Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2010-12-03
Ändring införd
SFS 2010:1578 i lydelse enligt SFS 2014:1485
Ikraft
2011-01-01
Upphäver
Förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för prov som anordnas av Trafikverket enligt körkortslagen (1998:488), lagen (1998:492) om biluthyrning, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafikförordningen (2012:238) och förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, samt föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa författningar. Förordning (2012:250).

2 §  Trafikverket ska ta ut avgift enligt följande.

AvgiftslistaAvgift Kronor
Kunskapsprov/omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning
– normaltaxa325
– kvälls- och helgtaxa400
Körprov för
a) behörigheterna B, C1, C, D1 och D,
b) den utökade behörigheten B för den som har körkort med behörighet B,
c) taxiförarlegitimation
– normaltaxa800
– kvälls- och helgtaxa1 040
Körprov för
a) den utökade behörigheten B för den som inte har körkort med behörighet B,
b) övriga behörigheter,
c) tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning
– normaltaxa1 650
– kvälls- och helgtaxa2 145
Kunskapsprov för yrkeskunnande och yrkeskompetens
– normaltaxa640
– kvälls- och helgtaxa830
Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar kl. 07.30–18.00. Övrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.
Digital fotografering80
Tidtaxa för utfört arbete per person och timme500

[S2]För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

[S3]Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt. Förordning (2014:1485).

3 §  Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller medborgarens familjemedlem medge att avgift inte ska betalas för förarprov för körkort.

[S2]Utrikesdepartementet ska fortlöpande till Transportstyrelsen lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket.

4 §  Om det finns synnerliga skäl får Transportstyrelsen i andra fall än som sägs i 3 § medge nedsättning av eller befrielse från en avgift som anges i 2 §.

5 §  Vid skriftlig betalningspåminnelse får Trafikverket ta ut en avgift på 50 kronor för administrativa kostnader (påminnelseavgift).

6 §  En betald förarprovsavgift ska återbetalas till den som inte har genomgått förarprov inom giltighetstiden för ett meddelat körkortstillstånd enligt 3 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980). Frågan om återbetalning ska prövas av Transportstyrelsen.

7 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en avgift som anges i 2 § ska tas ut med ett lägre belopp när en beställning eller en betalning görs elektroniskt. Styrelsen får i övrigt meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före den 1 januari 2011.
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:11) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-01-19

Förordning (2012:250) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:532) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2012-09-01

Förordning (2012:706) om ändring i förordningen (2012:11) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Omfattning
ändr. 2 § i 2012:11

Förordning (2014:1485) om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01