Upphävd författning

Förordning (2007:960) med instruktion för Vägverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:960
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1997:652) med instruktion för Vägverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter m.m.

1 §  Vägverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransportsystemet.

[S2]Vägverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.

[S3]Vägverket ska inom ramen för sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

2 §  Vägverket ska särskilt verka för att

 1. vägtransportsystemets tillgänglighet, framkomlighet och effektivitet samt bidrag till regional balans säkras,
 2. vägtransportsystemet anpassas och utformas utifrån högt ställda krav på miljö och trafiksäkerhet,
 3. fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas,
 4. väginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt,
 5. kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks,
 6. hänsyn tas till funktionshindrades behov inom hela transportsystemet,
 7. färdtjänsten ska vara av god kvalitet i hela landet, samt ansvara för redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom färdtjänsten,
 8. yrkestrafiken blir trafiksäker, miljöanpassad och effektiv samt bedrivs under lika villkor mellan företagen,
 9. samhällsmotiverad tillämpad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom vägtransportsystemet planeras, initieras, genomförs, dokumenteras och utvärderas samt resultaten sprids, och
 10. nödvändig kunskap och information inom verkets ansvarsområde sprids.

3 §  Vägverket ska ansvara för planering, byggande och drift av de statliga vägarna.

[S2]Vägverket ska även ansvara för

 1. frågor om trafik på väg och i terräng,
 2. vägtrafikregistret,
 3. frågor om körkort, förarutbildning och förarprov,
 4. frågor om yrkestrafik,
 5. frågor om fordons beskaffenhet och utrustning,
 6. frågor om handikappanpassning av kollektivtrafik på väg,
 7. frågor om väganordningars tekniska utförande,
 8. frågor om avgränsning av väghållningsområden,
 9. prövning av arbetsplaner för vägbyggnadsföretag,
 10. fördelning och tillsyn av statliga bidrag till enskild väghållning, trafikhuvudmän och kommuner,
 11. ansökningar om ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen till svenska vägprojekt,
 12. nationell och regional samordning av trafiksäkerhetsarbetet på väg,
 13. samordning och genomförande av djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit, och
 14. de uppgifter som ankommer på verket enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

4 §  Vägverket ska särskilt ansvara för det svenska deltagandet i Europeiska kommissionens arbete avseende avgaser från motorfordon och arbetsmaskiner, buller från arbetsmaskiner samt kvalitetskrav för bränslen.

5 §  Vägverket ska i mars månad varje år till regeringen lämna en redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom de områden som berörs av verkets sektorsansvar.

6 §  Vägverket ska presentera och analysera individbaserad statistik utifrån kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

7 §  Vägverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap.miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10).

8 §  Vägverket får bedriva uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt.

[S2]Vägverket får dessutom inom mark- och anläggningsområdet utföra uppdrag som rör vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, parker samt vatten- och avloppsledningar och därmed jämförbara objekt.

9 §  Vägverket får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur den del av vägtrafikregistret som avser fordonsregistrering som verket för enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Uppgifter får lämnas ut på terminal, på medium för automatisk databehandling eller på annat sätt.

[S2]Vägverket bestämmer grunderna för prissättningen.

[S3]Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes personliga integritet. Om den registrerade har anmält till Vägverket att han eller hon önskar att uppgifterna inte används för direktreklam, får de inte säljas för sådant ändamål.

10 §  På begäran av länsstyrelsen är en tjänsteman hos Vägverkets region skyldig att som föredragande eller på något annat sätt delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband med regionens uppgifter.

Samverkan m.m.

11 §  För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten ska Vägverket samråda med Försvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

12 §  Vägverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Ledning

13 §  Vägverket leds av en styrelse.

14 §  Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio personer.

15 §  Styrelsen ska upprätta en nationell väghållningsplan.

Delegering

16 §  Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta föreskrifter. Detta gäller dock inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av större vikt.

Organisation

17 §  Inom Vägverket ska det finnas en Vägtrafikinspektion och för Vägverkets regionala förvaltning ska det antal regioner finnas som verket bestämmer. För yrkestrafikfrågor ska det finnas en rådgivande delegation.

18 §  Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor har till uppgift att bistå Vägverket i frågor om yrkestrafik.

[S2]Den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor består av en företrädare för Vägverket, ordförande, samt företrädare för Rikspolisstyrelsen, Skatteverket och länsstyrelserna. Dessutom får företrädare för Svenska bussbranschens riksförbund, Svenska lokaltrafikföreningen, Svenska taxiförbundet, Svenska transportarbetareförbundet och Sveriges åkeriföretag ingå i delegationen.

[S3]I den rådgivande delegationen för yrkestrafikfrågor får även företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå i särskilda fall, om delegationen bestämmer det.

Ansvar och uppgifter för chefen för Vägtrafikinspektionen

19 §  Chefen för Vägtrafikinspektionen ansvarar för och beslutar i frågor om att

 1. med utgångspunkt i beslutade trafiksäkerhetsmål hos myndigheter, kommuner och andra utifrån ett helhetsperspektiv följa och analysera sådana förhållanden som väsentligt kan påverka vägtransportsystemets utformning och funktion,
 2. genom dialog med de aktörer som avses i 1 verka för att dessa tillämpar ett systematiskt arbetssätt för att förhindra vägtrafikolyckor som kan leda till att någon avlider eller blir allvarligt skadad,
 3. samverka med andra aktörer i syfte att öka trafiksäkerheten på väg,
 4. initiera forskning och utveckling inom vägtrafiksäkerhetsområdet och följa sådan forskning som har betydelse för inspektionens verksamhet, samt
 5. fullgöra Vägverkets uppgifter enligt 6 § lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem.

20 §  Chefen för Vägtrafikinspektionen får delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i inspektionen.

Anställningar och uppdrag

21 §  Generaldirektören är myndighetschef.

22 §  Anställning som chef för Vägtrafikinspektionen beslutas av regeringen. Anställningen får tidsbegränsas.

Personalansvarsnämnd

23 §  Vid Vägverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Överklagande

25 §  Vägverkets beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av andra föreskrifter än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som särskilt hänvisar till 22 a § förvaltningslagen.

Ändringar

Förordning (2007:960) med instruktion för Vägverket

Förarbeten
Rskr. 1997/98:104, Bet. 1997/98:TU1
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2008:1380

Omfattning
upph.