Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet MRB
Utfärdad
2008-06-05
Ändring införd
SFS 2008:568 i lydelse enligt SFS 2014:959
Ikraft
2009-01-01
Upphäver
Lag (1994:749) om Handikappombudsmannen
Lag (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567).

[S2]Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

[S3]Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:959).

Prop. 2013/14:198: Paragrafen reglerar Diskrimineringsombudsmannens uppgifter.

I andra och tredje styckena har ordet funktionshinder ersatts av ordet funktionsnedsättning. Ändringarna är rent språkliga. De innebär inte någon ändring i sak. Genom ändringarna anpassas lagens terminologi till det modernare språkbruk som numera används, t.ex. i den svenska över-...

Prop. 2007/08:95: Paragrafen anger vilka uppgifter Diskrimineringsombudsmannen har.

2 §  Diskrimineringsombudsmannen ska genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter.

3 §  Diskrimineringsombudsmannen ska vidare inom sitt verksamhetsområde

  • informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer,
  • följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer,
  • följa forsknings- och utvecklingsarbete,
  • hos regeringen föreslå författningsändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering, och
  • ta initiativ till andra lämpliga åtgärder.

Ändringar

Lag (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

Förarbeten
Rskr. 2007/08:219, Prop. 2007/08:95, Bet. 2007/08:AU7
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2014:959) om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen

Förarbeten
Rskr. 2013/14:367, Prop. 2013/14:198, Bet. 2013/14:AU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01