Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2007-04-26
Ändring införd
SFS 2007:215 i lydelse enligt SFS 2022:1391
Ikraft
2007-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om undantag från kravet på nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857).

2 §  Med internt nät avses en eller flera starkströmsledningar som innehavaren använder för överföring av el för egen räkning.

3 §  Om innehavaren av ett internt nät har uppdragit åt någon annan att svara för driften av nätet skall överföringen av el till innehavaren anses ske för egen räkning.

4 §  På ett internt nät som används utan stöd av nätkoncession i enlighet med denna förordning får överföring av el för någon annans räkning endast ske i enlighet med 23 och 24 §§. Förordning (2022:1391).

Undantag från koncessionskravet

Interna nät inom vissa områden

5 §  Ett internt nät, som är beläget på eller inom en byggnad, får byggas och användas utan nätkoncession.

6 §  Ett internt nät, på vilket el överförs till anläggningar och byggnader som inte är avsedda som bostadshus och som ligger i omedelbar närhet till ett bostadshus, får byggas och användas utan nätkoncession.

7 §  Ett internt nät inom ett inhägnat område som är avsett för innehavarens egen räkning och dit allmänheten inte äger tillträde får byggas och användas utan nätkoncession.

8 §  Ett internt nät inom området för en industrianläggning får byggas och användas utan nätkoncession. Detsamma gäller mellan delar av ett sådant område, vilka skiljs åt endast av en trafikled.

 • HFD 2012 not 41:Fråga om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (avslag) / Fråga om undantag från kravet på nätkoncession (rättsprövning, avslag)

9 §  Ett internt nät inom området för en allmän eller enskild institution får byggas och användas utan nätkoncession. Detsamma gäller mellan delar av ett sådant område, vilka skiljs åt endast av en trafikled.

[S2]Med institution avses en eller flera byggnader där vård, undervisning, forskning eller liknande verksamhet bedrivs.

10 §  Ett internt nät inom området för en flygplats som godkänts för allmänt nyttjande, tillhör staten eller nyttjas för statligt ändamål får byggas och användas utan nätkoncession.

11 §  Ett internt nät inom området för en byggarbetsplats eller annat tillfälligt arbetsställe får byggas och användas utan nätkoncession.

12 §  Ett internt lågspänningsnät inom området för en jordbruksfastighet får byggas och användas utan nätkoncession.

[S2]Innehavaren av en jordbruksfastighet får utan nätkoncession bygga och använda ett internt lågspänningsnät även utanför jordbruksfastigheten om nätet är avsett för driften av jordbruket.

13 § Har upphävts genom förordning (2021:976).

14 §  Ett internt nät med högst fyrtiotusen volts spänning inom området för en sådan anläggning inom totalförsvaret vars existens eller belägenhet skall hållas hemlig får byggas och användas utan nätkoncession.

15 § Har upphävts genom förordning (2021:976).

16 §  Ett internt nät inom ett område för fritidsverksamhet, såsom idrottsplats, motorbana, ridhus, trav- och/eller galoppbana, parkteater, nöjespark, utomhusbad, campingplats och liknande får byggas och användas utan nätkoncession.

17 §  Ett internt nät inom området för en båtklubb, marina, gästhamn, vinteruppläggningsplats för fritidsbåtar eller liknande anläggning får byggas och användas utan nätkoncession.

18 §  Ett internt nät inom området för en begravningsplats får byggas och användas utan nätkoncession.

19 §  Ett internt nät inom området för en handelsträdgård får byggas och användas utan nätkoncession.

Vissa typer av interna nät

20 §  Ett internt som ingår i ett telekommunikationssystem får byggas och användas utan nätkoncession.

21 §  Ett internt lågspänningsnät som uteslutande används för signal-, manöver- eller mätändamål får byggas och användas utan nätkoncession.

22 §  Ett internt nät som är avsett för driften av en belysningsanläggning får byggas och användas utan nätkoncession.

22 a §  Ett internt nät får byggas och användas utan nätkoncession, om det

 1. inom ett avgränsat område dras
  1. mellan flera anläggningar för produktion av el som har en gemensam anslutning till elnätet, eller
  2. från flera anläggningar för produktion av el till en gemensam anslutning till elnätet förutsatt att anslutningsledningen är kort, eller
 2. används för överföring av lokalkraft mellan närliggande produktions- och överföringsanläggningar.

[S2]Ett område som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken för en verksamhet som avses i 21 kap.13-15 §§miljöprövningsförordningen (2013:251) ska anses vara ett sådant avgränsat område som avses i första stycket 1 a eller 1 b.Förordning (2021:976).

 • MÖD 2018:5:Tolkningsbesked avseende undantag från kravet på nätkoncession ----- Frågan i målet är om en vindkraftpark utgör en funktionell enhet som omfattas av 22 a § förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen. I motiven till denna förordning anges att för att medges undantag från kravet på nätkoncession ska området vara tydligt avgränsat. Man måste enligt motiven lätt kunna konstatera var gränsen mellan området och övrig mark går. I målet rör det sig om två tydligt avgränsade grupper av vindkraftverk. Avståndet mellan de två grupperna tillsammans med längden på ledningen grupperna emellan gör det enligt domstolen svårt att bedöma områdets gränser mot övrig mark. Området kan således inte sägas vara väl avgränsat. Vindkraftparken kan därför som helhet inte anses utgöra en funktionell enhet och är därmed inte heller undantagen från koncessionsplikten.

22 b §  Ett internt nät får byggas och användas utan nätkoncession, om syftet med ledningarna är att

 1. i huvudsak tillgodose elbehovet hos fordon, eller
 2. tillgodose elbehovet för en trafikled eller en kommunal väg med tillhörande anläggningar och ledningarna dras inom eller i omedelbar närhet av trafikleden eller den kommunala vägen. Förordning (2021:976).

22 c §  Ett internt lågspänningsnät för överföring av el från en anläggning som producerar el eller från en energilagringsanläggning får, om anläggningen är direkt ansluten till det interna lågspänningsnätet och lågspänningsnätet inte är en luftledning, byggas och användas utan nätkoncession

 1. inom nätinnehavarens fastighet, och
 2. mellan byggnader och anläggningar som var för sig även har en anslutning till en ledning eller ett ledningsnät som används med stöd av nätkoncession. Förordning (2022:1391).

Överföring av el för någon annans räkning på interna nät

23 §  På sådana nät som får användas utan stöd av nätkoncession får överföring av el för någon annans räkning ske

 1. i de fall som anges i 24 § 1-4 om det finns beaktansvärda skäl för det och nätet i sin helhet ursprungligen har använts för överföring av el uteslutande för egen räkning, och
 2. i de fall som anges i 24 § 5-10 om det finns beaktansvärda skäl för det.

[S2]Vid bedömningen av om det finns beaktansvärda skäl ska hänsyn tas till hur överföringen påverkar den nätverksamhet som bedrivs av den berörda nätkoncessionshavaren och till kostnaderna för att ansluta berörda elanvändare till det nät som används med stöd av nätkoncessionen. Förordning (2022:1391).

24 §  Överföring av el för någon annans räkning får ske

 1. på ett nät som är beläget inom ett område för fritidsverksamhet, såsom idrottsplats, motorbana, ridhus, trav- eller galoppbana, parkteater, nöjespark, utomhusbad och liknande,
 2. på ett nät som är beläget inom området för en industrianläggning,
 3. på ett nät som är beläget inom området för en flygplats som godkänts för allmänt nyttjande, tillhör staten eller nyttjas för statligt ändamål,
 4. på ett lågspänningsnät som är beläget inom området för en jordbruksfastighet,
 5. på ett nät som är beläget på eller inom en byggnad,
 6. på ett nät som är beläget inom området för en campingplats,
 7. på ett nät som är beläget inom området för en båtklubb, marina, gästhamn, vinteruppläggningsplats för fritidsbåtar eller liknande anläggning,
 8. mellan anläggningar på ett sådant internt nät som avses i 22 a §, även om anläggningarna har olika innehavare,
 9. på ett sådant internt nät som avses i 22 b §, och
 10. på ett sådant internt lågspänningsnät som avses i 22 c §, även om byggnaderna och anläggningarna har olika innehavare. Förordning (2022:1391).

25 § Har upphävts genom förordning (2021:976).
26 § Har upphävts genom förordning (2021:976).
27 § Har upphävts genom förordning (2021:976).
28 § Har upphävts genom förordning (2021:976).
29 § Har upphävts genom förordning (2021:976).
30 § Har upphävts genom förordning (2021:976).
31 § Har upphävts genom förordning (2021:976).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft 1 juni 2007.
 2. Innehavaren av ett elnät som vid ikraftträdandet av denna förordning används utan stöd av nätkoncession får även därefter använda nätet utan stöd av nätkoncession.
Detta gäller dock bara
a. elnät inom kolonistugeområden,
b. elnät som överför el inom hotell-, konferens- och skidanläggningar, och
c. elnät som överför el till flerfamiljshus.
På dessa elnät får därvid även överföring av el för annans räkning äga rum.
 1. Om överföring av el på ett sådant elnät som avses i 27 § vid ikraftträdandet av denna förordning sker för annans räkning utanför den berörda jordbruksfastigheten får denna överföring även därefter äga rum.
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2008:897) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Omfattning
ändr. 4, 23 §§; nya 22 a, 30 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2012:163) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Omfattning
ändr. 4, 23 §§; nya 22 b, 31 §§
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2013:4) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2013-02-15

Förordning (2021:976) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Omfattning
upph. 13, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§; ändr. 4, 22 a, 22 b, 23, 24 §§; ny 22 c §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:1391) om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

Omfattning
ändr. 4, 22 c, 23, 24 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträder
2022-10-01