Inaktuell version

Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2009:8
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin.

[S2]Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit arbetslösa under lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt skall få arbete.

2 §  Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin ska Arbetsförmedlingen

 1. kartlägga vilka insatser deltagaren behöver för att kunna stärka sin position på arbetsmarknaden, och
 2. lämna det stöd som deltagaren bedöms behöva för att uppfylla vad som överenskommits i den individuella handlingsplan som ska upprättas enligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2007:932).

Anvisningar till programmet

/Träder i kraft I: 2009-03-02/

3 §  En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet, som delas in i tre faser.

[S2]Inom ramen för programmet kan den enskilde ta del av insatser där aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd lämnas. Personer som under faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin inte haft ersättning grundad på arbetslöshetsersättning kan delta i garantins tredje fas utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

[S3]Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen. Förordning (2009:8).

4 §  En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras endast om anvisningen till programmet helt täcker den enskildes arbetsutbud.

[S2]Om den enskildes arbetsutbud delvis täcks av arbete, får en anvisning göras för den återstående delen av arbetsutbudet. Förordning (2007:815).

Vem som får anvisas till programmet

5 §  En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person som

 1. är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och har förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod samt inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning, eller
 2. är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och har förbrukat 75 ersättningsdagar under veckor som han eller hon utfört eller deklarerat deltidsarbete, eller
 3. inte fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring men under 18 sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program, eller
 4. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, om anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin, eller
 5. dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt 54 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller är villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år av prövotiden, samt är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen.

[S2]För den som omfattas av första stycket 1 eller 2, får en anvisning göras tidigast 20 ersättningsdagar innan de 300 respektive 75 ersättningsdagarna i perioden med arbetslöshetsersättning har förbrukats. Avseende personer som omfattas av första stycket 1 gäller detta under förutsättning att personen då inte bedöms kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning. Förordning (2008:273).

Vad man kan ta del av inom programmet

/Träder i kraft I: 2009-03-02/

6 §  Insatserna i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin, inklusive sådan sysselsättning som enligt 13 § andra stycket kan ingå i garantin, ska täcka minst 75 procent av den enskildes arbetsutbud inom programmet. Vid sidan av insatserna ska det ges tillfälle till individuellt arbetssökande. Den enskilde ska söka arbete aktivt och regelbundet redovisa sina jobbsökaraktiviteter.

[S2]Insatserna i fas tre av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka hela den enskildes arbetsutbud och inkludera arbetssökande. Den enskilde ska ha regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare. Förordning (2009:8).

/Träder i kraft I: 2009-03-02/

7 §  Den inledande fasen i jobb- och utvecklingsgarantin, som omfattar längst 150 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, ska i huvudsak omfatta

 • kartläggning,
 • jobbsökaraktiviteter med coachning, och
 • förberedande insatser.

[S2]Fas två ska därutöver i huvudsak omfatta

 • arbetspraktik,
 • arbetsträning, och
 • förstärkt arbetsträning.

[S3]Fas tre inleds efter 450 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Deltagare i fas tre ska sysselsättas hos anordnare som förmedlas av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska ansvara för att deltagaren får fortsatt stöd hos en arbetsförmedlare.

[S4]Varje sysselsättningsperiod i fas tre får pågå högst två år. Arbetsförmedlingen ska ha regelbunden kontakt med anordnaren och deltagaren för att bland annat fastställa om deltagaren har möjlighet att övergå till arbete. Innan sysselsättningsperioden avslutas ska perioden följas upp och deltagarens arbetsutbud fastställas på nytt. Förordning (2009:8).

8 §  Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär. En förberedande insats får pågå under längst sex månader.

9 §  Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats. Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetspraktik med. Sådan arbetspraktik får anordnas även i form av praktisk kompetensutveckling.

[S2]Arbetspraktik får pågå under längst sex månader. Arbetspraktik i form av praktisk kompetensutveckling får dock pågå längst tre månader. Förordning (2008:1435).

10 §  Med arbetsträning avses att den enskilde får arbetsträna på en arbetsplats. Arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetsträning med. Arbetsträning får pågå under längst sex månader. Förordning (2007:932).

11 §  Med förstärkt arbetsträning avses att den enskilde erbjuds en arbetsplats för utredning av arbetsförmåga eller för arbetsträning. Förstärkt arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om förstärkt arbetsträning med. Arbetsgivaren har inget inflytande över vilken person som erbjuds arbetsplatsen. Förstärkt arbetsträning får pågå under längst tolv månader. Förordning (2007:932).

12 §  /Upphör att gälla U:2009-03-02 genom förordning (2009:8)./ Insatserna i jobb- och utvecklingsgarantin får genomföras i Arbetsförmedlingens regi eller upphandlas. Förordning (2007:932).

Hur lång tid man får ta del av programmet

/Träder i kraft I: 2009-03-02/

13 §  Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av insatserna inom programmet till dess att han eller hon

 1. påbörjar en anställning med eller utan statligt stöd,
 2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, eller
 3. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Den påbörjade anställningen, utbildningen eller frånvaroperioden med föräldrapenningförmån måste ha pågått i mer än en månad för att den enskilde inte längre ska få delta i programmet. Förordning (2009:8).

Återinträde i programmet

/Träder i kraft I: 2009-03-02/

14 §  Den som har lämnat programmet enligt 13 § första stycket 1 återinträder i jobb- och utvecklingsgarantin på samma ersättningsdag i programmet som när han eller hon lämnade det, under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och inte heller erbjuds annan anställning.

[S2]Den som har lämnat programmet enligt 13 § första stycket 2 eller 3 återinträder i jobb- och utvecklingsgarantin på samma ersättningsdag i programmet som när han eller hon lämnade det, under förutsättning att utbildningen eller frånvaroperioden med föräldrapenningförmån har pågått högst ett år. Förordning (2009:8).

Återkallelse av anvisning till programmet

/Träder i kraft I: 2009-03-02/

15 §  En anvisning till programmet ska återkallas om den som anvisats

 1. avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl, inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter eller inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare,
 2. missköter sig eller stör verksamheten, eller
 3. uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

[S2]En anvisning till programmet ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla den.

[S3]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (2009:8).

 • HFD 2012 not 36:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Jobb- och utvecklingsgarantin (fråga om hänsyn ska tas till den enskildes personliga omständigheter vid bedömningen av om han missköter sig eller stör verksamheten) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om hänsyn ska tas till den enskildes personliga omständigheter vid bedömningen av om han missköter sig eller stör verksamheten (prejudikatskäl)
 • HFD 2019:28:Särskilda skäl för att återkalla en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin föreligger när Arbetsförmedlingen har gjort vad som inom ramen för programmet ankommer på myndigheten, men utan att det har resulterat i att deltagaren har fått ett arbete.
 • HFD 2014:75:Fråga om förutsättningar för att återkalla anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin vid misskötsamhet.

Ny anvisning till programmet

16 §  Om en anvisning till programmet har återkallats enligt 15 § första stycket 1 får den enskilde på nytt anvisas till programmet om han eller hon

 1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och
 2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under 45 dagar för vilka aktivitetsstöd skulle ha lämnats om inte återkallelsen gjorts. I de 45 dagarna skall dagar då den enskilde utfört förvärvsarbete räknas in.

[S2]Den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin träder in i programmet på samma ersättningsdag som han eller hon lämnade det.

Ersättning till den enskilde

17 §  Ersättning till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan lämnas enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

/Träder i kraft I: 2009-03-02/

Ekonomiskt stöd till anordnare

/Träder i kraft I: 2009-03-02/

18 §  Ekonomiskt stöd lämnas till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning och till den som anordnar sysselsättning i fas tre av programmet. Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.

[S2]När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas i den bemärkelse som framgår av artikel 87.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Förordning (2009:8).

19 §  Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt. Förordning (2007:932).

Återkrav

/Träder i kraft I: 2009-03-02/

20 §  Om en anordnare har fått stöd utan att vara berättigad till det, ska Arbetsförmedlingen kräva tillbaka det som mottagaren har fått för mycket. Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis låta bli att återkräva utbetalat stöd. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2009:8).

Tillsyn

21 §  Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens granskning av handläggningen av och rutinerna för handläggningen av ärenden om återkallande av anvisningar till programmet. Förordning (2007:932).

Omprövning m.m.

22 §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet angår.

[S2]En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2007:932).

22 a §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:932).

Verkställighetsföreskrifter

23 §  Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:932).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.
 1. Har utgått genom förordning (2007:602).
Ikraftträder
2007-07-02

Förordning (2007:602) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.

Förordning (2007:815) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14 §§
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:932) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
nuvarande 22 § betecknas 22 a §; ändr. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, den nya 22 a, 23 §§, rubr. närmast före nuvarande 22 §; ny 22 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:60) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-04-07

Förordning (2008:273) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1435) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2009:8) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
upph. 12 §; ändr. 3, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 20 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2009-03-02

Förordning (2009:1603) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17 §§; nya 4 a, 9 a, 13 a §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:43) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2010-03-08

Förordning (2010:63) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
nuvarande 4 a § betecknas 4 b §; ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:81) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 9 a, 18 §§
Ikraftträder
2010-03-09

Förordning (2010:359) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-06-22

Förordning (2010:397) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ändr. 14, 20, 22, 22 a §§, rubr. närmast före 20, 22, 23 §§; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1464) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
upph. 9 a §; ändr. 6, 7, 18 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1731) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 4 a, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:2025) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2011:150) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:1532) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Förarbeten
Rskr. 2011/12:88, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:AU2
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2012:172) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2012-05-15

Förordning (2012:177) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2012-06-01

Förordningen (2012:608) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2012-11-15

Förordning (2012:985) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 2, 5, 8 §§
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:687) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 2, 6, 15 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:703) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2013-09-04

Förordning (2013:1169) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-02-01

Förordning (2014:878) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 13, 15, 16 §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:207) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2015-06-01

Förordning (2015:511) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 4, 13, 14 §§
Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2015:949) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
upph. 7, 8, 9 §§; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 13 a, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:818) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2016-08-15

Förordning (2017:5) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-05-15

Förordning (2017:107) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 4, 13 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:827) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5, 15, 17 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:46) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:1022) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 22 a §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:1158) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 4, 13, 13 a, 14 §§
Ikraftträder
2020-01-01