Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2009-03-02
Ändring införd
SFS 2009:99 i lydelse enligt SFS 2020:206
Ikraft
2009-03-06
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-04-27

1 §  Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap.3-5, 7, 7 a, 11-15 och 23 §§skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja anstånd för redovisningsperioder som infaller under januari-september 2020 med inbetalning av

  1. avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 § 1 skatteförfarandelagen, och
  2. mervärdesskatt som ska redovisas i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 5 § skatteförfarandelagen, och vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap.10 och 11 §§ samma lag.

[S2]Anstånd enligt första stycket 1 respektive 2 får beviljas för högst tre redovisningsperioder vardera om redovisningsperioden är en kalendermånad. Anstånd enligt första stycket 2 får dock beviljas för högst en redovisningsperiod om redovisningsperioden är ett kalenderkvartal.

[S3]Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, dock längst till och med den 12 november 2021. Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter det att anståndstiden upphör. Lag (2020:206).

1 a §  Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap.3-5, 7, 13, 15 och 23 §§skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja anstånd med inbetalning av mervärdesskatt, om

  1. mervärdesskatten ska redovisas i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 5 § skatteförfarandelagen,
  2. redovisningsperioden för mervärdesskatten är ett beskattningsår enligt 26 kap. 11 § samma lag, och
  3. deklarationen för mervärdesskatten ska ha kommit in till Skatteverket under perioden 27 december 2019-17 januari 2021 enligt 26 kap. 33, 33 a eller 33 b § samma lag.

[S2]Anstånd får beviljas för högst en redovisningsperiod.

[S3]Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, dock längst till och med den 17 januari 2022. Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter det att anståndstiden upphör. Lag (2020:206).

3 §  Skatteverket ska återkalla anståndet helt eller delvis om den skattskyldige begär det. Anståndsbeloppet ska då betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från den dag då beslutet om återkallelse fattades. Lag (2020:161).

Prop. 2019/20:166: I första stycket görs ett tillägg som innebär att om de skatter och avgifter som anståndet avser har satts ned, får Skatteverket återkalla anståndet i motsvarande mån. En sådan återkallelse innebär att anståndsbeloppet sätts ned så att det motsvarar de skatter och avgifter som anståndet avser.

5 §  Utöver ränta enligt 4 § ska den som har beviljats anstånd enligt 1 eller 1 a § betala en avgift (anståndsavgift). Anståndsavgiften tas ut med 0,3 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket. Om anståndet har återkallats enligt 3 §, ska anståndsavgiften sättas ned i motsvarande mån.

[S2]Anståndsavgiften ska betalas senast den förfallodag som avses i 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket. Om anståndet har återkallats enligt 3 §, ska anståndsavgiften betalas senast den förfallodag som avses i den bestämmelsen.

[S3]Anståndsavgiften ska vid tillämpning av inkomstskattelagen (1999:1229) behandlas som ränta enligt 65 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2020:206).

Prop. 2019/20:166: I första stycket görs ett tillägg som innebär att anståndsavgiften tas ut med 0,2 procent på beviljat anståndsbelopp från och med den sjunde kalendermånaden efter att anstånd beviljats.

Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

7 §  Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om debitering av skatt samt om betalning av skatt som omfattas av anstånd gäller också när anstånd har beviljats med stöd av denna lag. Lag (2020:161).

8 §  Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om bestämmande, debitering och betalning av skatt gäller för anståndsavgift enligt denna lag. Lag (2020:161).

9 §  Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt bestämmelserna i 66 och 67 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2020:161).

Ändringar

Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Prop. 2008/09:113, Bet. 2008/09:SkU27
Ikraftträder
2009-03-06

Lag (2010:87) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2009/10:190, Prop. 2009/10:91, Bet. 2009/10:SkU32
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-03-01

Lag (2020:161) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2019/20:194, Prop. 2019/20:132, Bet. 2019/20:FiU53
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2020-03-30

Lag (2020:206) om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2019/20:204, Prop. 2019/20:151, Bet. 2019/20:FiU55
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 5 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträder
2020-04-06