Förordning (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
SFS 2007:912 i lydelse enligt SFS 2008:953
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Medlingsinstitutet ansvarar för den statliga medlingsverksamheten och har till uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning.

2 §  Utöver de uppgifter som följer av 46-49, 51-53 och 62 a §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ska Medlingsinstitutet

 1. verka för att det för kollektivavtalsförhandlingar upprättas tidsplaner som syftar till att nya avtal sluts innan föregående avtalsperiod löper ut,
 2. samråda med parterna om de samhällsekonomiska förutsättningarna för förhandlingarna samt utifrån de rapporter om samhällsekonomin som Konjunkturinstitutet upprättar uppmärksamma lönebildningsproblem,
 3. tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll,
 4. inhämta, sammanställa och tolka statistik som är av betydelse för lönebildningen,
 5. inhämta, sammanställa och analysera sådana träffade kollektivavtal som är av intresse för verksamheten samt utvärdera avtalsförhandlingarna mellan parterna,
 6. registrera sådana avtal om förhandlingsordning som avses i 47 b § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, efter ansökan av kollektivavtalsparterna,
 7. ha tillsyn över de medlare som förordnats enligt förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister, och
 8. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt se till att statistikens innehåll och omfattning anpassas efter användarnas behov.

3 §  Medlingsinstitutet ska ha god överblick över förhållandena på arbetsmarknaden samt följa utvecklingen i Sverige och i omvärlden, särskilt i Europa, när det gäller löner, avtalsförhandlingar och arbetsmarknadslagstiftning.

4 §  Medlingsinstitutet ska analysera löneutvecklingen från ett jämställdhetsperspektiv och följa frågan om diskriminering i lönesättningen på andra grunder än kön.

[S2]Medlingsinstitutet ska vidare vid sina överläggningar med arbetsmarknadens parter om kommande och pågående avtalsförhandlingar fästa uppmärksamheten på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så att de främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv. Institutet ska i detta arbete samråda med Diskrimineringsombudsmannen. Förodrning (2008:953).

5 §  Medlingsinstitutet ska upprätta

 1. en månatlig rapport om den månadsvisa lönestatistiken,
 2. en årlig rapport om den årsvisa lönestatistiken, och
 3. en årlig rapport om löneutveckling, avtalsförhandlingar och arbetsmarknadslagstiftning i Sverige och i omvärlden.

6 §  Myndighetschefen ska på riksdagens begäran redogöra för utvecklingen inom lönebildningen, hur institutet skött sin uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning samt vilka konflikter som förekommit på arbetsmarknaden och vilka konsekvenser dessa har fått.

Ledning

7 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Ändringar

Förordning (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:953) om ändring i förordningen (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-01-01