Upphävd författning

Förordning (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2009-03-19
Ändring införd
SFS 2009:279 i lydelse enligt SFS 2011:558
Ikraft
2009-07-01
Upphäver
Förordning (2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten för yrkeshögskolan är förvaltningsmyndighet för yrkeshögskolan. Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

2 §  Myndigheten för yrkeshögskolan ska verka för att behoven av eftergymnasial yrkesutbildning, som inte är utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, tillgodoses.

3 §  Myndigheten för yrkeshögskolan ska

 1. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan,
 2. besluta om statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen om yrkeshögskolan,
 3. på det sätt som anges i 6 kap. 1 § förordningen om yrkeshögskolan svara för sådana försäkringar som anges där,
 4. ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan,
 5. främja utvecklingen av utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbildningarnas kvalitet,
 6. säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete utvärderas,
 7. följa upp utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete samt resultaten av den utvärdering som avses i 6,
 8. svara för ekonomisk uppföljning inom sitt ansvarsområde,
 9. svara för ett register med uppgifter om studerande i utbildningar inom yrkeshögskolan och deras studieresultat, betyg och examina,
 10. informera och sprida kunskap om yrkeshögskolan och det samlade utbudet av utbildningar inom yrkeshögskolan,
 11. vara personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i sin verksamhet,
 12. vara den nationella samordningspunkten för den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications Framework (EQF), och
 13. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer1, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 755/20082, när det gäller att utfärda utbildningsbevis och andra handlingar för utbildningar inom yrkeshögskolan.

[S2]Det som anges i första stycket 4–13 gäller även utbildning inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbildning.

4 §  Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur för validering samt i samverkan med berörda myndigheter främja utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom valideringsområdet utvecklas.

[S2]Myndigheten ska även ansvara för bedömning av utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte motsvarar utbildningar enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildningar som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Ledning

5 §  Myndigheten för yrkeshögskolan leds av en myndighetschef.

6 §  Vid Myndigheten för yrkeshögskolan ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Särskilda organ

7 §  Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd har till uppgift att bistå myndigheten med information om

 1. vilka nya kvalifikationer som kommer att efterfrågas inom nuvarande yrkesområden,
 2. vilka nya yrkesområden som är under utveckling och vilka kvalifikationer som kommer att efterfrågas inom dessa, och
 3. vilka kvalifikationer som inte längre kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden.

[S2]Rådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst sex andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 §  Generaldirektören är myndighetschef.

9 § Har upphävts genom förordning (2011:184).

10 §  Ledamöterna i yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd utses av Myndigheten för yrkeshögskolan efter samråd med företrädare för berörda myndigheter och organisationer. Ledamöterna utses för en tid av längst tre år.

Personalansvarsnämnd

11 §  Vid Myndigheten för yrkeshögskolan ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

13 §  Myndigheten för yrkeshögskolan får av en utbildningsanordnare som bedriver utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ta ut avgifter för

 1. studiedokumentation och administration för uppdragsutbildningen med 2 400 kronor per utbildningsintag, och
 2. tillsyn över och uppföljning av uppdragsutbildning som endast i mindre omfattning är integrerad i en utbildning inom yrkeshögskolan med 23 000 kronor per ärende. Förordning (2011:558).

Överklagande

14 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § andra stycket får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009, då förordningen (2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ska upphöra att gälla.
 2. Det som anges i denna förordning om yrkeshögskolan eller utbildningar inom yrkeshögskolan ska även gälla för sådan kvalificerad yrkesutbildning som avses i punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan med undantag av 3 § första stycket13 denna förordning.
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2010:1332) om ändring i förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:184) om ändring i förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
upph. 9 §
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:558) om ändring i förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2011-07-01

Ändring, SFS 2011:1162

Omfattning
upph.