Upphävd författning

Förordning (1997:652) med instruktion för Vägverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-07-03
Ändring införd
SFS 1997:652 i lydelse enligt SFS 2007:310
Ikraft
1997-09-01
Upphäver
Förordning (1992:1467) med instruktion för Vägverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansvar och uppgifter

1 §  Vägverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransportsystemet.

[S2]Vägverket skall verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

[S3]Vägverket skall inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Förordning (1998:1825).

2 §  Vägverket skall särskilt verka för att

 1. vägtransportsystemets tillgänglighet, framkomlighet och effektivitet samt bidrag till regional balans säkras,
 2. vägtransportsystemet anpassas och utformas utifrån högt ställda krav på miljö och trafiksäkerhet,
 3. fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas,
 4. väginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt,
 5. kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,
 6. hänsyn tas till funktionshindrades behov inom hela vägtransportsystemet,
 7. färdtjänsten skall vara av god kvalitet i hela landet, samt ansvara för redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom färdtjänsten,
 8. yrkestrafiken blir trafiksäker, miljöanpassad och effektiv samt bedrivs under lika villkor mellan företagen,
 9. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom vägtransportsystemet planeras, initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas samt resultaten sprids, och
 10. nödvändig kunskap och information inom verkets ansvarsområde sprids. Förordning (2007:234).

3 §  Vägverket ansvarar för planering, byggande och drift av de statliga vägarna.

3 a §  Vägverket skall tillvarata Sveriges intressen i det internationella arbetet som rör väg, fordon och trafik.

[S2]Vägverket skall särskilt ansvara för det svenska deltagandet i Europeiska kommissionens arbete avseende avgaser från motorfordon och arbetsmaskiner, buller från arbetsmaskiner samt kvalitetskrav för bränslen. Förordning (2007:36).

4 §  Vägverket ansvarar även för

 1. frågor om trafik på väg och i terräng,
 2. vägtrafikregistret,
 3. frågor om körkort, förarutbildning och förarprov,
 4. frågor om yrkestrafik,
 5. frågor om fordons beskaffenhet och utrustning,
 6. frågor om handikappanpassning av kollektivtrafik på väg,
 7. frågor om väganordningars tekniska utförande,
 8. frågor om avgränsning av väghållningsområden,
 9. prövning av arbetsplaner för vägbyggnadsföretag,
 10. fördelning och tillsyn av statliga bidrag till enskild väghållning, trafikhuvudmän och kommuner,
 11. ansökningar om ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen till svenska vägprojekt,
 12. nationell och regional samordning av trafiksäkerhetsarbetet på väg,
 13. samordning och genomförande av djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit, och
 14. de uppgifter som ankommer på verket enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Förordning (2007:234).

5 §  Vägverket skall i mars månad varje år till regeringen lämna en redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de områden som berörs av verkets sektorsansvar.

6 §  Vägverket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10). Förordning (1998:887).

7 §  Vägverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

[S2]Vägverket får dessutom inom mark- och anläggningsområdet utföra uppdrag som rör vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, parker samt vatten- och avloppsledningar och därmed jämförbara objekt.

8 §  Vägverket får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur den del av vägtrafikregistret som avser fordonsregistrering som verket för enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

[S2]Uppgifter får lämnas ut på terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

[S3]Grunderna för prissättningen bestäms av Vägverket.

[S4]Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes personliga integritet. Om den registrerade har anmält till Vägverket att han eller hon önskar att uppgifterna inte används för direktreklam, får de inte säljas för sådant ändamål. Förordning (2001:662).

9 §  På begäran av länsstyrelsen är en tjänsteman hos Vägverkets region skyldig att som föredragande eller på något annat sätt delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband med regionens uppgifter.

Verksförordningens tillämpning

10 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Vägverket med undantag av följande bestämmelser:

[S2]3 och 4 §§ om myndighetens ledning,

[S3]6 och 9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S4]12 § om styrelsens ansvar och uppgifter,

[S5]17 § om myndighetens organisation, samt

[S6]21 § om ärendenas handläggning.

[S7]Vad som sägs i 7 § verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen. Förordning (2007:310).

Internrevision

Vägverkets ledning

11 §  Vägverket leds av en styrelse. Den består av lägst fem och högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]Styrelsen ansvarar för myndighetens verksamhet.

[S3]Generaldirektören är under styrelsen chef för Vägverket. Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Detta gäller dock inte i sådana fall då chefen för Vägtrafikinspektionen har ansvaret enligt 20 §. Förordning (2002:804).

Styrelsens ansvar och uppgifter

12 §  Utöver vad som anges i 7, 11 och 13 §§verksförordningen (1995:1322) skall Vägverkets styrelse upprätta en nationell väghållningsplan. Förordning (1998:1825).

13 §  Styrelsen skall se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten.

14 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter. Detta gäller dock inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av större vikt.

Personalföreträdare

15 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Vägverket.

Organisation

16 §  Inom Vägverket finns en Vägtrafikinspektion och för Vägverkets regionala förvaltning finns det antal regioner som verket bestämmer. För yrkestrafikfrågor finns en rådgivande delegation. Vägverket bestämmer självt sin organisation i övrigt. Förordning (2002:804).

Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor

17 §  Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor har till uppgift att bistå Vägverket i frågor om yrkestrafik.

18 §  Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor består av en företrädare för Vägverket, ordförande, samt företrädare för Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och länsstyrelserna. Dessutom får företrädare för Svenska bussbranschens riksförbund, Svenska lokaltrafikföreningen, Svenska taxiförbundet, Svenska transportarbetareförbundet och Svenska åkeriförbundet ingå i delegationen. Förordning (2003:987).

19 §  I den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor får även företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå i särskilda fall, om delegationen bestämmer det.

Ansvar och uppgifter för chefen för Vägtrafikinspektionen m.m.

20 §  Chefen för Vägtrafikinspektionen ansvarar för och beslutar i frågor om att

 1. med utgångspunkt i beslutade trafiksäkerhetsmål hos myndigheter, kommuner och andra utifrån ett helhetsperspektiv följa och analysera sådana förhållanden som väsentligt kan påverka vägtransportsystemets utformning och funktion,
 2. genom dialog med de aktörer som avses i 1 verka för att dessa tillämpar ett systematiskt arbetssätt för att förhindra vägtrafikolyckor som kan leda till att någon avlider eller blir allvarligt skadad,
 3. samverka med andra aktörer i syfte att öka trafiksäkerheten på väg,
 4. initiera forskning och utveckling inom vägtrafiksäkerhetsområdet och följa sådan forskning som har betydelse för inspektionens verksamhet, samt
 5. fullgöra Vägverkets uppgifter enligt 6 § lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem. Förordning (2007:60).

21 §  Chefen för Vägtrafikinspektionen anställs genom beslut av regeringen. Anställningen som chef för inspektionen får tidsbegränsas. Förordning (2002:804).

Ärendenas handläggning

22 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, chefen för Vägtrafikinspektionen eller personalansvarsnämnden.

[S2]Generaldirektören och chefen för Vägtrafikinspektionen får delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i verket respektive inspektionen. Förordning (2002:804).

Vägverkets medverkan i totalförsvaret

23 §  Föreskrifter om Vägverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

[S2]För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten skall Vägverket samråda med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. Förordning (2006:974).

Överklagande

24 §  Vägverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (2007:310).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:652) med instruktion för Vägverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 september 1997, då förordningen (1992:1467) med instruktion för Vägverket skall upphöra att gälla.
  Om Trafiksäkerhetsverket anges i en författning som har beslutats av regeringen skall i stället avses Vägverket.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:231, Prop. 1995/96:131, Bet. 1995/96:TU18
  Ikraftträder
  1997-09-01

Förordning (1998:790) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:887) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1243) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 10 §; ny 24 §, rubr. närmast före 24 §
Ikraftträder
1998-11-01

Förordning (1998:1825) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 1, 8, 10, 12 §§
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (1999:282) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 2, 21 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:620) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
upph. 20, 21, 22 §§; ändr. 16 §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:662) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 4, 8 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:21) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Förarbeten
Rskr. 1997/98:104, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:TU1
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2002:487) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:804) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 4, 10, 11, 16 §§, rubr. närmast före 19 §; nya 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 22 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:987) om ändring i förordningen (1977:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:974) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1255) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:36) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 2 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:60) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2007-03-01

Förordning (2007:234) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:310) om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 10, 24 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:960

Omfattning
upph.