Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-03-02
Ändring införd
SFS 2009:99 i lydelse enligt SFS 2023:47
Ikraft
2009-03-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-06-01

1 §  Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap.3-5, 7, 7 a, 11-15 och 23 §§skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja anstånd för redovisningsperioder som infaller under januari 2020-januari 2021, oktober-december 2021 och april-juni 2022 med inbetalning av

 1. avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 § 1 skatteförfarandelagen, och
 2. mervärdesskatt som ska redovisas i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 5 § skatteförfarandelagen, och vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap.10 och 11 §§ samma lag.

[S2]Anstånd enligt första stycket 1 får beviljas för högst tolv redovisningsperioder. Anstånd enligt första stycket 2 får beviljas för högst tolv redovisningsperioder om redovisningsperioden är en kalendermånad, och för högst fyra redovisningsperioder om redovisningsperioden är ett kalenderkvartal.

[S3]Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, dock längst till och med den 12 september 2023. Anståndstiden får efter ansökan förlängas med som längst ett år. Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter det att anståndstiden upphör. Lag (2023:47).

Prop. 2020/21:77: I paragrafen finns bestämmelser om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Ändringen i första stycket innebär att Skatteverket efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap.35, 7, ...

Prop. 2020/21:166: I paragrafen finns bestämmelser om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Ändringen i första stycket innebär att Skatteverket efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap.35, 7, ...

Prop. 2021/22:89: I paragrafen finns bestämmelser om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Ändringen i första stycket innebär att Skatteverket efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap. 3–5, 7, 7 a, 11–15 och 23 §§ skatteförfarande-

lagen (2011:1244), utöver för ...

Prop. 2022/23:52: I paragrafen finns bestämmelser om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Ändringen i första stycket innebär att Skatteverket efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap.35, 7, ...

1 a §  Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap.3-5, 7, 13, 15 och 23 §§skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja anstånd med inbetalning av mervärdesskatt, om

 1. mervärdesskatten ska redovisas i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 5 § skatteförfarandelagen,
 2. redovisningsperioden för mervärdesskatten är ett beskattningsår enligt 26 kap. 11 § samma lag, och
 3. deklarationen för mervärdesskatten ska ha kommit in till Skatteverket under perioden 27 december 2019-17 januari 2023 enligt 26 kap. 33, 33 a eller 33 b § samma lag.

[S2]Anstånd får beviljas för högst två redovisningsperioder.

[S3]Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, dock längst till och med den 17 januari 2024. Anståndstiden får efter ansökan förlängas med som längst ett år. Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter det att anståndstiden upphör. Lag (2022:72).

Prop. 2020/21:77: I paragrafen finns bestämmelser om anstånd med inbetalning av mervärdesskatt för vilken redovisningsperioden är ett beskattningsår.

Ändringen i första stycket punkt 3 innebär att anstånd får beviljas även för sådan mervärdesskatt som redovisas helårsvis och som ska deklareras senast den 17 januari 2022 enligt 26 kap. 33, 33 a eller 33 b § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ändringen ...

Prop. 2021/22:89: I paragrafen finns bestämmelser om anstånd med inbetalning av mervärdesskatt för vilken redovisningsperioden är ett beskattningsår.

Ändringen i första stycket punkt 3 innebär att anstånd får beviljas även för sådan mervärdesskatt som redovisas helårsvis och som ska deklareras senast den 17 januari 2023 enligt 26 kap. 33, 33 a eller 33 b § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ändringen ...

1 c §  Skatteverket får efter ansökan förlänga anståndstiden med som längst 36 månader efter att den maximala anståndstiden enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket har upphört. En sådan förlängning förutsätter dock att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan, enligt vilken anståndsbeloppet ska vara avbetalt senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) som infaller närmast efter att anståndstiden upphör.

[S2]Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast dagen före den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter att den maximala anståndstiden enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket har upphört. Lag (2022:134).

Prop. 2021/22:65: I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om ytterligare förlängd anståndstid och avbetalningsplan.

Av första stycket framgår bl.a. att Skatteverket efter ansökan får förlänga anståndstiden med ytterligare som längst 15 månader efter att den maximala anståndstiden enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket har upphört. Här kan nämnas att bestämmelserna i 1 § gäller för anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt ...

2 §  Anstånd enligt 1 eller 1 a § ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Detsamma gäller förlängning av anståndstiden enligt 1 § tredje stycket, 1 a § tredje stycket eller 1 c §. Lag (2022:134).

Prop. 2020/21:77: I paragrafen anges en begränsning av möjligheten att bevilja anstånd.

Ändringen innebär att förlängning av anståndstiden enligt 1 § tredje stycket eller 1 a § tredje stycket ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det, i likhet med vad som gäller för anstånd enligt 1 eller 1 a §.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Prop. 2021/22:65: I paragrafen anges en begränsning av möjligheten att bevilja anstånd.

Ändringen innebär att ytterligare förlängning av anståndstiden och avbetalningsplan enligt 1 c § ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det, i likhet med vad som gäller för anstånd enligt 1 eller 1 a § samt förlängning av anståndstiden enligt 1 § tredje stycket eller 1 a § tredje stycket. Med särskilda skäl avses bl.a. fall där den skattskyldige har mer än försumbara skulder som är överlämnade för indrivning ...

3 §  Skatteverket ska återkalla anståndet helt eller delvis om den skattskyldige begär det. Om de skatter och avgifter som anståndet avser har satts ned, får Skatteverket återkalla anståndet i motsvarande mån.

[S2]Skatteverket får även återkalla anståndet helt eller delvis om

 1. den skattskyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs,
 2. beslutet om anstånd är felaktigt och felaktigheten beror på att den skattskyldige har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter,
 3. ett underskott på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning efter att en förlängd anståndstid enligt 1 c § har beslutats, eller
 4. det finns synnerliga skäl.

[S3]Om anståndet har återkallats enligt första eller andra stycket, ska anståndsbeloppet betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter att 30 dagar har gått från den dag då beslutet om återkallelse fattades. Lag (2022:134).

Prop. 2019/20:166: I första stycket görs ett tillägg som innebär att om de skatter och avgifter som anståndet avser har satts ned, får Skatteverket återkalla anståndet i motsvarande mån. En sådan återkallelse innebär att anståndsbeloppet sätts ned så att det motsvarar de skatter och avgifter som anståndet avser.

Prop. 2021/22:65: I paragrafen finns bestämmelser om återkallelse av anstånd.

I andra stycket införs en ny tredje punkt, enligt vilken Skatteverket får återkalla ett anstånd helt eller delvis om ett underskott på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning efter att en förlängd anståndstid enligt 1 c § har beslutats. Ett ...

5 §  Utöver ränta enligt 4 § ska den som har beviljats anstånd enligt 1 eller 1 a § betala en avgift (anståndsavgift). Anståndsavgiften tas ut med 0,1 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket eller enligt en avbetalningsplan som anges i 1 c §. Om anståndet har återkallats enligt 3 §, ska anståndsavgiften sättas ned i motsvarande mån.

[S2]Anståndsavgiften ska betalas senast den förfallodag som avses i 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket eller senast de förfallodagar som följer av en avbetalningsplan enligt 1 c §. Om anståndet har återkallats enligt 3 §, ska anståndsavgiften betalas senast den förfallodag som avses i den bestämmelsen.

[S3]Anståndsavgiften ska vid tillämpning av inkomstskattelagen (1999:1229) behandlas som ränta enligt 65 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2022:134).

Prop. 2019/20:166: I första stycket görs ett tillägg som innebär att anståndsavgiften tas ut med 0,2 procent på beviljat anståndsbelopp från och med den sjunde kalendermånaden efter att anstånd beviljats.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Prop. 2020/21:77: I paragrafen finns bestämmelser om anståndsavgift.

Ändringen i första stycket innebär att anståndsavgift tas ut fr.o.m. kalendermånaden efter att anstånd beviljats.

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Prop. 2020/21:166: I paragrafen finns bestämmelser om anståndsavgift.

Ändringen i första stycket innebär att anståndsavgift tas ut med 0,1 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats t.o.m. den månad då anståndsbeloppet ska betalas.

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Prop. 2021/22:65: I paragrafen finns bestämmelser om anståndsavgift.

Ändringen i första stycket innebär att om en avbetalningsplan enligt 1 c § har beviljats, ska den anståndsavgift som är hänförlig till en viss delpost av anståndsbeloppet tas ut t.o.m. den månad då denna delpost ska betalas enligt avbetalningsplanen.

Ändringen i andra stycket innebär att om en avbetalningsplan enligt 1 c § har beviljats, ska den anståndsavgift som är hänförlig till en viss delpost ...

5 a § Har upphävts genom lag (2021:52).

7 §  Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om debitering av skatt samt om betalning av skatt som omfattas av anstånd gäller också när anstånd har beviljats med stöd av denna lag. Lag (2020:161).

8 §  Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om bestämmande, debitering och betalning av skatt gäller för anståndsavgift enligt denna lag. Lag (2020:161).

9 §  Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt bestämmelserna i 66 och 67 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Skatteverkets beslut som avser avbetalningsplan får dock inte överklagas. Lag (2022:134).

Prop. 2021/22:65: I paragrafen finns bestämmelser om bl.a. överklagande.

Av andra stycket, som är nytt, framgår att beslut som avser avbetalningsplan inte får överklagas. Det kan bl.a. röra sig om beslut som avser den närmare utformningen av en avbetalningsplan, t.ex. gällande antalet förfallodagar och storleken på raterna.

Övervägandena finns i avsnitt 5....

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Prop. 2008/09:113, Bet. 2008/09:SkU27
Ikraftträder
2009-03-06

Lag (2010:87) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2009/10:190, Prop. 2009/10:91, Bet. 2009/10:SkU32
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-03-01

Lag (2020:161) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2019/20:194, Prop. 2019/20:132, Bet. 2019/20:FiU53
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2020-03-30

Lag (2020:206) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2019/20:204, Prop. 2019/20:151, Bet. 2019/20:FiU55
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2020-04-06

Lag (2020:377) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.
 2. Lagen tillämpas på anstånd som har beviljats från och med den 30 mars 2020.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:276, Prop. 2019/20:166, Bet. 2019/20:FiU59
Omfattning
ändr. 3, 5 §§; ny 5 a §
Ikraftträder
2020-06-01

Lag (2021:52) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 5 februari 2021.
 2. För ansökningar som har lämnats in före ikraftträdandet och som avser anstånd enligt 1 eller 1 a § i den äldre lydelsen gäller 5 § i den äldre lydelsen.
 3. Den upphävda 5 a § gäller dock fortfarande för ansökningar om nya anstånd som har lämnats in före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:175, Prop. 2020/21:77, Bet. 2020/21:FiU40
Omfattning
upph. 5 a; ändr. 1, 1 a, 2, 5 §§
Ikraftträder
2021-02-05

Lag (2021:297) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 26 april 2021.
 2. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen ska även tillämpas på beslut om anstånd som avser ansökningar som har
  1. lämnats in efter den 4 februari 2021, eller
  2. lämnats in före den 5 februari 2021 och som bara har kunnat beviljas efter den 4 februari 2021.
 3. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen ska även tillämpas på beslut om förlängning av anståndstid som har fattats efter den 4 februari 2021.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:248, Prop. 2020/21:166, Bet. 2020/21:FiU49
Omfattning
ändr. 1, 5 §§
Ikraftträder
2021-04-26

Lag (2022:72) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2021/22:137, Prop. 2021/22:89, Bet. 2021/22:FiU16
Omfattning
ändr. 1, 1 a §§
Ikraftträder
2022-02-08

Lag (2022:134) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2021/22:169, Prop. 2021/22:113, Bet. 2021/22:FiU44
Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 9 §§; ny 1 c §
Ikraftträder
2022-03-07

Lag (2023:47) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2022/23:1187717, Prop. 2022/23:52, Bet. 2022/23:FiU31
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2023-02-13