Upphävd författning

Förordning (2009:267) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-04-02
Ändring införd
SFS 2009:267 i lydelse enligt SFS 2011:1147
Ikraft
2009-05-01
Upphäver
Förordning (2007:1214) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund.

2 §  Myndigheten ska – ansvara för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhälsans bestämningsfaktorer,

 • utvärdera insatser inom folkhälsopolitikens målområden,
 • vara ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet, och
 • ansvara för tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdet samt området hälsofarliga varor.

3 §  Myndigheten ska särskilt

 1. svara för tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
 2. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av sådana varor som inte utgör läkemedel, samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
 3. svara för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581),
 4. ansvara för kontrollen av dokument m.m. för vintransporter enligt förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
 5. se till att regelverk och rutiner som myndigheten ansvarar för är kostnadseffektiva och enkla att förstå för medborgare och företag,
 6. förse regeringen med information och beslutsunderlag där samhällsekonomiska aspekter i förekommande fall har vägts in,
 7. analysera utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer och hur de fördelas efter könstillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, hbt- identitet, funktionsnedsättning och ålder,
 8. ställa samman och sprida forskningsresultat till kommuner, landsting och den ideella sektorn om effektiva metoder och strategier inom folkhälsoområdet, särskilt inom områdena barns och ungas uppväxtvillkor, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, sexualitet och reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel samt tobak, alkohol, narkotika, dopning och överdrivet spelande, samt stödja tillämpningen av dessa strategier och metoder,
 9. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom folkhälsoområdet och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i konsekvensbedömningar och lokala välfärdsbokslut, samt stödja tillämpningen av dessa metoder, samt
 10. främja tillgången på statistik av god kvalitet inom alkohol-, narkotika och tobaksområdet. Förordning (2010:1644).

Medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete

4 §  Myndigheten ska följa och aktivt medverka i folkhälsoarbetet inom Europeiska unionen (EU) och internationellt. Innan myndigheten deltar i sådant arbete, ska myndigheten underrätta regeringen om saken och avvakta dess instruktioner.

5 §  Myndigheten ska samordna och lämna underlag till regeringen (Socialdepartementet) inför återkommande rapportering till

 1. EU och Världshälsoorganisationen (WHO) om konsumtion, vanor, skadeutveckling och policyutveckling för alkohol och tobak, och 2. FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC). Förordning (2011:1147).

6 §  Myndigheten ska vara nationell enhet (s.k. focal point) för

 1. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN),
 2. EU:s hälsoprogram, och
 3. icke smittsamma sjukdomar (NCD) inom WHO:s Europaregion. Förordning (2011:1147).

Ledning

7 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Organisation

9 §  Myndigheten ska organisera sin verksamhet så att den speglar regeringens långsiktiga prioriteringar inom myndighetens ansvarsområde.

Rådgivande organ

10 §  Till myndigheten är ett rådgivande organ knutet, ett vetenskapligt råd. Rådets uppgift är att verka för att myndighetens verksamhet bedrivs på vetenskaplig grund och att bistå med vetenskaplig granskning av rapporter, remissvar, regeringsuppdrag och andra dokument samt delta i kompetensutveckling av myndighetens medarbetare.

11 §  Det vetenskapliga rådet består av högst 12 ledamöter med vetenskaplig erfarenhet och synnerligen god kompetens inom ämnesområden som har betydelse för rådets verksamhet.

[S2]Myndighetschefen förordnar ledamöter och är ordförande i rådet.

Anställningar och uppdrag

12 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

Rätt att meddela föreskrifter

15 §  Myndigheten får meddela föreskrifter i enlighet med vad som anges i

 1. alkohollagen (2010:1622),
 2. lagen (1999:429) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
 3. tobakslagen (1993:581), och
 4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. Förordning (2010:1644).

Rapportering

16 §  Myndigheten ska regelbundet lämna en folkhälsopolitisk rapport till regeringen.

17 §  Myndigheten ska vidare senast den 1 oktober varje år inkomma med en lägesrapport om livsstilsfrågor som är av stor betydelse för folkhälsan.

[S2]Lägesrapporten ska innehålla omvärlds- och behovsanalys samt förslag på inriktning för, och prioriteringar av, påföljande års arbete inom bl.a. alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

[S3]Myndigheten ska i redovisningen beakta vad regeringen preciserar i det årliga åtgärdsprogrammet inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

Överklagande

18 §  Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2009:267) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2010:1644) om ändring i förordningen (2009:267) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

Omfattning
ändr. 3, 15 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1147) om ändring i förordningen (2009:267) om med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

Omfattning
ändr. författningsrubr., 5, 6 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Ändring, SFS 2013:1020

Omfattning
upph.