Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2008-11-06
Ändring införd
SFS 2008:879 i lydelse enligt SFS 2017:412
Ikraft
2008-12-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

Ansökan m.m.

2 §  En ansökan om europeiskt betalningsföreläggande som ska göras i Sverige ges in till Kronofogdemyndigheten.

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ansökningar och bestridanden får ges in i form av elektroniska dokument.

[S2]Med elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad behandling och vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om elektroniska dokument.

Prop. 2007/08:158: I första stycket bemyndigas regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att ansökningar och bestridanden får ges in i form av elektroniska dokument.

4 §  En ansökan eller ett bestridande som ges in i form av ett elektroniskt dokument ska lämnas till ett mottagningsställe för elektroniska dokument som Kronofogdemyndigheten har anvisat. En sådan handling ska anses ha kommit in till Kronofogdemyndigheten när den har anlänt till mottagningsstället.

5 §  Den som ansöker om europeiskt betalningsföreläggande ska betala en ansökningsavgift. Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

[S2]Ansökningsavgiften ska betalas i förskott.

[S3]Om sökanden inte följer ett föreläggande att betala ansökningsavgift, ska ansökan avvisas.

Prop. 2007/08:158: I första stycket anges att ansökningsavgift ska tas ut i mål om europeiskt betalningsföreläggande. Vidare bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Avsikten är att avgiftens storlek ska framgå av förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

6 §  Om det europeiska betalningsföreläggandet inte har kunnat delges, ska Kronofogdemyndigheten pröva om försöken till delgivning ska fortsätta eller om ansökan ska avvisas. Vid denna prövning ska hänsyn tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i övrigt.

  • RH 2021:46:Kronofogdemyndigheten avvisade en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande på grund av misslyckad delgivning. Sökanden överklagade beslutet men tingsrätten avvisade överklagandet. Hovrätten har funnit att det föreligger hinder mot att tillämpa överklagandeförbudet i 6 § läst tillsammans med 12 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande. Förbudet strider mot likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen i EU-rätten. Tingsrättens avvisningsbeslut har därför upphävts. Genom en analog tillämpning av utsökningsbalken och utsökningsförordningen har målet hänvisats till Nacka tingsrätt.

7 §  Om sökanden återkallar sin ansökan, ska målet avskrivas.

Partiellt betalningsföreläggande

8 §  Om ett europeiskt betalningsföreläggande har utfärdats för endast en del av den fordran som har angetts i ansökan, ska den återstående delen av ansökan avskrivas.

Sökandens rätt till ersättning för kostnader i målet

9 §  Ersättning till sökanden för kostnader i målet får avse ansökningsavgift samt skäligt belopp för

  1. delgivning,
  2. översättning av handlingar, och
  3. sökandens eget arbete med anledning av målet och arvode till ombud eller biträde.

[S2]Ersättning för kostnader enligt första stycket 3 får endast om det finns särskilda skäl bestämmas till högre belopp än 380 kronor. Lag (2013:1063).

Prop. 2013/14:27: Bemyndigandet i andra stycket för regeringen att meddela föreskrifter om ersättningsnivå har ersatts med en bestämmelse om vilken denna nivå är.

Förslaget behandlas i avsnitt 10.

Prop. 2007/08:158: I första stycket införs en uttömmande uppräkning av vilka kostnader sökanden kan få ersättning för i mål om europeiskt betalningsföreläggande. Ersättning till sökanden får avse ansökningsavgift samt skäligt belopp för delgivning, för översättning av handlingar, för sökandens eget arbete med anledning av målet och för arvode till ombud eller biträde. Om sökanden i ansökan yrkar ersättning för kostnader utöver vad som följer av den införda begränsningsregeln, ska Kronofogdemyndigheten genom ett föreläggande ...

Överlämnande av mål till domstol

10 §  Om förfarandet ska gå vidare enligt reglerna för ordinarie civilrättsliga förfaranden eller för det europeiska småmålsförfarande som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, ska Kronofogdemyndigheten överlämna målet till den domstol som enligt handlingarna är behörig att handlägga målet.

[S2]Om en domstol finner att det inte framgår av handlingarna att den är behörig att handlägga målet, ska målet överlämnas till en annan domstol som kan vara behörig.

[S3]Ett beslut om överlämnande enligt andra stycket får inte överklagas. Lag (2017:412).

11 §  I mål som har överlämnats till domstol enligt 10 § ska talan anses väckt när ansökan kom in till Kronofogdemyndigheten, om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

[S2]De handlingar som sökanden har lämnat in till Kronofogdemyndigheten ska i domstol anses som en stämningsansökan. Stämning i målet ska anses utfärdad när domstolen beslutar om målets handläggning. Lag (2017:412).

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller bestämmelser som reglerar den mottagande domstolens eller myndighetens handläggning efter det att ett mål om europeiskt betalningsföreläggande överlämnats dit. Övervägandena finns i avsnitt 10.7.2.

Prop. 2007/08:158: Paragrafen innehåller bestämmelser som reglerar den mottagande domstolens eller myndighetens handläggning efter att ett mål om europeiskt

11 a §  Om ett mål har överlämnats till en domstol enligt 10 § för handläggning enligt reglerna för ordinarie civilrättsliga förfaranden hindrar 24 § delgivningslagen (2010:1932) inte att domstolen delger svaranden handlingar i målet genom förenklad delgivning, om svaranden under handläggningen hos Kronofogdemyndigheten har informerats om att sådan delgivning kan komma att användas i målet hos domstolen. Lag (2017:412).

11 b §  Om ett mål har överlämnats till en domstol enligt 10 §, ska det som anges i 42 kap.3 och 4 §§rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla föreskriven tilläggsavgift. Lag (2017:412).

Överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut

12 §  Kronofogdemyndighetens beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2007/08:158: Av paragrafen framgår att Kronofogdemyndighetens beslut i mål om europeiskt betalningsföreläggande inte får överklagas. De beslut som omfattas av bestämmelsen är avvisning enligt 5 och 6 §§, avskrivning enligt 7 och 8 §§ samt överlämnande enligt 10 § första stycket.

  • RH 2021:32:Rättegångsbalkens regler om extraordinära rättsmedel är inte tillämpliga på Kronofogdemyndighetens beslut om avvisning enligt 12 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande.
  • RH 2021:46:Kronofogdemyndigheten avvisade en ansökan om europeiskt betalningsföreläggande på grund av misslyckad delgivning. Sökanden överklagade beslutet men tingsrätten avvisade överklagandet. Hovrätten har funnit att det föreligger hinder mot att tillämpa överklagandeförbudet i 6 § läst tillsammans med 12 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande. Förbudet strider mot likvärdighetsprincipen och effektivitetsprincipen i EU-rätten. Tingsrättens avvisningsbeslut har därför upphävts. Genom en analog tillämpning av utsökningsbalken och utsökningsförordningen har målet hänvisats till Nacka tingsrätt.

Förnyad prövning

13 §  En ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande ska göras skriftligen.

[S2]Ansökan ska lämnas in till hovrätten om målet enligt 10 § skulle ha överlämnats till tingsrätt. Om målet skulle ha överlämnats till en annan domstol, ska ansökan lämnas in till Svea hovrätt.

[S3]Om ansökan beviljas, ska rätten samtidigt besluta att ny handläggning ska ske vid Kronofogdemyndigheten. Vid rättens handläggning gäller i övrigt bestämmelserna om resning i 58 kap. 5 §, 6 § första och andra styckena och 8 §rättegångsbalken i tillämpliga delar. Lag (2017:412).

Prop. 2007/08:158: I första stycket föreskrivs att en ansökan om förnyad prövning ska göras skriftligen.

Verkställighet

14 §  Vid verkställighet av ett europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart i en annan medlemsstat ska utsökningsbalkens bestämmelser om verkställighet av en dom som har vunnit laga kraft tillämpas, om inte något annat följer av artikel 22 eller 23 i förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande.

Övriga bestämmelser

15 §  Om något annat inte följer av förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande och särskilda bestämmelser inte heller har meddelats i denna lag, gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om utsökningsmål i 1 kap.3-5 §§ samt 2 kap.6-9 och 20 §§utsökningsbalken.

Prop. 2007/08:158: Paragrafen innehåller ingen hänvisning till rättegångsbalkens tvistemålsregler. Det kan ändå finnas visst utrymme att vid behov söka ledning i principerna för rättegångsbalkens regler, t.ex. i fråga om rättegångshinder på grund av att de yrkanden och omständigheter som finns angivna i ansökan redan är rättskraftigt avgjorda.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande

Förarbeten
Rskr. 2008/09:3, Prop. 2007/08:158, Bet. 2008/09:CU4
CELEX-nr
32006R1896
Ikraftträder
2008-12-12

Lag (2010:1981) om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
  2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2013:1063) om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i mål som har kommit in till Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:90, Prop. 2013/14:27, Bet. 2013/14:SkU10
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2017:412) om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande

Förarbeten
Rskr. 2016/17:261, Prop. 2016/17:123, Bet. 2016/17:CU19
Omfattning
ändr. 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 11 a, 11 b §§
Ikraftträder
2017-07-14