Upphävd författning

Tillkännagivande (2007:934) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
SFS 2007:934
Ikraft
2007-11-27
Upphäver
Tillkännagivande (2006:1038) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Regeringen tillkännager enligt 1 a § epizootilagen (1999:657) att följande bestämmelser i EG:s förordningar kompletteras av epizootilagens bestämmelser.
Grundförordningar som kompletteras av epizootilagen i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).
Grundförordningar som kompletteras av epizootilagen i de delar som anges i det följande
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999)
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852)
  • del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tilllämpningsområdet för epizootilagen,
  • del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen.
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853)
  • avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen,
  • avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen,
  • avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 5 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen.
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854)
  • artikel 4, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen.
Övriga förordningar
 1. Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 av den 26 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter som kan smittas av bluetongue (EUT L 283, 27.10.2007, s. 37, Celex 32007R1266).

Ändringar

Tillkännagivande (2007:934) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23
Ikraftträder
2007-11-27

Ändring, SFS 2019:714

Omfattning
upph.