Upphävd författning

Förordning (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2008-12-04
Ändring införd
SFS 2008:1247
Ikraft
2009-01-01
Upphäver
Förordning (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme
Förordning (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  För att främja användningen av solvärmeteknik får statligt stöd lämnas till den som investerar i sådan teknik. Stödet lämnas som ett engångsbidrag enligt vad som anges i denna förordning. Stöd får lämnas endast om det finns medel.

2 §  I förordningen avses med

[S2]solvärme: uppvärmning med värmeenergi alstrad genom direkt omvandling av solstrålningsenergi,

[S3]småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus.

Förutsättningar för stöd

3 §  Stöd får ges till installation av en solvärmeanordning för tappvarmvatten, processvarmvatten och uppvärmning eller kylning av utrymmen om solfångaren

 1. är glasad och har vätska som värmebärare,
 2. uppfyller de kvalitetskrav och den beräkning av årligt värmeutbyte som Boverket meddelar föreskrifter om.

4 §  Stöd får inte ges för en åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd.

Stödets storlek

5 §  Stödets storlek ska bestämmas på grundval av solfångarens beräknade årliga värmeutbyte och motsvara 2 kronor 50 öre per kilowattimme. När stödet avser småhus får det dock uppgå till högst 7 500 kronor per lägenhet. Stöd till ett projekt får uppgå till högst 3 miljoner kronor.

[S2]Om stödet omfattar en åtgärd som helt eller delvis finansieras med en försäkringsersättning, ska stödbeloppet enligt första stycket minskas med ett belopp som motsvarar försäkringsersättningen.

Förfarandet

6 §  Efter ansökan av den som investerar i solvärme prövas frågor om stöd av länsstyrelsen i det län där solvärmeanordningen ska installeras.

7 §  En ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen

 1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller
 2. i övriga fall, inom sex månader från det att projektet påbörjades.

8 §  Ett projekt ska anses vara påbörjat när själva arbetet med installationen av solvärmeanordningen påbörjas.

[S2]Ett projekt ska anses vara slutfört när arbetet med installationen av solvärmeanordningen har slutförts.

9 §  Om länsstyrelsen beslutar att bevilja stöd ska den även besluta när projektet senast ska vara slutfört.

[S2]Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

10 §  En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast ska vara slutfört.

11 §  Länsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut om

 1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller
 4. villkoren för stödet inte har följts.

[S2]Om länsstyrelsen beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.

[S3]Boverket sköter utbetalningen av stödet.

Återbetalning och återkrav

12 §  Mottagaren av ett stöd som har betalats ut enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 11 § första stycket föreligger eller om sådana villkor som avses i 11 § andra stycket inte har följts.

[S2]Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndiganden

13 §  Boverket får meddela närmare föreskrifter om

 1. de kvalitetskrav som solvärmeanordningen ska uppfylla,
 2. hur solfångarens årliga värmeutbyte ska bestämmas, och
 3. ansökan om stöd och begäran om utbetalning.

Tillsyn

14 §  Boverket utövar tillsyn över stödverksamheten.

Överklagande

15 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Boverket i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd får dock inte överklagas hos domstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009, då förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme och förordningen (2006:1028) om stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler ska upphöra att gälla.
 2. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för en åtgärd som påbörjats eller för ansökningar om stöd som inkommit till länsstyrelsen före ikraftträdandet av denna förordning.
 3. För åtgärder som påbörjats före ikraftträdandet av denna förordning ska en ansökan om stöd enligt förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 juli 2009.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:1105) om upphävande av förordningen (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme

Övergångsbestämmelse

 1. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar om stöd som har prövats före utgången av år 2011.
 2. En begäran om utbetalning enligt 10 § i den upphävda förordningen får inte prövas om den har kommit in till länsstyrelsen efter den 1 december 2013.
Omfattning
upph.