Upphävd författning

Tillkännagivande (2009:912) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2009-07-16
Ändring införd
SFS 2009:912
Upphäver
Tillkännagivande (2006:1034) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. att följande bestämmelser i EG:s förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om provtagning på djur, m.m.
Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m.
 1. Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8, Celex 32004R0021).
Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).
Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m. i de delar som anges i det följande
 1. Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tilllåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel av animaliskt ursprung (EGT L 224, 18.8.1990, s. 1, Celex 31990R2377)
  • artikel 14.
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1, Celex 32000R1760)
  • avdelning I.
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999)
  • artikel 6, utom i de delar som avser åtgärder efter testning som utförs på slakteri och som avser kontrollmärkning och kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar,
  • artikel 20.
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852)
  • del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tilllämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
  • del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
  • del A, punkt 8 b i bilaga I.
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853)
  • avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
  • avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
  • avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
  • avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 5 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854)
  • artikel 4, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
  • artikel 5.1 f, såvitt gäller sådan provtagning som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
  • avsnitt I, kapitel II, F, punkt 1 i bilaga I,
  • kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV.
Övriga förordningar som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m. i de delar som anges i det följande
 1. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött (EUT L 338, 22.12.2005, s. 60, Celex 32005R2075)
  • artiklarna 8–10,
  • artikel 12.1 i de delar som inte faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,
  • artikel 12.2–12.4.
 2. Kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur (EUT L 149, 7.6.2008, s. 3, Celex 32008R0504) utom såvitt gäller
  • artikel 5.4.

Ändringar

Tillkännagivande (2009:912) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:357, Prop. 2005/06:128, Bet. 2005/06:MJU23

Ändring, SFS 2010:338

Omfattning
upph.