Inaktuell version

Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2009-10-29
Ändring införd
SFS 2009 i lydelse enligt SFS 2011:1007
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning är meddelad

  1. med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 3–5 §§,
  2. med stöd av 15 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 3 och 8 §§, och
  3. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

2 §  I denna förordning avses med

[S2]läkemedel: detsamma som i 1 § läkemedelslagen (1992:859),

[S3]producent: den som bedriver detaljhandel med läkemedel med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

[S4]avfall: detsamma som i 15 kap. 1 § miljöbalken, och

[S5]farligt avfall: detsamma som i 3 § avfallsförordningen (2011:927). Förordning (2011:1007).

4 §  En producent ska utan ersättning ta hand om avfall som

  1. utgörs av läkemedel,
  2. uppkommit hos hushåll, och
  3. lämnas av allmänheten till producenten.

[S2]Skyldigheten enligt första stycket gäller inte farligt avfall.

5 §  En producent ska fullgöra sin skyldighet enligt 4 § genom att ta emot avfallet på de försäljningsställen som omfattas av producentens verksamhet.

[S2]Skyldigheten att ta hand om avfall enligt första stycket gäller endast en sådan mängd läkemedel som står i rimlig proportion till den mängd läkemedel som producenten tillhandahåller.

6 §  Bestämmelser om att kommunen ska svara för transport samt återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall finns i 15 kap. 8 § miljöbalken. Detta ansvar inskränks av bestämmelserna i denna förordning endast i fråga om avfall som med stöd av förordningen lämnas till en ansvarig producent.

7 §  En bestämmelse om att den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt finns i 15 kap. 5 a § miljöbalken.

8 §  En producent ska informera dem som köper läkemedel av producenten om möjligheten att lämna avfall som utgörs av läkemedel till producenten och om varför avfallet bör hanteras på särskilt sätt.

Ändringar

Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Ikraftträder
2009-12-15

Förordning (2011:1007) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-10-18

Förordning (2015:464) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:807) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Omfattning
ändr. 1, 6, 7 §§
Ikraftträder
2016-08-02

Förordning (2018:1111) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-01-01