Upphävd författning

Förordning (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:971 i lydelse enligt SFS 2014:1174
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2004:1266) om instruktion för Åklagarmyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Åklagarmyndigheten ansvarar för åklagarverksamheten i landet med undantag för den åklagarverksamhet som Ekobrottsmyndigheten ska bedriva enligt förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. Åklagarmyndigheten ansvarar även för den svenska åklagarverksamheten vid Eurojust.

[S2]Åklagarmyndigheten ska ta emot och vidarebefordra framställningar från enskilda om rätt till information m.m. om Eurojusts personuppgiftsbehandling enligt artikel 19 i rådets beslut nr 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet. Förordning (2012:472).

2 § Har upphävts genom förordning (2013:244).

Ledning

3 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

4 §  Hos riksåklagaren ska det finnas ett kansli som biträder riksåklagaren i hans eller hennes uppgifter.

5 §  Vid Åklagarmyndigheten ska det på central nivå finnas utvecklingscentrum som inom särskilda ansvarsområden ansvarar för kontroll, analys och utveckling av åklagarverksamheten.

6 §  Vid Åklagarmyndigheten ska det finnas det antal åklagarkammare som myndigheten beslutar. Beslut om inrättande, upphörande och lokalisering av en åklagarkammare fattas efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Domstolsverket och Kriminalvården. Åklagarmyndigheten ska även i övrigt samråda med Polismyndigheten och, i förekommande fall, Säkerhetspolisen inför viktigare förändringar i verksamheten som kan komma att påverka polisverksamheten. Förordning (2014:1174).

Särskilda organ

7 §  Vid Åklagarmyndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter. Förordning (2009:1607).

Tjänsteförslagsnämnden

8 §  Vid Åklagarmyndigheten ska det finnas en tjänsteförslagsnämnd som består av en ordförande och högst nio andra ledamöter. En av ledamöterna är vice ordförande. För varje annan ledamot än ordföranden ska det finnas en ersättare.

[S2]Nämnden ska ge råd i ärenden om anställning av åklagare där Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten beslutar, med undantag för ärenden om anställning av överåklagare och vice överåklagare samt anställningsärenden enligt 20 § åklagarförordningen (2004:1265). Förordning (2010:73).

9 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ärenden av principiell natur eller annars av större vikt handläggs bör samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2009:1607).

10 §  Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i tjänsteförslagsnämnden och deras ersättare utses av regeringen för en tid av högst tre år. Förordning (2009:1607).

Anställningar och uppdrag

11 §  Riksåklagaren är myndighetschef. Ställföreträdande chef är vice riksåklagaren. Förordning (2009:1607).

Personalansvarsnämnd

12 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2009:1607).

Tillämpligheten av vissa förordningar

Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet

14 §  Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet finns i 7 kap.rättegångsbalken och åklagarförordningen (2004:1265). Förordning (2009:1607).

Undantag från myndighetsförordningen

15 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska enbart tillämpas på myndigheten i administrativa ärenden:

[S2]20 § om föredragning,

[S3]21 § om myndighetens beslut,

[S4]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

[S5]29 § om ärendeförteckning. Förordning (2009:1607).

16 § Ny beteckning 14 § genom förordning (2009:1607).
17 § Ny beteckning 15 § genom förordning (2009:1607).

Ändringar

Förordning (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1607) om ändring i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

Omfattning
upph. 8, 9 §§, rubr. närmast före 7 §; nuvarande 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§ betecknas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§; ändr. 7, den nya 13 §§
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:73) om ändring i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-05-01

Förordning (2011:1489) om ändring i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

Omfattning
rubr. närmast före 10, 13, 14 och 15 §§ sätts närmast före 8, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast efter 15 § sättts närmast före 14, 15 §§
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2012:472) om ändring i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2013:244) om ändring i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:1174) om ändring i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Ändring, SFS 2015:743

Omfattning
upph.