Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Departement
Finansdepartementet OU
Utfärdad
2007-11-01
Ändring införd
SFS 2007:757 i lydelse enligt SFS 2014:1331
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:312) med instruktion för Statens fastighetsverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-03-01

Uppgifter

1 §  Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Verket ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Förordning (2011:1496).

2 §  Statens fastighetsverk ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva och avyttra fast egendom. Förordning (2011:1496).

2 a §  Statens fastighetsverk ska för statens räkning förvalta Stiftelsen fonden för Carl XII:s monument, Stiftelsen Helgo Zetterwalls fond, Stiftelsen von Rothsteins donationsfond samt Hovmarsalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedel. Förordning (2011:1496).

3 §  Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet.

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en styrelse.

5 §  Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

9 §  Statens fastighetsverk får ta ut avgifter för fastighetsförvaltning och uppdragsverksamhet som avses i 3 §. Verket beslutar om storleken på avgifterna, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1496).

Ändringar

Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2011:1496) om ändring i förordningen (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Omfattning
ändr. 1, 2, 9 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1331) om ändring i förordningen (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2015-01-01