Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:991 i lydelse enligt SFS 2015:547
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1992:404) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Överklagandenämnden för högskolan har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut

  1. inom universitetens och högskolornas område,
  2. inom yrkeshögskolan, och
  3. om kvalifikationer enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Förordning (2015:547).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 §1 och 2 ska nämnden bestå av åtta ledamöter.

[S2]Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 3 ska nämnden bestå av tio ledamöter. Förordning (2015:547).

4 §  Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska minst tre vara jurister. Regeringen utser vice ordföranden.

[S2]Det ska finnas högst tre ersättare som kan träda in i nämnden när någon annan ledamot än ordföranden har förhinder. En av dessa ersättare ska vara jurist. Ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid.

[S3]Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 3 ska, utöver vad som anges i första och andra styckena, minst två av ledamöterna ha särskild sakkunskap om utbildning inom den privata sektorn eller inom folkbildningen. För dessa ledamöter ska det finnas minst en ersättare. Förordning (2015:547).

Organisation

5 §  Universitetskanslersämbetet upplåter lokaler och sköter administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt nämnden. Förordning (2012:722).

Beslutförhet

6 §  Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 §1 och 2 är nämnden beslutsför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist, är närvarande.

[S2]Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 3 är nämnden beslutsför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist och minst en som har särskild sakkunskap om utbildning inom den privata sektorn eller inom folkbildningen, är närvarande. Förordning (2015:547).

Undantag från myndighetsförordningen

7 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på nämnden:

[S2]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

[S3]15 § om beslutförhet,

[S4]23 och 24 §§ om anställningar,

[S5]27 § om rätt att företräda staten vid domstol, och

[S6]28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:138) om ändring i förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut inom kvalificerad yrkesutbildning som bedrivs med stöd av punkten 2 eller 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-04-15

Förordning (2012:722) om ändring i förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2015:547) om ändring i förordningen (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder
2016-01-01