Inaktuell version

Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2007-05-31
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2010:359
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin.

[S2]Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer som varit arbetslösa under lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som möjligt skall få arbete.

2 §  Inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin ska Arbetsförmedlingen

 1. kartlägga vilka insatser deltagaren behöver för att kunna stärka sin position på arbetsmarknaden, och
 2. lämna det stöd som deltagaren bedöms behöva för att uppfylla vad som överenskommits i den individuella handlingsplan som ska upprättas enligt 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2007:932).

Anvisningar till programmet

3 §  En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet. Programmet är indelat i tre faser.

[S2]Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen. Förordning (2009:1603).

4 §  En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet på heltid.

[S2]En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på

 1. sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
 2. föräldraledighet, eller
 3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.

[S3]I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som motsvarar arbetsutbudet.

[S4]En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt arbetar, under förutsättning att arbetstiden och tiden i programmet sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud. Förordning (2010:63).

4 a §  För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i programmet och får aktivitetsstöd.

[S2]För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbetsutbud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i 4 § fjärde stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid. Förordning (2010:63).

4 b §  Om en anvisning görs till verksamhet på deltid, ska skälen för beslutet anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet dokumenteras hos Arbetsförmedlingen. Förordning (2010:63).

Vem som får anvisas till programmet

5 §  En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och som

 1. har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring men förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod och inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning,
 2. är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och har förbrukat 75 ersättningsdagar under veckor som han eller hon utfört eller deklarerat deltidsarbete,
 3. inte fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring men under 18 sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program,
 4. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, förutsatt att anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin,
 5. har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt 54 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller är villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år av prövotiden, eller
 6. har deltagit i programmet arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program och har fyllt 25 år.

[S2]För den som omfattas av första stycket 1 eller 2, får en anvisning göras tidigast 20 ersättningsdagar innan de 300 respektive 75 ersättningsdagarna i perioden med arbetslöshetsersättning har förbrukats. För personer som omfattas av första stycket 1 gäller detta under förutsättning att personen då inte bedöms kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning. Förordning (2009:1603).

Vad man kan ta del av inom programmet

/Träder i kraft I: 2010-06-22/

6 §  Inom ramen för programmet kan den enskilde ta del av insatser som motsvarar programmen enligt 1 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

[S2]Insatserna i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka minst 75 procent av den enskildes arbetsutbud inom programmet. Om den enskilde arbetar vid sidan av deltagandet i programmet, får den arbetade tiden räknas in i den tid som ska täckas av insatser. Vid sidan av insatserna ska det ges utrymme för eget arbetssökande. För den som deltar i lyft ska det egna arbetssökandet täcka 25 procent av arbetsutbudet inom programmet. Omfattningen av insatserna inom faserna ett och två ska tillsammans med det egna arbetssökandet motsvara den enskildes arbetsutbud inom programmet. Den enskilde ska söka arbete aktivt och regelbundet redovisa sitt arbetssökande.

[S3]Insatserna i fas tre av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka hela den enskildes arbetsutbud inom programmet och inkludera eget arbetssökande. Omfattningen av det egna arbetssökandet inom fas tre ska bestämmas i dialog mellan arbetsförmedlaren och den enskilde. Om den enskilde arbetar vid sidan av deltagandet i programmet, får den arbetade tiden räknas in i den tid som ska täckas av insatser. Den enskilde ska ha regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare. Förordning (2010:359).

7 §  Den inledande fasen i jobb- och utvecklingsgarantin, som omfattar längst 150 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, ska i huvudsak omfatta

 • kartläggning,
 • jobbsökaraktiviteter med coachning, och
 • förberedande insatser.

[S2]Fas två ska därutöver i huvudsak omfatta

 • arbetspraktik,
 • lyft,
 • arbetsträning, och
 • förstärkt arbetsträning.

[S3]Arbetsförmedlingen ska planera de insatser som den enskilde tar del av i fas två så att fas tre kan inledas i så nära anslutning som möjligt till den dag då den enskilde har haft aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning i 450 dagar. Deltagare i fas tre ska sysselsättas hos anordnare som förmedlas av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska ansvara för att deltagaren får fortsatt stöd hos en arbetsförmedlare.

[S4]Varje sysselsättningsperiod i fas tre får pågå högst två år. Arbetsförmedlingen ska ha regelbunden kontakt med anordnaren och deltagaren för att bland annat fastställa om deltagaren har möjlighet att övergå till arbete. Innan sysselsättningsperioden avslutas ska perioden följas upp och deltagarens arbetsutbud fastställas på nytt. Förordning (2009:1603).

8 §  Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär. En förberedande insats får pågå under längst sex månader.

9 §  Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats. Arbetspraktik får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetspraktik med. Sådan arbetspraktik får anordnas även i form av praktisk kompetensutveckling.

[S2]Arbetspraktik får pågå under längst sex månader. Arbetspraktik i form av praktisk kompetensutveckling får dock pågå längst tre månader. Förordning (2008:1435).

9 a §  Med lyft avses aktiveringsplatser som syftar till att deltagarna ska upprätthålla kontakten med arbetslivet. Lyft får anordnas av den som Arbetsförmedlingen träffar överenskommelse om lyft med. Sådana överenskommelser får träffas med

 1. en statlig arbetsgivare, ett landsting, en kommun, ett kommunalförbund eller entreprenörer som de har anlitat,
 2. bolag som ägs av staten, ett landsting, en kommun eller ett kommunalförbund, och
 3. privatägda bolag, ideella föreningar, stiftelser, församlingar och kyrkliga samfälligheter.

[S2]Överenskommelser om lyftplatser får träffas med dem som anges i första stycket 3 endast i verksamhet inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg eller skola.

[S3]Lyft får pågå under längst sex månader. Förordning (2010:81).

10 §  Med arbetsträning avses att den enskilde får arbetsträna på en arbetsplats. Arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om arbetsträning med. Arbetsträning får pågå under längst sex månader. Förordning (2007:932).

11 §  Med förstärkt arbetsträning avses att den enskilde erbjuds en arbetsplats för utredning av arbetsförmåga eller för arbetsträning. Förstärkt arbetsträning får anordnas av den som Arbetsförmedlingen ingår överenskommelse om förstärkt arbetsträning med. Arbetsgivaren har inget inflytande över vilken person som erbjuds arbetsplatsen. Förstärkt arbetsträning får pågå under längst tolv månader. Förordning (2007:932).

12 § Har upphävts genom förordning (2009:8).

Hur lång tid man får ta del av programmet

13 §  Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av insatserna i programmet till dess att han eller hon påbörjar

 1. ett arbete på heltid, med eller utan statligt stöd,
 2. en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning,
 3. en frånvaroperiod med föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring på heltid, eller
 4. en period med sjukfrånvaro på heltid.

[S2]Den som inte längre deltar i garantin enligt första stycket ska skrivas ut ur programmet. Detta gäller dock endast om frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

[S3]Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt. Förordning (2009:1603).

13 a §  I fråga om den som är frånvarande från ett program på grund av sjukdom enligt 13 § första stycket 4 ska Arbetsförmedlingen inom 30 kalenderdagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt 13 § andra stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas så att den enskilde åter kan delta i programmet. Förordning (2009:1603).

Återinträde i programmet

14 §  Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första stycket 1 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet, under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

[S2]Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första stycket 2–4 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet, under förutsättning att avbrottet i programmet har varat i högst ett år.

[S3]Återinträde enligt första och andra stycket ska anses ske dagen efter den ersättningsdag då den enskilde lämnade programmet. Förordning (2009:1603).

Återkallelse av anvisning till programmet

15 §  En anvisning till programmet ska återkallas om den som anvisats

 1. avvisar någon insats inom programmet eller någon annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl, inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter eller inte har regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare,
 2. missköter sig eller stör verksamheten, eller
 3. uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

[S2]En anvisning till programmet ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för att återkalla den.

[S3]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förordning (2009:8).

 • HFD 2012 not 36:Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Jobb- och utvecklingsgarantin (fråga om hänsyn ska tas till den enskildes personliga omständigheter vid bedömningen av om han missköter sig eller stör verksamheten) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om hänsyn ska tas till den enskildes personliga omständigheter vid bedömningen av om han missköter sig eller stör verksamheten (prejudikatskäl)
 • HFD 2019:28:Särskilda skäl för att återkalla en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin föreligger när Arbetsförmedlingen har gjort vad som inom ramen för programmet ankommer på myndigheten, men utan att det har resulterat i att deltagaren har fått ett arbete.
 • HFD 2014:75:Fråga om förutsättningar för att återkalla anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin vid misskötsamhet.

Ny anvisning till programmet

16 §  Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har återkallats enligt 15 § första stycket 1 får den enskilde på nytt anvisas till programmet om han eller hon

 1. anmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, och
 2. efter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under 45 dagar för vilka aktivitetsstöd skulle ha lämnats om inte återkallelsen gjorts.

[S2]Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde utfört förvärvsarbete räknas in i de 45 dagarna.

[S3]Den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin träder in i garantin dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade programmet. Förordning (2009:1603).

Ersättning till den enskilde

17 §  I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att den som tar del av programmet jobb- och utvecklingsgarantin kan få ekonomiskt stöd för sin försörjning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

[S2]Personer som under faserna ett och två inte har haft ersättning grundad på arbetslöshetsersättning, kan delta i garantins tredje fas utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Förordning (2009:1603).

Ekonomiskt stöd till anordnare

18 §  Ekonomiskt stöd får lämnas till den som anordnar arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling enligt 9 §, lyft enligt 9 a §, arbetsträning enligt 10 §, förstärkt arbetsträning enligt 11 § eller sysselsättning i fas tre. Arbetsförmedlingen beslutar om och betalar ut stödet.

[S2]När ekonomiskt stöd lämnas till privata arbetsgivare eller offentliga arbetsgivare vid drift av affärsverksamhet ska Arbetsförmedlingen säkerställa att inte vissa företag eller viss produktion gynnas på det sätt som framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Förordning (2010:81).

19 §  Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt. Förordning (2007:932).

Återkrav

20 §  Om en anordnare har fått stöd utan att vara berättigad till det, ska Arbetsförmedlingen kräva tillbaka det som mottagaren har fått för mycket. Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis låta bli att återkräva utbetalat stöd. Arbetsförmedlingen ska i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2009:8).

Tillsyn

21 §  Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens granskning av handläggningen av och rutinerna för handläggningen av ärenden om återkallande av anvisningar till programmet. Förordning (2007:932).

Omprövning m.m.

22 §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet angår.

[S2]En begäran om omprövning ska ske skriftligt. Skrivelsen ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2007:932).

22 a §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2007:932).

Verkställighetsföreskrifter

23 §  Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:932).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2007.
 1. Har utgått genom förordning (2007:602).
Ikraftträder
2007-07-02

Förordning (2007:602) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.

Förordning (2007:815) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14 §§
Ikraftträder
2007-12-03

Förordning (2007:932) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
nuvarande 22 § betecknas 22 a §; ändr. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, den nya 22 a, 23 §§, rubr. närmast före nuvarande 22 §; ny 22 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:60) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-04-07

Förordning (2008:273) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:1435) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-01-15

Förordning (2009:8) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
upph. 12 §; ändr. 3, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 20 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2009-03-02

Förordning (2009:1603) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Vid tillämpning av 13 § första stycket 4 och andra stycket ska endast sjukdagar från och med den 1 januari 2010 beaktas.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 17 §§; nya 4 a, 9 a, 13 a §§
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:43) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2010-03-08

Förordning (2010:63) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
nuvarande 4 a § betecknas 4 b §; ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:81) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 9 a, 18 §§
Ikraftträder
2010-03-09

Förordning (2010:359) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-06-22

Förordning (2010:397) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Förarbeten
Rskr. 2008/09:27, Prop. 2008/09:3, Bet. 2008/09:AU5
Omfattning
ändr. 14, 20, 22, 22 a §§, rubr. närmast före 20, 22, 23 §§; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1464) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
upph. 9 a §; ändr. 6, 7, 18 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1731) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 4 a, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:2025) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2011:150) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:1532) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Förarbeten
Rskr. 2011/12:88, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:AU2
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2012:172) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2012-05-15

Förordning (2012:177) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2012-06-01

Förordningen (2012:608) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2012-11-15

Förordning (2012:985) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 2, 5, 8 §§
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:687) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 2, 6, 15 §§
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:703) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2013-09-04

Förordning (2013:1169) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2014-02-01

Förordning (2014:878) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 13, 15, 16 §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:207) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2015-06-01

Förordning (2015:511) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 4, 13, 14 §§
Ikraftträder
2015-08-03

Förordning (2015:949) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
upph. 7, 8, 9 §§; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 13 a, 16, 17, 18 §§
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2016:818) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2016-08-15

Förordning (2017:5) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2017-05-15

Förordning (2017:107) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 4, 13 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:827) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 5, 15, 17 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:46) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:1022) om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

Omfattning
ändr. 22 a §
Ikraftträder
2018-07-01