Upphävd författning

Lag (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-02-22
Ändring införd
SFS 2007:58 i lydelse enligt SFS 2010:1574
Ikraft
2007-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Syfte och tillämpningsområde

1 §  Syftet med denna lag är att säkerställa tekniska standarder för elektroniska vägavgiftssystem.

2 §  Med elektroniska vägavgiftssystem avses i denna lag system som används för elektronisk betalning av avgifter som tas ut för färd med motordrivna fordon på väg eller på sådana färjor som avses i 2 § andra stycket väglagen (1971:948).

[S2]Begreppet motordrivet fordon har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Med väg avses en sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon.

3 §  Lagen gäller endast sådana elektroniska vägavgiftssystem där utrustning behöver installeras i fordon.

Tekniska krav

4 §  Ett elektroniskt vägavgiftssystem skall uppfylla föreskrivna tekniska krav för att göra det möjligt att använda standardiserad utrustning i fordonen.

5 §  Ett mindre och helt lokalt elektroniskt vägavgiftssystem behöver inte uppfylla de föreskrivna kraven om kostnaderna för detta inte står i proportion till fördelarna.

Tillsyn

6 §  Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som skall vara tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att den som använder ett elektroniskt vägavgiftssystem för att ta ut avgifter följer denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

7 §  Tillsynsmyndigheten har på begäran rätt att få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

[S2]Tillsynsmyndigheten har också på begäran rätt att, i den utsträckning det behövs för tillsynen, få tillträde till anläggningar, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till användandet av ett elektroniskt vägavgiftssystem. Denna rätt omfattar inte bostäder.

8 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall följas.

9 §  Om tillsynsmyndigheten meddelar förelägganden eller förbud enligt denna lag, får dessa förenas med vite.

Överklagande

10 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bemyndigande

11 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana krav som anges i 4 § och om avgifter för tillsyn enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1574).

Prop. 2010/11:30: Lagen saknar bestämmelser om avgifter. Genom ett tillägg i paragrafen införs en möjlighet att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för den tillsyn som regleras i lagen och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 5.5.1.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.
  2. Lagen gäller inte elektroniska vägavgiftssystem som har tagits i drift före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:94, Prop. 2006/07:25, Bet. 2006/07:TU3
CELEX-nr
32004L0052
Ikraftträder
2007-03-01

Lag (2010:1574) om ändring i lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2011-01-01

Ändring, SFS 2013:1164

Omfattning
upph.