Upphävd författning

Förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2000-04-27
Ändring införd
SFS 2000:258 i lydelse enligt SFS 2004:502
Ikraft
2000-06-01
Upphäver
Förordning (1988:653) med instruktion för Statens förlikningsmannaexpedition
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Medlingsinstitutets uppgifter

1 §  Medlingsinstitutet är central myndighet för den statliga medlingsverksamheten.

2 §  Medlingsinstitutet har de uppgifter som framgår av 46-49, 51-53 och 62 a §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Institutet skall ha god överblick över förhållandena på arbetsmarknaden och följa utvecklingen i Sverige och i omvärlden, särskilt i Europa, när det gäller löner, avtalsförhandlingar och arbetsmarknadslagstiftning.

3 §  Medlingsinstitutet skall särskilt

 1. verka för att det för kollektivavtalsförhandlingar upprättas tidsplaner som syftar till att nya avtal sluts innan föregående avtalsperiod löper ut,
 2. samråda med parterna om de samhällsekonomiska förutsättningarna för förhandlingarna samt utifrån de rapporter om samhällsekonomin som Konjunkturinstitutet upprättar uppmärksamma lönebildningsproblem,
 3. tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll,
 4. inhämta, sammanställa och tolka statistik som är av betydelse för lönebildningen,
 5. inhämta, sammanställa och analysera sådana träffade kollektivavtal som är av intresse för verksamheten samt utvärdera avtalsförhandlingarna mellan parterna,
 6. registrera sådana avtal om förhandlingsordning som avses i 47 b § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, efter ansökan av kollektivavtalsparterna,
 7. ha tillsyn över de medlare som förordnats enligt förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister,
 8. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och vid utformningen av statistikens innehåll och omfattning tillvarata olika intressenters behov. Förordning (2004:502).

4 §  Medlingsinstitutet skall analysera löneutvecklingen även från ett jämställdhetsperspektiv och följa frågan om diskriminering i lönesättningen på andra grunder än kön.

5 §  Medlingsinstitutet skall upprätta

 1. en månatlig rapport om den månadsvisa lönestatistiken,
 2. en årlig rapport om den årsvisa lönestatistiken,
 3. en årlig rapport om löneutveckling, avtalsförhandlingar och arbetsmarknadslagstiftning i Sverige och i omvärlden.

6 §  Medlingsinstitutets chef skall på riksdagens begäran årligen redogöra för utvecklingen inom lönebildningen, hur institutet skött sin uppgift att verka för en väl fungerande lönebildning samt vilka konflikter som förekommit på arbetsmarknaden och vilka konsekvenser dessa fått.

Verksförordningens tillämpning

7 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Medlingsinstitutet med undantag av 4, 5, 19-22, 27, 28 och 34 §§.

Myndighetens ledning

8 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelsen

9 §  Vid myndigheten finns en styrelse som består av generaldirektören och högst fyra andra ledamöter. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

10 § Har upphävts genom förordning (2004:502).
11 § Har upphävts genom förordning (2004:502).
12 § Har upphävts genom förordning (2004:502).
13 § Har upphävts genom förordning (2004:502).

Ärendenas handläggning

14 §  Generaldirektören fattar själv beslut i frågor som rör medling mellan arbetsmarknadens parter. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

15 §  Beslut om att skjuta upp stridsåtgärd enligt 49 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet fattas av styrelsen. Styrelsen är i dessa ärenden beslutför när generaldirektören och två ledamöter är närvarande.

[S2]Om ett beslut om uppskjutande är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla ärendet, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Beslutet skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

16 §  Ärenden som inte omfattas av 14 eller 15 §§ och som inte skall avgöras av styrelsen, får avgöras av generaldirektören ensam. Om sådana ärenden inte behöver avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Detta gäller dock inte beslut som avses i 13 § 1-3 verksförordningen.

[S2]Är det fråga om ett viktigare ärende, skall styrelsen ges tillfälle att yttra sig innan generaldirektören fattar beslut. Om ärendet är så brådskande att ett yttrande inte hinner inhämtas, får generaldirektören ändå avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Överklagande

17 §  Beslut i frågor som rör medling mellan arbetsmarknadens parter får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet

Ikraftträder
2000-06-01

Förordning (2000:970) om ändring i förordningen (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:122) om ändring i förordningen (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2004:502) om ändring i förordningen (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet

Omfattning
upph. 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 10 §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2004-08-01

Ändring, SFS 2007:912

Omfattning
upph.