Förordning (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
SFS 2007:908 i lydelse enligt SFS 2017:1092
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1140) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge utlåtanden enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Nämnden har den sammansättning som framgår av 10 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Organisation

4 §  Hos myndigheten finns en sekreterare.

4 a §  Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:1092).

Ärendenas handläggning

5 §  Ärenden om utlåtanden som avses i 1 § avgörs av nämnden i dess helhet. Innan nämnden avger ett utlåtande ska den vid behov bereda arbetsgivaren och arbetstagaren tillfälle att yttra sig.

6 §  Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som inte behöver prövas av nämnden.

7 §  Ärendena avgörs efter muntlig förhandling eller efter föredragning. Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att ärenden som avgörs enligt 6 § inte behöver föredras.

8 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

9 §  I fråga om jäv mot ledamot gäller bestämmelserna i 4 kap.rättegångsbalken om jäv mot domare.

Anställningar och uppdrag

10 §  Nämndens ledamöter utses av regeringen enligt bestämmelserna i 10 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]5 § om delegering,

[S3]15 och 16 §§ om beslutförhet, och

[S4]20 § om föredragning.

Ändringar

Förordning (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2017:1092) om ändring i förordningen (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2018-01-01