Inaktuell version

Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-04-19
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2014:161
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av såväl lärare som fritidspedagoger och motsvarande som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande.

[S2]Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor. Förordning (2014:161).

Utbildningar

2 §  En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för.

[S2]Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande får inte anordnas i form av en fullständig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för. Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får dock anordnas i form av en sådan fullständig utbildning på avancerad nivå, om det är fråga om speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning för lärare i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller den särskilda utbildningen för vuxna. Förordning (2014:161).

Avgifter

3 §  En högskola som anordnar sådan uppdragsutbildning som avses i 1 § får ta ut en avgift. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

[S2]Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Förordning (2009:281).

Kursbevis

4 §  Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

[S2]De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. I 6 kap.8 §§ högskoleförordningen (1993:100) finns det bestämmelser om att en student har rätt att tillgodoräkna sig tidigare utbildning samt motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

[S3]För fritidspedagoger och motsvarande som har fullföljt sådan uppdragsutbildning som avses i 1 § första stycket gäller inte kravet på ett självständigt arbete (examensarbete) enligt bilaga 2 till högskoleförordningen eller motsvarande krav enligt äldre bestämmelser för en behörighetsgivande examen. Förordning (2014:161).

Tillgodoräknande

5 §  Den som har gått igenom sådan uppdragsutbildning som avses i 4 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning (2009:281).

Bemyndigande

6 §  Universitets- och högskolerådet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2012:720).

Ändringar och övergångsbestämmelser

/Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:884) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1100) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2009:281) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; omtryck
Ikraftträder
2009-05-15

Förordning (2011:499) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
  2. Vid tillämpningen av förordningen ska vuxenutbildning för utvecklingsstörda respektive svenskundervisning för invandrare jämställas med särskild utbildning för vuxna respektive utbildning i svenska för invandrare.
  3. Bestämmelserna i 2 § andra stycket i sin nya lydelse ska även tillämpas i fråga om lärare som enligt 10 kap. 2 § skollagen (1985:1100) undervisar vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1058) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan;

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011.
  2. När det gäller lärare som enligt skollagen (1985:1100) undervisar i kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för invandrare ska uppdragsutbildningen syfta till behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildning som börjar före den 1 januari 2012.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2011-11-15

Förordning (2012:108) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 10 april 2012.
  2. När det gäller lärare som enligt den upphävda skollagen (1985:1100) undervisar i vuxenutbildning för utvecklingsstörda ska uppdragsutbildningen syfta till behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i särskild utbildning för vuxna.
Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2012-04-10

Förordning (2012:158) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-05-08

Förordning (2012:720) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:161) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2016:25) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:401) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-06-01

Förordning (2016:710) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-07-15

Förordning (2018:1021) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1306) om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
2019-07-01