Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007:854 i lydelse enligt SFS 2020:1234
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Uppgifter

1 §  Försvarets materielverk ska i enlighet med Försvarsmaktens investeringsplan och uppdrag ansvara för upphandling av sådana varor, tjänster och byggentreprenader inom materielförsörjningsområdet som inte omfattas av Försvarsmaktens upphandlingsansvar enligt förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten.

[S2]Försvarets materielverk ska ta hänsyn till de särskilt brådskande förhållanden som kan uppkomma vid höjd beredskap och mobilisering samt i fredstid när Sveriges territoriella integritet ska hävdas.

[S3]Försvarets materielverk ska biträda Försvarsmakten i planeringen av materiel- och logistikförsörjningen, med materielsystemkunskap samt med stöd i samband med att varor destrueras och kasseras. Försvarets materielverk ska även biträda Försvarsmakten med kompetens när det gäller vidmakthållande och upphandling.

[S4]Försvarets materielverk ska, när det är relevant, i sin verksamhet säkerställa att de varor och tjänster som myndigheten upphandlar är ändamålsenligt utformade för kvinnor och män. Förordning (2018:2101).

1 a §  Försvarets materielverk ska, på uppdrag av Försvarsmakten, ansvara för försäljning eller upplåtelse av materiel som inte behövs för Försvarsmaktens verksamhet eller som blivit obrukbar hos Försvarsmakten. Förordning (2015:723).

1 b §  Försvarets materielverk ska, efter särskilt bemyndigande från regeringen, företräda staten vid förhandlingar och ingående av internationella överenskommelser som avser försäljning eller upplåtelse av materiel och tillhörande tjänster. Förordning (2015:723).

2 §  Försvarets materielverk ska vara patentorgan för de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet och handlägger ärenden som rör immaterialrättsliga frågor.

3 §  Försvarets materielverk ska bedriva exportstödjande verksamhet inom försvarssektorn. Verksamheten ska bidra till försvarets materielförsörjning och dess operativa förmåga eller i övrigt vara till nytta för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Förordning (2020:1234).

3 a §  Försvarets materielverk får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna eller någon annan förordning. Förordning (2010:1469).

3 b §  Försvarets materielverk ska bedriva militär luftfart. Förordning (2015:723).

3 c §  Försvarets materielverk ska samordna och genomföra förhandlingar mellan stödberättigade aktörer, berörda myndigheter och medlemsstater i Europeiska unionen i frågor som rör Europeiska försvarsfonden. Förordning (2020:1234).

4 §  Försvarets materielverk ska ansvara för kontakterna med andra stater när det gäller frågor om utländska exportlicenser när svenska staten är köpare samt i de fall frågor uppkommer om vidareexport av materiel som helt eller delvis omfattas av svenska statens slutanvändaråtaganden gentemot annan stat. Om särskilda arbetsgrupper upprättas för ändamålet ska kontakterna ske genom dessa.

5 §  Vid Försvarets materielverk finns ett nationellt certifieringsorgan för it-säkerhet i produkter och system. Materielverket, certifieringsorganet, ska i sin verksamhet beakta nationella säkerhetsintressen, verka för att uppnå och vidmakthålla internationellt erkännande för utfärdade certifikat samt vara Sveriges signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och motsvarande överenskommelse inom Europa (SOG-IS MRA).

[S2]Certifieringsorganet ska ansvara för certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar för kvalificerade elektroniska stämplar enligt artikel 30 och 39 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Förordning (2016:577).

6 §  Försvarets materielverk får inom sitt verksamhetsområde även tillhandahålla tjänster åt andra än Försvarsmakten.

Ledning

7 §  Försvarets materielverk leds av en styrelse.

8 §  Styrelsen ska bestå av minst sex och högst åtta ledamöter. Förordning (2020:214).

Anställningar och uppdrag

9 §  Generaldirektören är myndighetschef.

10 §  Vid myndigheten finns en överdirektör.

11 §  I fråga om anställning vid Försvarets materielverk av en officer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

14 §  Försvarets materielverk får ta ut avgifter för sin verksamhet. Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas storlek.

Ändringar

Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:655) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2010:1469) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:898) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:943) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ny 3 b §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2015:723) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 1, 3, 3 b, 5 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:577) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:265) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-05-21

Förordning (2018:2101) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2020:214) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2020-06-01

Förordning (2020:1234) om ändring i förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk

Omfattning
ändr. 3 §; ny 3 c §
Ikraftträder
2021-01-01