Upphävd författning

Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:972 i lydelse enligt SFS 2014:1309
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1997:898) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2013:243 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som ansvarar för bekämpning av ekonomisk brottslighet i den omfattning som avses i denna förordning.

[S2]Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordning och andra åtgärder mot ekonomisk brottslighet, såsom att följa och analysera utvecklingen och rättstillämpningen när det gäller ekonomisk brottslighet och utarbeta förslag till åtgärder. Förordning (2013:243).

2 §  Vid Ekobrottsmyndigheten handläggs följande mål.

 1. Mål som avser 11 kap.brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen (2005:551).
 2. Mål som avser 9 kap.13 §§brottsbalken, om gärningen rör EU:s finansiella intressen, och 9 kap. 3 a § brottsbalken.
 3. Mål som avser lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.
 4. Mål som avser lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.
 5. Mål vars handläggning annars ställer särskilda krav på kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller liknande.
 6. Mål som lämpligen bör handläggas vid Ekobrottsmyndigheten med hänsyn främst till att målen rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har nationell utbredning eller internationell anknytning eller är av principiell natur eller av stor omfattning. Sådana mål får övertas av Ekobrottsmyndigheten efter framställning från Åklagarmyndigheten.

[S2]Mål som avses i första stycket 1–5 och som 2 eller 4 § förordningen (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare är tillämplig på, eller mål som rör brott av anställda inom Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten, handläggs dock vid Åklagarmyndigheten.

[S3]Om ett mål rör både brottslighet som avses i första stycket och annan brottslighet (blandad brottslighet), handläggs målet vid den åklagarmyndig-het där det med hänsyn till omständigheterna är lämpligast.

[S4]Är det osäkert var ett mål ska handläggas, avgörs frågan av riksåklagaren. Förordning (2014:1175).

3 §  Ekobrottsmyndigheten ska bedriva brottsförebyggande arbete som avser ekonomisk brottslighet. I detta ingår att lämna information om den ekonomiska brottsligheten till andra myndigheter, till kommuner, näringsliv och organisationer och till allmänheten. Förordning (2013:243).

4 §  Ekobrottsmyndigheten ansvarar för samordningen av de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel i landet.

[S2]Ekobrottsmyndigheten ska vara sambandscentral för bedrägeribekämpning i frågor som rör Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Förordning (2014:1309).

5 §  Ekobrottsmyndigheten ska vara nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut 2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vinning eller annan egendom som härrör från brott. Förordning (2013:243).

5 a § Ny beteckning 5 § genom förordning (2013:243).
6 § Har upphävts genom förordning (2013:243).

Samverkan

7 §  Polismyndigheten är skyldig att ställa polismän till förfogande för polisverksamhet som bedrivs vid Ekobrottsmyndigheten.

[S2]Ekobrottsmyndigheten leder den verksamhet som polismännen deltar i vid myndigheten, med undantag för åtgärder i verksamheten som enligt lag eller annan författning endast får utföras av anställda vid Polismyndigheten.

[S3]Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten ska i samråd bestämma och fortlöpande utveckla formerna för samverkan mellan myndigheterna. Förordning (2014:1175).

8 §  Personal från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Tullverket och andra myndigheter är placerade vid Ekobrottsmyndigheten i den utsträckning som Ekobrottsmyndigheten och respektive myndighet kommer överens om.

Ledning

9 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Organisation

11 §  Vid Ekobrottsmyndigheten ska det finnas det antal åklagarkammare som myndigheten beslutar.

Anställningar och uppdrag

12 §  Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2009:1560).

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet

15 §  Ytterligare bestämmelser om åklagarväsendet finns i 7 kap.rättegångsbalken och åklagarförordningen (2004:1265).

Särskilda organ

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen

16 §  Vid Ekobrottsmyndigheten ska det finnas ett råd, Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, som ska främja en effektiv och korrekt användning av EU-relaterade medel och åtgärder mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel i landet. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner. Förordning (2008:119).

17 §  Rådet ska

 • främja samverkan mellan berörda myndigheter för att öka effektiviteten när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid misstanke om felaktig användning av EU- relaterade medel,
 • följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt föreslå eller initiera åtgärder för att upprätthålla skyddet för EU:s finansiella intressen,
 • vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte,
 • analysera och utvärdera insatserna på området. Förordning (2008:119).

17 a §  Rådet ska senast den 15 mars vart tredje år till regeringen lämna en rapport avseende skyddet av EU:s finansiella intressen i Sverige. Av rapporten ska det framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att främja en effektiv och korrekt hantering av EU-relaterade medel och för att samordna berörda myndigheters insatser mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig hantering av sådana medel. I rapporten ska också redovisas hur rådets arbete utvecklats samt hur rådet avser att bedriva sitt arbete de tre därefter kommande åren.

[S2]Om det i tiden mellan rådets rapporter framkommer uppgifter som direkt bör komma till regeringens kännedom ska detta rapporteras särskilt. Förordning (2008:119).

18 §  I rådet ingår företrädare för Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket, Ekonomistyrningsverket, Statens jordbruksverk, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Tillväxtverket och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Varje myndighet i rådet ska utse en ledamot och en ersättare för honom eller henne. Ekobrottsmyndighetens ledamot är ordförande i rådet.

[S2]Rådet får vid behov utse en eller flera ledamöter med särskild sakkunskap som ska medverka i rådets arbete i den utsträckning som ordföranden bestämmer. Rådets sammansättning ska vara sådan att den främjar utvecklingen av en högt kvalificerad och effektiv samverkan mellan myndigheter och andra aktörer på området. Förordning (2014:1175).

Undantag från myndighetsförordningen

19 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska enbart tillämpas på myndigheten i administrativa ärenden:

[S2]20 § om föredragning,

[S3]21 § om myndighetens beslut,

[S4]27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

[S5]29 § om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:119) om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.
 2. Rapportering enligt 17 a § första stycket ska ske första gången år 2010.
Omfattning
ändr. 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 17 a §
Ikraftträder
2008-05-01

Förordning (2008:1398) om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2009-02-01

Förordning (2009:173) om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:1560) om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:1035) om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:661) om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:243) om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Omfattning
upph. 5, 6 §§; nuvarande 5 a § betecknas 5 §; ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2013:485) om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-07-16

Förordning (2014:1175) om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Omfattning
ändr. 2, 7, 18 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1309) om ändring i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Ändring, SFS 2015:744

Omfattning
upph.