Inaktuell version

Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2009-10-15
Ändring införd
SFS 2009
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Försvarsunderrättelsedomstolens uppgifter

1 §  Försvarsunderrättelsedomstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Prop. 2008/09:201: I paragrafen anges domstolens uppgifter.

Försvarsunderrättelsedomstolens sammansättning

2 §  Försvarsunderrättelsedomstolen består av en ordförande, en eller högst två vice ordförande samt minst två och högst sex särskilda ledamöter.

[S2]Ledamöterna ska vara svenska medborgare och får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Innan en ledamot börjar tjänstgöra i domstolen, ska han eller hon ha avlagt domared.

[S3]Ordföranden anställs med fullmakt av regeringen som ordinarie domare i domstolen. Vice ordförande och särskilda ledamöter förordnas av regeringen för fyra år.

Prop. 2008/09:201: I paragrafen regleras domstolens sammansättning, grundläggande krav på ledamöterna och anställningsförhållande för domstolens ordförande.

Bestämmelsen i första stycket innebär, tillsammans med domförhetsregeln i 9 §, att domstolen kan bedriva samtidig verksamhet med som mest tre sammansättningar. I enlighet med Lagrådets förslag betecknas de icke lagfarna ledamöterna särskilda ledamöter.

De grundläggande krav på domstolens ledamöter som ...

3 §  Ordföranden och vice ordförandena ska vara lagfarna och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare. Övriga ledamöter ska ha särskild kunskap om förhållanden av betydelse för domstolens verksamhet.

Prop. 2008/09:201: De särskilda ledamöterna utses bland personer som har särskild kunskap om förhållanden av betydelse för domstolens verksamhet. För domstolen värdefull kunskap kan t.ex. avse underrättelseverksamheten och dess förutsättningar. Förmåga att bevaka integritetsintresset är också av värde för domstolen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2.

4 §  Är ordföranden förhindrad att tjänstgöra, inträder en vice ordförande i ordförandens ställe.

Prop. 2008/09:201: Paragrafen reglerar förhållandet när ordföranden är förhindrad att tjänstgöra.

Integritetsskyddsombud

5 §  Ett integritetsskyddsombud ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid domstolen. Ombudet har rätt att ta del av det som förekommer i målet och att yttra sig.

Prop. 2008/09:201: I paragrafen föreskrivs att det vid prövningen av ansökningar om tillstånd till signalspaning ska finnas ett integritetsskyddsombud som ska

bevaka enskildas integritetsintresse. Integritetsskyddsombudet företräder inte någon särskild person, utan enskildas intressen i allmänhet vid den proportionalitetsbedömning som domstolen ska göra vid sin prövning ...

6 §  Regeringen förordnar för minst fyra år i sänder personer som kan tjänstgöra som integritetsskyddsombud. Under fyraårsperioden får vid behov ytterligare personer förordnas för återstående del av perioden.

[S2]Ett integritetsskyddsombud ska vara svensk medborgare och ska vara eller ha varit advokat eller ha varit ordinarie domare. Ett integritetsskyddsombud får inte vara i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

[S3]Regeringen ska inhämta förslag på lämpliga kandidater från Sveriges advokatsamfund och Domarnämnden.

[S4]Ett integritetsskyddsombud får trots att regeringens förordnande har upphört slutföra pågående uppdrag.

Prop. 2008/09:201: I paragrafen anges hur personer som ska verka som integritetsskyddsombud förordnas och vilka som kan förordnas till sådana ombud. Av första stycket framgår att regeringen för fyra år i sänder förordnar dem som kan tjänstgöra som integritetsskyddsombud. Under fyraårsperioden får vid behov ytterligare personer förordnas för återstående del av perioden. I det enskilda målet utses integritetsskyddsombudet av rätten (jfr 12 §).

Ett integritetsskyddsombud ska enligt andra ...

7 §  I fråga om ersättning till integritetsskyddsombud tillämpas 21 kap. 10 § första och andra styckena rättegångsbalken.

Prop. 2008/09:201: Paragrafen anger att integritetsskyddsombudet har rätt till ersättning enligt samma bestämmelser som ett offentligt ombud vid prövningen av tillstånd för användning av hemlig teleavlyssning. Integritetsskyddsombudet ska yrka ersättning för varje enskilt mål. Rätten fattar beslut om ersättning och staten svarar för kostnaden. Liksom offentliga ombud kan integritetsskyddsombuden ersättas enligt timkostnadsnormen (se 21 kap. 10 § ...

8 §  Den som förordnats som integritetsskyddsombud i ett mål får inte obehörigen röja vad han eller hon har fått kännedom om i målet.

Prop. 2008/09:201: Paragrafen innehåller en bestämmelse om tystnadsplikt för integritetsskyddsombud. Integritetsskyddsombudet får genom sitt uppdrag regelmässigt del av utomordentligt känsligt material. Den tystnadsplikt som här föreskrivs innebär att integritetsskyddsombudet kan dömas enligt 20 kap. 3 § brottsbalken om ombudet obehörigen röjer en uppgift som han eller hon har fått del av genom uppdraget. Uppgifter som omfattas av sekretess kan ...

Domförhet

9 §  Försvarsunderrättelsedomstolen är domför med ordförande och två särskilda ledamöter. Fler än tre ledamöter får inte delta i ett avgörande.

Prop. 2008/09:201: Paragrafen reglerar domstolens domförhet. Av 4 § framgår att vice ordförande träder i ordförandens ställe när denne inte kan tjänstgöra. Det finns följaktligen upp till tre möjliga ordförande som kan leda en domför sammansättning. I enlighet med Lagrådets förslag anges också att högst tre ledamöter får delta i ett avgörande.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.3.

10 §  Ordföranden får ensam på Försvarsunderrättelsedomstolens vägnar

  1. företa förberedande åtgärder och besluta om avskrivning, och
  2. pröva frågor enligt 5 a § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet om tillstånd i pågående och tillståndsprövade inhämtningsuppdrag, om prövningen är av enkel beskaffenhet och endast avser tillgång till signalbärare eller användning av sökbegrepp som inte är direkt hänförliga till viss fysisk person.

[S2]Ordföranden får förordna en lagfaren tjänsteman vid domstolen att ensam på domstolens vägnar vidta förberedande åtgärder.

Prop. 2008/09:201: I paragrafens första stycke anges i vilken utsträckning den som tjänstgör som ordförande ensam får vidta vissa åtgärder. Det gäller förberedande åtgärder vid handläggningen och beslut om att avskriva mål. Därutöver får ordföranden pröva vissa frågor inom ramen för ett tidigare prövat och tillståndsgivet inhämtningsuppdrag enligt 5 a § tredje stycket LSF. Ordförandens rätt att fatta sådana beslut är begränsad till frågor av enklare beskaffenhet om tillgång till ytterligare signalbärare och ...

Handläggningen i Försvarsunderrättelsedomstolen

11 §  Om inte annat följer av denna lag gäller 3–5, 8, 14, 16– 26, 29–32 och 38–53 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291) i tillämpliga delar vid förfarandet i domstolen.

Prop. 2008/09:201: Paragrafen anger i vilken utsträckning förvaltningsprocesslagens (1971:291) bestämmelser ska tillämpas på förfarandet i domstolen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.4.

12 §  När en ansökan om tillstånd till signalspaning har kommit in till domstolen, ska domstolen så snart som möjligt utse ett integritetsskyddsombud i målet och hålla ett sammanträde. Vid sammanträdet ska ansökande myndighet och integritetsskyddsombudet närvara. Domstolen får förordna att annan som kan lämna upplysningar av betydelse för prövningen får närvara vid sammanträdet.

[S2]Om ärendet är så brådskande att ett dröjsmål allvarligt skulle riskera syftet med ansökan, får sammanträde hållas och beslut fattas utan att ett integritetsskyddsombud har varit närvarande eller annars fått tillfälle att yttra sig.

[S3]När ett beslut enligt 10 § första stycket 2 har fattats av ordföranden på domstolens vägnar ska det integritetsskyddsombud som varit närvarande vid prövningen av det inhämtningsuppdrag till vilket beslutet är hänförligt underrättas.

Prop. 2008/09:201: I paragrafen anges kompletterande bestämmelser om handläggningen av ansökningar om tillstånd till signalspaning. När en ansökan kommit in till rätten, ska rätten enligt första stycket så snart som möjligt utse ett integritetsskyddsombud i målet. Integritetsskyddsombudens förordnanden är enligt 6 § generella. Det integritetsskyddsombud som anlitas i det enskil-...

13 §  Det förfarande som föreskrivs i 12 § ska tillämpas även i fråga om ansökningar om kompletterande tillstånd enligt 5 a § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och vid anmälan enligt 5 b § andra stycket samma lag.

Prop. 2008/09:201: I paragrafen anges att bestämmelserna om sammanträde m.m. i 12 § också gäller när en ansökan avser komplettering av ett tidigare givet tillstånd med avseende på andra signalbärare eller sökbegrepp, liksom när en prövning sker efter anmälan från signalspaningsmyndigheten om att förfarandet för brådskande fall har tillämpats.

14 §  Utöver vad som följer av 16 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om möjlighet för rätten att förordna om begränsningar av offentligheten vid muntlig förhandling, får rättens ordförande innan en förhandling inleds förordna att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar, om det står klart att en uppgift för vilken det hos domstolen gäller sådan sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kommer att uppenbaras om förhandlingen är offentlig.

Prop. 2008/09:201: Paragrafen innehåller en bestämmelse som kompletterar 16 § FPL om offentlighet vid muntlig förhandling. Bestämmelsen innebär att om det

redan av ansökan eller annan information från signalspaningsmyndigheten står klart att offentlighet vid förhandlingen skulle innebära att sekretessbelagda ...

15 §  I fråga om omröstning gäller 16 kap.rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Prop. 2008/09:201: I paragrafen föreskrivs att Försvarsunderrättelsedomstolen vid omröstning ska tillämpa rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål.

16 §  Att Försvarsunderrättelsedomstolens beslut i frågor som rör signalspaning inte får överklagas framgår av 13 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Inte heller domstolens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas.

Prop. 2008/09:201: Paragrafen innehåller en hänvisning till överklagandeförbudet i 13 § LSF. Andra beslut får inte heller överklagas. De beslut som omfattas av den senare bestämmelsen är t.ex. beslut om avvisning av en ansökan och om ersättning till integritetsskyddsombud.

Ändringar

Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol

Förarbeten
Rskr. 2009/10:3, Prop. 2008/09:201, Bet. 2009/10:FöU3
Ikraftträder
2009-12-01

Lag (2010:1399) om ändring i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol

Förarbeten
Rskr. 2010/11:31, Prop. 2009/10:181, Bet. 2010/11:JuU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01