Upphävd författning

Förordning (1988:1140) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1140 i lydelse enligt SFS 1996:425
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1965:668) med instruktion för statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge utlåtande enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Sammansättning

2 §  Nämnden har den sammansättning som framgår av 10 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Organisation

3 §  Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27-28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:425).

5 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:425).

Ärendenas handläggning

6 §  Ärende om utlåtande som avses i 1 § avgörs av nämnden i dess helhet. Innan nämnden avger ett utlåtande skall den vid behov bereda arbetsgivaren och arbetstagaren tillfälle att yttra sig.

7 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

8 §  Ärendena avgörs efter muntlig förhandling eller efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

9 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

[S2]I 20 § anställningsförordningen (1994:373) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa personalfrågor. Förordning (1994:990).

10 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad.

11 §  I fråga om jäv mot ledamot gäller bestämmelserna i 4 kap.rättegångsbalken om jäv mot domare.

Anställningar m.m.

12 §  Ledamöter utses av regeringen enligt bestämmelserna i 10 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

13 §  Sekreteraren anställs av nämnden. Förordning (1996:425).

Överklagande

14 §  Nämndens beslut i ärende om utlåtande enligt 1 § får inte överklagas.

[S2]Nämndens beslut i administrativa ärenden får överklagas enligt 35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:425).

Ändringar

Förordning (1988:1140) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1994:990) om ändring i förordningen (1988:1140) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:425) om ändring i förordningen (1988:1140) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

Omfattning
ändr. 4, 5, 13, 14 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
1996-07-01

Ändring, SFS 2007:908

Omfattning
upph.