Förordning (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-01-22
Ändring införd
SFS 2009:28 i lydelse enligt SFS 2018:1040
Ikraft
2009-03-01
Upphäver
Förordning (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Bestämmelser om syn vid jordbruksarrende finns i 9 kap.jordabalken.

2 §  Länsstyrelsen ska ge ett lämpligt antal personer behörighet att hålla arrendesyn (synemän).

[S2]En sådan behörighet ska gälla en tid av tre år. En syneman får dock efter utgången av denna tid avsluta en syn som har påbörjats dessförinnan.

3 §  En syneman får inte vara underårig och inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Han eller hon ska vara förtrogen med arrende­ och jordbruksförhållandena i länet.

4 §  Innan någon ges behörighet att hålla syn, ska länsstyrelsen inhämta yttrande från sådana myndigheter och organisationer som kan antas ha kännedom om hans eller hennes lämplighet som syneman.

5 §  Om någon som fått behörighet får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller om han eller hon bedöms vara olämplig som syneman, ska länsstyrelsen besluta att frånta honom eller henne behörigheten.

[S2]Länsstyrelsen kan förordna att beslutet ska gälla omedelbart.

6 §  Länsstyrelsen ska föra en förteckning över dem som fått behörighet att hålla syn. I förteckningen ska den tid som bestämts för varje syneman anges.

[S2]Beslut som avses i 5 § ska omedelbart föras in i förteckningen. Länsstyrelsen får kungöra beslutet på lämpligt sätt.

7 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1040).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009, då förordningen (1971:704) om synemän enligt 9 kap.jordabalken ska upphöra att gälla.
  2. Den som har fått behörighet att hålla arrendesyn enligt förordningen (1971:704) om synemän enligt 9 kap.jordabalken ska också anses vara behörig enligt denna förordning.
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2018:1040) om ändring i förordningen (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2018-07-01