Inaktuell version

Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
2009-03-26
Ändring införd
SFS 2009:236 i lydelse enligt SFS 2010:1755
Ikraft
2009-04-14
Upphäver
Förordning (1989:67) om plan för stomjärnvägar
Förordning (1997:262) om nationell väghållningsplan
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelse

1 §  Till ledning för fördelning av statliga medel ska Trafikverket upprätta en nationell plan för transportinfrastruktur. Planen ska vara trafikslagsövergripande. Förordning (2010:160).

Planens omfattning

2 §  Den nationella planen för transportinfrastruktur ska avse tolv år och får omfatta

 1. investeringar och förbättringar i det statliga stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar,
 2. drift och underhåll samt tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion för hela det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar,
 3. drift, underhåll, rekonstruktion och investeringar i det statliga järnvägsnätet, stationer och terminaler,
 4. åtgärder för förbättrad miljö längs de befintliga statliga väg- och järnvägsnäten,
 5. räntor och amorteringar för lånefinansierade investeringar,
 6. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,
 7. investeringar i och förbättringar av busshållplatser längs det statliga vägnätet om hållplatserna ingår i ett nationellt prioriterat nät för kollektiv-trafik som ska vara användbart för personer med funktionsnedsättning. Förordning (2010:160).

3 §  Den nationella planen för transportinfrastruktur får utöver vad som anges i 2 § innehålla åtgärder som ska beviljas statlig medfinansiering eller statsbidrag när det gäller

 1. farleder och slussar,
 2. drift av icke-statliga flygplatser,
 3. regionala kollektivtrafikanläggningar och rullande järnvägsmateriel, samt
 4. drift av enskilda vägar.

Planens inriktning

4 §  Planen ska ange

 1. den inriktning på investeringar och förbättringsåtgärder som bedöms ha störst effekt för att uppnå de transportpolitiska målen,
 2. inriktningen på drift och underhåll inklusive åtgärder för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion,
 3. inriktningen på åtgärder för förbättrad miljö i anslutning till de statliga väg- och järnvägsnäten,
 4. inriktningen på sektorsåtgärder,
 5. inriktningen på investeringar i sådana anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9 förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar,
 6. en redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen.

[S2]Planen ska innehålla en tydlig beskrivning av de förväntade effekterna för transportsystemet som helhet samt en redogörelse för strategiska överväganden när det gäller vad som anges i första stycket 1?4.

Transportnät för personer med funktionsnedsättning

5 §  Den nationella planen för transportinfrastruktur ska innefatta en beskrivning av ett för personer med funktionsnedsättning prioriterat nationellt transportnät inom vilket infrastrukturen, stationerna och fordonen ska kunna användas av alla.

Inhämtande av synpunkter och yttranden

6 §  Innan den nationella planen för transportinfrastruktur upprättas ska synpunkter inhämtas från länsstyrelserna, kommunerna och andra som kan ha ett väsentligt intresse av planen.

7 §  När den nationella planen för transportinfrastruktur har upprättats ska yttranden över planen inhämtas från berörda statliga myndigheter, länsstyrelser och organisationer samt andra som kan ha ett väsentligt intresse av den. Kommunerna ska ges tillfälle att yttra sig över planen.

8 §  Synpunkter och yttranden enligt 6 och 7 §§ ska inhämtas från

 1. ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, och
 2. ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Förordning (2010:1755).

Fastställande av planen m.m.

9 §  Den nationella planen för transportinfrastruktur ska fastställas av regeringen.

10 §  Om en väsentlig avvikelse behöver göras från planen, ska ett förslag till ändrad plan lämnas till regeringen för beslut.

[S2]Innan ett förslag till ändrad plan lämnas till regeringen ska yttrande inhämtas från de myndigheter, organ och organisationer som berörs av ändringen.

11 §  Trafikverket ska se till att en kopia av den fastställda planen sänds till

 1. berörda statliga myndigheter,
 2. länsstyrelserna,
 3. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen,
 4. landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
 5. Försvarsmakten, och
 6. kommunerna. Förordning (2010:1755).

Överklagande

12 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009 och tillämpas första gången på den nationella planen för transportinfrastruktur som upprättas och fastställs för åren 2010-2021.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar och förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:145, Prop. 2008/09:35, Bet. 2008/09:TU2
Ikraftträder
2009-04-14

Förordning (2010:160) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 1, 2, 11 §§
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:1755) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur

Omfattning
ändr. 8, 11 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2018:2010) om ändring i förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 6, 7, 11 §§
Ikraftträder
2019-01-01