Upphävd författning

Förordning (1989:67) om plan för stomjärnvägar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1989-02-23
Ändring införd
SFS 1989:67 i lydelse enligt SFS 2009:171
Ikraft
1989-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Banverket skall upprätta en banhållningsplan till ledning vid fördelning av medel för investeringar, drift och underhåll av stomjärnvägar, sektorsåtgärder samt vissa statsbidrag. Planen skall upprättas främst utifrån övergripande behov av järnvägstransporter för hela landet.

[S2]Banhållningsplanen skall fastställas av regeringen. Förordning (2002:74).

2 §  Med stomjärnvägar avses i denna förordning sådana järnvägar som enligt regeringens beslut är stomjärnvägar samt järnvägar som banverket föreslår skall bli stomjärnvägar.

3 §  Planen skall avse tolv år. Planen skall ange

 1. den inriktning på investeringar som är nödvändig för att nå de transportpolitiska målen,
 2. inriktningen på drifts- och underhållsåtgärder på stomjärnvägsnätet,
 3. inriktningen på åtgärder för förbättrad miljö för vilka Banverket är ansvarigt,
 4. inriktningen på sektorsåtgärder,
 5. inriktningen på investeringar i sådana anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9 förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.,
 6. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen.

[S2]Planen skall redovisa strategiska överväganden när det gäller vad som anges i första stycket 1-3. Förordning (2002:74).

4 §  Planen skall innehålla uppgifter om förväntad medelstilldelning till respektive stråk på stomjärnvägsnätet och en särskild uppgift om förväntat statsbidrag. Vidare skall det framgå vilka nyinvesteringsobjekt som behöver utföras under planperioden för att uppnå den fastlagda inriktningen för respektive stråk samt kostnaderna för dessa objekt. Förordning (2002:74).

5 §  Banverket upprättar planen efter att ha hört Statens järnvägar och övriga berörda trafikutövare, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Försvarsmakten, andra berörda centrala verk samt berörda länsstyrelser och organisationer.

[S2]Innan en länsstyrelse yttrar sig över planförslaget skall länsstyrelsen höra trafikhuvudmännen och kommunerna i länet. Förordning (2002:74).

6 §  När stomjärnvägar byggs eller byggs om skall den i planen fastställda inriktningen på medelstilldelning till respektive stråk i huvudsak följas. Förordning (1994:13).

7 §  Planen skall förnyas vart fjärde år om inte regeringen föreskriver annat. Förordning (1995:1030).

8 §  Om en väsentlig avvikelse behöver göras från planen, skall Banverket lämna ett förslag till ändrad plan till regeringen för beslut.

[S2]Innan Banverket lämnar ett förslag till ändrad plan skall Banverket höra berörda trafikutövare och berörda länsstyrelser. Länsstyrelsen skall därvid höra trafikhuvudmännen och kommunerna i länet. Banverket skall också samråda med andra berörda myndigheter. Förordning (1997:260).

8 a §  Ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen, som har till uppgift att besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, skall ges tillfälle att yttra sig över planförslag och förslag till ändring av plan enligt denna förordning.

[S2]I de fall ett regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning har övertagit ansvaret från länsstyrelsen för frågor om länsplaner för regional transportinfrastruktur skall även det regionala självstyrelseorganet ges tillfälle att yttra sig över planförslag och förslag till ändring av plan enligt denna förordning. Förordning (2002:846).

9 §  Sedan regeringen fastställt planen ska Banverket sända en kopia av planen och av beslut om ändring av densamma till

 1. Försvarsmakten,
 2. Statens järnvägar,
 3. Vägverket,
 4. Boverket,
 5. Riksantikvarieämbetet,
 6. Tillväxtverket,
 7. Naturvårdsverket,
 8. länsstyrelserna,
 9. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan,
 10. regionala självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om försöksverk­samhet med ändrad regional ansvarsfördelning,
 11. berörda kommuner,
 12. trafikhuvudmännen,
 13. andra berörda trafikutövare. Förordning (2009:171).

10 §  Banverket skall i verkets författningssamling föra in meddelande om beslut om fastställelse av planen och om ändring av denna.

11 § har upphävts genom förordning (1994:13).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:67) om plan för stomjärnvägar

  Ikraftträder
  1989-04-01

Förordning (1991:1228) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1994:13) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1994, utom i fråga om 5 § andra stycket som träder i kraft den 1 juli 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:446, Prop. 1992/93:176, Bet. 1992/93:TU35
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1994-02-15

Förordning (1994:179) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1030) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:230, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:TU13
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1995-08-01

Förordning (1997:260) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:174, Prop. 1996/97:53, Bet. 1996/97:TU7
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5, 8, 9 §§; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1998:1311) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar

Omfattning
ändr. 5, 9 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1135) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:74) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002 och tillämpas första gången på den banhållningsplan som upprättas och fastställs för åren 2004 - 2015.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:126, Prop. 2001/02:20, Bet. 2001/02:TU2
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:478) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:846) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar

Omfattning
ändr. 8 a, 9 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2009:171) om ändring i förordningen (1989:67) om plan för stomjärnvägar

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2009-04-01

Ändring, SFS 2009:236

Omfattning
upph.