3 har reducerats. Någon reduktion har däremot inte skett av den skrotningsavgift som samtidigt skall betalas enligt bilskrotningslagen (1975:343).

10 §  Skrotningsavgiftens storlek bestämmes av regeringen.

11 § Har upphävts genom lag (2002:404).

12 §  Avgiftsskyldig är

 1. tillverkaren, för avgiftspliktigt motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet,
 2. importör som har registrerats enligt 13 § andra stycket, för avgiftspliktigt motorfordon som förs in till landet,
 3. ägaren, för
  1. avgiftspliktigt motorfordon som tillverkas inom landet av annan tillverkare än sådan som avses i 1,
  2. avgiftspliktigt motorfordon som förs in till landet på annat sätt än som avses i 2,
  3. fordon som efter ändring har blivit avgiftspliktigt,
  4. motorfordon som från att ha använts på sådant sätt att motorfordonet varit undantaget från registrering i vägtrafikregistret i stället används så att det blir registreringspliktigt, och
  5. avgiftspliktigt fordon som förvärvats från någon som erhållit kompensation enligt 16 § och som inte har rätt till kompensation enligt denna lag. Lag (2001:561).

13 §  Tillverkare som avses i 12 § 1 skall vara registrerad som avgiftsskyldig hos den myndighet som regeringen bestämmer (avgiftsmyndigheten).

[S2]Importör som inför avgiftspliktiga motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare kan, om verksamheten är av större omfattning, registreras som avgiftsskyldig hos avgiftsmyndigheten. Lag (2002:404).

14 §  Avgiftsskyldigheten inträder när fordonet första gången införs i bilregistret eller, om fordonet samtidigt avställts, då avställningen upphör.

[S2]För icke avgiftspliktiga fordon som ändras till avgiftspliktiga fordon inträder avgiftsskyldighet när fordonet tas upp i bilregistret som fordon av avgiftspliktigt slag, eller om det samtidigt avställs, då avställningen upphör.

[S3]För fordon för vilket ägaren beviljats kompensation enligt 16 § inträder avgiftsskyldigheten när fordonet förvärvats av någon som inte har rätt till kompensation enligt denna lag. Lag (2001:561).

15 §  Avgiftsmyndigheten beslutar genom automatisk databehandling om skrotningsavgift på grundval av uppgifter i vägtrafikregistret.

[S2]Avgiften skall för avgiftsskyldig som avses i 12 §1 och 2 betalas inom en månad efter utgången av den månad då avgiftsskyldigheten inträder och för avgiftsskyldig som avses i 12 § 3 senast tre veckor efter avgiftsskyldighetens inträde.

[S3]Avgiften betalas genom insättning på ett särskilt konto. Avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på avgiftsmyndighetens särskilda konto. Lag (2003:1189).

Prop. 2002/03:117: I tredje stycket införs en bestämmelse om hur betalningen av avgiften skall göras, nämligen genom insättning på ett särskilt konto. Avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på avgiftsmyndighetens särskilda konto. Regleringen innebär att den avgiftsskyldige måste göra inbetalningen i sådan tid och på sådant sätt att betalningen hinner bokföras på det särskilda kontot inom betalningsfristen.

Det nya stycket motsvarar i sak delvis bestämmelser som tidigare ...

15 a §  En avgiftsskyldig kan av avgiftsmyndigheten få anstånd med att betala skrotningsavgift om

 1. ett beslut om avgift överklagats, eller
 2. det i andra fall kan antas att avgiften kommer att sättas ned.

[S2]Bestämmelserna i 19 kap. 6 § första och tredje styckena skattebetalningslagen (1997:483) skall då tillämpas. Lag (2002:404).

15 b §  Om skrotningsavgift inte betalas i rätt tid, skall ränta tas ut med den räntesats som anges i 19 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483). Ränta tas ut från och med dagen efter den dag då avgiften senast skulle ha betalats till och med den dag då avgiften betalas. Lag (2003:1189).

Prop. 2002/03:117: Kostnadsränta skall rätteligen tas ut för tid från och med dagen efter den dag då skrotningsavgiften senast skulle ha betalats till och med den dag då avgiften betalas. En redaktionell ändring görs därför i enlighet med detta i paragrafen.

15 c §  Om skrotningsavgift skall återbetalas, skall ränta utgå med den räntesats som anges i 19 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483). Ränta utgår från och med dagen efter den dag då avgiften har betalats till och med den dag då avgiften återbetalas. Lag (2003:1189).

Prop. 2002/03:117: I likhet med vad som gäller beträffande kostnadsränta, skall intäktsränta rätteligen betalas ut för tid från och med dagen efter den dag då skrotningsavgiften har betalats till och med den dag då avgiften återbetalas. En redaktionell ändring görs därför i enlighet med detta i paragrafen.

15 d §  Vid ränteberäkning enligt 15 b och 15 c §§ skall avrundning ske till närmast lägre hela krontal. Räntebelopp under femtio kronor tas inte ut och återbetalas inte. Lag (2003:1189).

Prop. 2002/03:117: I paragrafen, som är ny, införs bestämmelser om avrundning vid ränteberäkning samt införs en beloppsgräns för när ett räntebelopp som understiger denna gräns inte skall tas ut. Vid ränteberäkningen skall avrundning ske till närmast lägre hela krontal. Räntebelopp under femtio kronor tas inte ut och återbetalas inte eftersom de administrativa kostnaderna i sådana fall överstiger de aktuella beloppen.

Bestämmelsen motsvarar i sak delvis en bestämmelse som tidigare gällt enligt ...

15 e §  I fråga om skrotningsavgift tillämpas bestämmelserna om ansvar för företrädare för juridisk person i 12 kap.6 § första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och 13 §, om indrivning i 20 kap. samt om verkställighet i 23 kap.7 och 8 §§skattebetalningslagen (1997:483). Lag (2003:1189).

15 f §  Avgiftsmyndigheten beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende skrotningsavgift.

[S2]Om ett sådant beslut har fattats skall vad som sägs om avgiftsskyldig gälla ansvarig delägare och vad som sägs om skrotningsavgift gälla för belopp som delägare är betalningsskyldig för. Lag (2003:1189).

16 §  Kompensation för betald skrotningsavgift kan beviljas, om fordonet förvärvats av

 1. utländsk beskickning eller karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsul vid utländskt konsulat i Sverige, under förutsättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt här i landet.

[S2]Kompensation för skrotningsavgift kan även beviljas om fordonet förvärvats av en medlemsstats ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överenskommelse om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, eller om Sverige träffat sådan överenskommelse som avses i 10 kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

[S3]Avgiftsmyndigheten prövar frågor om kompensation för betald skrotningsavgift. Lag (2002:404).

16 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får helt eller delvis befria en avgiftsskyldig från skyldigheten att betala skrotningsavgift, om det finns synnerliga skäl.

[S2]Om beslut om befrielse fattas enligt första stycket, får motsvarande befrielse medges för ränta. Lag (2002:404).

17 §  Länsstyrelsens beslut i frågor som avses i 7 § första stycket 2 får överklagas hos Naturvårdsverket.

[S2]Naturvårdsverkets beslut i frågor som avses i 7 § första stycket 2 och 3 får inte överklagas.

[S3]Andra beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Lag (2002:404).

18 §  Fordon som avses i 12 § 3 får inte användas, om skrotningsavgiften inte har betalats inom den tid som har bestämts enligt denna lag och anstånd med betalningen inte har lämnats.

[S2]Om det finns särskilda skäl får avgiftsmyndigheten besluta att ett visst fordon får användas trots bestämmelsen i första stycket.

[S3]En ägare av ett fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder fordonet eller låter det användas i strid med första stycket döms till penningböter.

[S4]Bestämmelsen i tredje stycket gäller även föraren, om han kände till att fordonet inte fick användas. Detta gäller dock inte när fordonet provkörs vid kontroll, prövning, tillsyn eller haveriundersökning som avses i 3 kap. 4 § fordonslagen (2002:574). Lag (2002:575).

19 §  Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

[S2]Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. och lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Lag (2000:1436).

20 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för bilskrotare att till den myndighet som regeringen bestämmer lämna uppgifter om återanvändningsgrad, återvinningsgrad eller andra förhållanden som rör de skrotbilar som bilskrotaren har tagit hand om. Lag (2000:1436).

21 §  Naturvårdsverket utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet utövar den lokala tillsynen i varje kommun. Lag (2003:1189).

Prop. 2002/03:117: Med den föreslagna paragrafen ges den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ansvaret för lokal tillsyn över efterlevnaden av bilskrotningslagen och föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Naturvårdsverket kvarstår som central tillsynsmyndighet med ansvar för uppföljning och samordning av den lokala tillsynen samt stöd och råd till de lokala tillsynsmyndigheterna.

22 §  Den lokala tillsynsmyndigheten får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas.

[S2]Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Lag (2003:1189).

Prop. 2002/03:117: Den lokala tillsynsmyndigheten kan enligt paragrafen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i bilskrotningslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas.

23 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver yrkesmässig bilskrotning i strid med 2 §.

[S2]Den som överträtt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt första stycket för gärning som omfattas av föreläggandet. Lag (2003:1189).

Prop. 2002/03:117: Enligt bestämmelsen straffsanktioneras att bryta mot 2 § första stycket bilskrotningslagen (1975:343), dvs. att utan auktorisation bedriva yrkesmässig skrotningsverksamhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Bilskrotningslag (1975:343)

Lag (1978:71) om ändring bilskrotningslagen (1975:343)

Lag (1984:201) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Lag (1986:228) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Lag (1989:198) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Lag (1989:1032) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Lag (1991:656) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Lag (1994:1790) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:154, Prop. 1994/95:55, Bet. 1994/95:SkU5
  Omfattning
  ändr. 9, 11 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:543) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:295, Prop. 1995/96:174, Bet. 1995/96:JoU21
  Omfattning
  nya 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:667) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ny 12 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:835) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.
  2. Har skyldighet att betala skrotningsavgift inträtt efter den 10 juni 1996 skall avgift tas ut även i de fall försäljningsskatt inte skall betalas för sådana fordon enligt lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon.
  3. För personbilar som är inrättade för drift med elektricitet från batterier i fordonet skall inte skrotningsavgift tas ut för tiden till och med den 31 december 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1996-08-01

Lag (2000:1436) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:129, Prop. 2000/01:31, Bet. 2000/01:SkU11
Omfattning
nuvarande 12, 13, 14 §§ betecknas 19, 20, 21 §§; ändr. 9, 11 §§; nya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:145) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
 2. Ett skrotningsintyg som utfärdats av en kommun med stöd av 3 § i dess äldre lydelse skall fortfarande gälla.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:160, Prop. 2000/01:47, Bet. 2000/01:MJU13
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 9 §§
CELEX-nr
32000L0053
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:561) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1, 4, 9, 12, 14, 15 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:404) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 11 §; ändr. 8, 13, 15, 16, 17, 18 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 16 a §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:575) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2002/02:130
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2003:231) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:151, Prop. 2002/03:37, Bet. 2002/03:MJU14
Omfattning
ny 1 a §
CELEX-nr
32000L0053
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:1189) om ändring i bilskrotningslagen (1975:343)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:13, Prop. 2002/03:117, Bet. 2003/04:MJU4
Omfattning
nuvarande 15 d, 15 e §§ betecknas 15 e, 15 f §§; ändr. 15, 15 b, 15 c, 21 §§; nya 15 d, 22, 23 §§
Ikraftträder
2004-04-01

Ändring, SFS 2007:162

Omfattning
upph.