Inaktuell version

Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-06-07
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2010:631
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Inom ramen för förvaltningen av EU:s strukturfonder ska strukturfondspartnerskap bildas enligt denna lag.

[S2]Inom det geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning och motsvarande regionala planer för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning ska ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas.

[S3]Strukturfondspartnerskapet ska bland de ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet för det berörda strukturfondsprogrammet yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska vara bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta handläggning. Lag (2010:631).

2 §  Om en ansökan om stöd avser ett projekt inom ett regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning, ska strukturfondspartnerskapet samråda med berört samverkansorgan, berört landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller länsstyrelse i fråga om projektets överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län. Lag (2010:631).

Prop. 2017/18:206: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.

I paragrafen utgår benämningarna berört samverkansorgan och länsstyrelse. Vidare ersätts benämningen ”berört landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” med ”berört landsting som avses i lagen (2010:630) ...

Prop. 2009/10:156: I paragrafen görs en följdändring med anledning av att begreppet regionalt självstyrelseorgan utmönstras. I stället för regionalt självstyrelseorgan anges de landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Vidare ersätts begreppet utvecklingsarbete med tillväxtarbete som en följd av regleringen i den nya lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

3 §  Ett strukturfondspartnerskap skall vara sammansatt av

  1. förtroendevalda representanter för kommuner och landsting i berörda län samt, i vissa fall, Sametinget,
  2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, och
  3. företrädare för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar.

[S2]Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.

[S3]Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer. Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 skall överstiga antalet övriga ledamöter.

4 §  Vid strukturfondspartnerskapens handläggning skall bestämmelserna om jäv i 11 och 12 §§förvaltningslagen (1986:223) tillämpas.

Ändringar

Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Förarbeten
Rskr. 2006/07:200, Prop. 2006/07:92, Bet. 2006/07:NU15
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2010:631) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Förarbeten
Rskr. 2009/10:324, Prop. 2009/10:156, Bet. 2009/10:KU37
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2014:479) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Förarbeten
Rskr. 2013/14:270, Prop. 2013/14:175, Bet. 2013/14:NU24
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2018:828) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1347) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Förarbeten
Rskr. 2017/18:418, Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01