Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2007-06-07
Ändring införd
SFS 2007:459 i lydelse enligt SFS 2019:928
Ikraft
2007-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Inom ramen för förvaltningen av EU:s strukturfonder ska strukturfondspartnerskap bildas enligt denna lag.

[S2]Inom det geografiska området för varje regionalt strukturfondsprogram och motsvarande regional handlingsplan för det nationella socialfondsprogrammet ska ett gemensamt strukturfondspartnerskap bildas.

[S3]Strukturfondspartnerskapet ska inom målet investering för tillväxt och sysselsättning yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av förvaltande myndighet för det berörda strukturfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapets yttrande ska vara bindande i den förvaltande myndighetens fortsatta handläggning. Lag (2014:479).

2 §  Strukturfondspartnerskapet ska samråda med berörd region som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i fråga om projektets överensstämmelse med det regionala tillväxtarbetet i berörda län. Lag (2019:928).

Prop. 2009/10:156: I paragrafen görs en följdändring med anledning av att begreppet regionalt självstyrelseorgan utmönstras. I stället för regionalt självstyrelseorgan anges de landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Vidare ersätts begreppet utvecklingsarbete med tillväxtarbete som en följd av regleringen i den nya lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Prop. 2017/18:206: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.3.

I paragrafen utgår benämningarna berört samverkansorgan och länsstyrelse. Vidare ersätts benämningen ”berört landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” med ”berört landsting som avses i lagen (2010:630) ...

3 §  Ett strukturfondspartnerskap ska vara sammansatt av

  1. förtroendevalda representanter för kommuner och regioner i berörda län samt, i vissa fall, Sametinget,
  2. företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar, och
  3. företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen utser ordförande för strukturfondspartnerskapet.

[S3]Ordföranden utser övriga ledamöter i strukturfondspartnerskapet efter ett nomineringsförfarande och enligt de grunder som regeringen bestämmer. Det sammanlagda antalet ledamöter enligt första stycket 1 ska överstiga antalet övriga ledamöter. Lag (2019:928).

4 §  Vid strukturfondspartnerskapens handläggning tillämpas bestämmelserna om jäv i 1618 §§förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:828).

Ändringar

Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Förarbeten
Rskr. 2006/07:200, Prop. 2006/07:92, Bet. 2006/07:NU15
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2010:631) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Förarbeten
Rskr. 2009/10:324, Prop. 2009/10:156, Bet. 2009/10:KU37
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2014:479) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Förarbeten
Rskr. 2013/14:270, Prop. 2013/14:175, Bet. 2013/14:NU24
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2018:828) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1347) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Förarbeten
Rskr. 2017/18:418, Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:928) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2020-01-01