Upphävd författning

Förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
SFS 2001:652 i lydelse enligt SFS 2010:147
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Förordning (1972:648) med taxa för Vägverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  De avgifter som anges i denna förordning tas ut av statliga myndigheter vid tillämpningen av olika författningar inom vägtrafikområdet samt av Transportstyrelsen vid förrättningar och åtgärder i övrigt som styrelsen utför.

[S2]Bestämmelser om en kommuns rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Förordning (2008:1286).

[K1]2 §  I fråga om ansökningsavgifter gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 10-13 §§avgiftsförordningen (1992:191).

[K1]3 §  Transportstyrelsen får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter om avgifter för utdrag ur vägtrafikregistret. Förordning (2008:1286).

[K1]4 §  Om det finns synnerliga skäl får Transportstyrelsen i andra fall än som avses i 3 kap. 6 § medge nedsättning av eller befrielse från en avgift som anges i denna förordning. Förordning (2008:1286).

[K1]5 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att en avgift som styrelsen eller Trafikverket tar ut enligt denna förordning ska tas ut med ett lägre belopp när en beställning eller en betalning görs elektroniskt. Förordning (2010:147).

[K1]6 §  Vid skriftlig betalningspåminnelse tas en avgift för administrativa kostnader ut om 50 kronor (påminnelseavgift). Förordning (2007:1162).

Ansökningsavgifter

[K2]1 §  Transportstyrelsen och Trafikverket tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning. Myndigheterna tar även ut andra avgifter enligt detta kapitel. Förordning (2010:147).

2 § Har upphävts genom förordning (2007:1162).

[K2]3 §  Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister i följande fall.

ÄrendeslagAvgiftsklass
Saluvagnslicens enligt 19 §2

[K2]4 §  Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt trafikförordningen (1998:1276) i följande fall.

ÄrendeslagAvgiftsklass
1. Tävlingar som går genom flera län (3 kap.
84 §)6
2. Tävlingar som går genom ett och samma län (3 kap. 84 §)4
3. Undantag för tunga transporter (13 kap. 3 §) 3
4. Undantag för breda transporter (13 kap. 3 §)
Om bredden är högst 450 centimeter2
Om bredden överstiger 450 centimeter3
5. Undantag för långa transporter (13 kap. 3 §)
Om längden är högst 35 meter2
Om längden överstiger 35 meter3
6. Ärenden om undantag för visst ändamål avseende fordon som används för transport av rörelsehindrade (13 kap. 3 §)1
7. Övriga undantag (13 kap. 3 §)4

[S2]I ärenden om undantag för tunga, breda eller långa transporter enligt 3-5 som kräver skyndsam behandling tas dubbel avgift ut.

[K2]5 §  Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister i följande fall.

ÄrendeslagBelopp
1. Ursprungskontroll av fordon enligt
6 kap. 5 §700 kronor
2. Undantag enligt 20 kap.2 och 4 §§500 kronor
Förordning (2009:1375).

Vägtrafikregisteravgift

[K2]6 §  För ett fordon som registrerats enligt 6 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas det ut en vägtrafikregisteravgift om 65 kronor per år för varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn.

[S2]För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas det ut en engångsavgift för registerhållningen om 80 kronor. Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, terrängsläp och för ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med skyltavgiften för fordonet. Vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett sådant fordon ställs av vid registreringen och därefter avregistreras utan att avställningen upphört. Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut första gången i samband med att fordonet första gången ställs på. Därefter tas vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår.

[S3]Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet varit skattepliktigt eller inte varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska inte avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren genom brott och inte anträffats därefter. Förordning (2009:1375).

[K2]7 §  Skyldig att betala avgift enligt 6 § är den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. I fråga om sådan avgift som tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap.1-7, 9 och 10 §§, 5 kap.2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap.2-4 §§vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6-9 §§vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

[S2]Ska fordonsskatt inte betalas, tas avgiften ut på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2008:1286).

Skyltavgifter

[K2]8 §  För ett registrerat fordon tas det ut en skyltavgift om 80 kronor för varje skylt utom vid tillfällig registrering enligt 2123 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta inte sker, när fordonet avregistreras.

[S2]För en taxiskylt som avses i 7 kap. 9 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas avgiften ut när fordonet har anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490). Förordning (2009:1375).

[K2]9 §  I fråga om en avgift enligt 8 § tillämpas 7 § på motsvarande sätt.

[K2]10 §  För en ersättningsskylt och för en provisorisk skylt tas det ut en avgift om 80 kronor. Avgiften tas ut på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2009:1375).

[K2]11 §  För särskilda fordonssskyltar enligt 16 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas det ut en särskild skyltavgift. Avgiften skall motsvara tillverkningskostnaderna för skyltarna och i förekommande fall nya sådana skyltar samt kostnaderna för det särskilda förfarandet med dem.

[S2]Skyltavgift enligt första stycket fastställs av Transportstyrelsen. När det gäller skyltar för beskickningsfordon skall beslutet fattas efter samråd med Utrikesdepartementet. Avgiften tas ut på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2008:1286).

[K2]12 §  För varje saluvagnsskylt tas det ut en avgift om 80 kronor.

[S2]Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagnsskylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift om 65 kronor. En vägtrafikregisteravgift om 65 kronor ska därefter årligen under december månad för det följande året betalas för varje fordon som är anmält att samtidigt användas med stöd av licensen.

[S3]Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap. 2 §, 4 kap.17, 9 och 10 §§, 5 kap.7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap.24 §§vägtrafikskattelagen samt 10 och 11 §§vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas. Om saluvagnsskatt inte ska betalas, tas avgifterna ut på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2009:1375).

[K2]13 §  När ett fordon ställs på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas en påställningsavgift om 50 kronor ut. Påställningsavgift tas inte ut första gången ett fordon ställs på.

[S2]Påställningsavgiften tas ut i samband med att fordonsskatt tas ut. Om fordonet inte är fordonsskattepliktigt, eller om det är befriat från fordonsskatt, ska påställningsavgiften tas ut i samband med att vägtrafikregisteravgift enligt 2 kap. 6 § tas ut. Har vägtrafikregisteravgift redan tagits ut för året eller har engångsavgift för registerhållningen tagits ut, tas påställningsavgiften ut för sig. Påställningsavgiften för traktorer tas också ut för sig. Förordning (2007:1162).

[K2]14 §  Skyldig att betala påställningsavgift enligt 13 § är den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. När avgiften tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap.1-7, 9 och 10 §§, 5 kap.2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap.2-4 §§vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6-9 §§vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

[S2]Ska fordonsskatt inte betalas, tas avgiften ut på det sätt som Transportstyrelsen bestämmer. Förordning (2008:1286).

1 § Har upphävts genom förordning (2007:1162).

[K3]2 §  Transportstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning.

[S2]Trafikverket tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning. Förordning (2010:147).

3 § Har upphävts genom förordning (2007:1162).

[K3]4 §  Trafikverket tar i den ordning som Transportstyrelsen bestämmer ut avgifter för förrättningar eller åtgärder som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning.

[S2]Transportstyrelsen tar i den ordning som styrelsen bestämmer ut avgifter för

 1. utfärdanden av behörighetshandlingar (körkortsunderlag, taxiförarlegitimation, förarbevis och kompetensbevis), och
 2. prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen (1998:980) och från föreskrifter som Transportstyrelsen har meddelat efter bemyndigande i den författningen. Förordning (2010:147).

[K3]5 §  En betald förarprovsavgift återbetalas till den som inte har genomgått förarprov inom giltighetstiden för ett meddelat körkortstillstånd enligt 3 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980). Transportstyrelsen prövar frågan om återbetalning. Förordning (2008:1286).

[K3]6 §  Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller dennes familjemedlem medge att en avgift inte skall betalas för utfärdande av körkort eller för förarprov.

[S2]Utrikesdepartementet skall fortlöpande till Transportstyrelsen lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket. Förordning (2008:1286).

7 § Har upphävts genom förordning (2007:1162).

4 kap. Avgifter som rör yrkesmässig trafik och biluthyrning

Ansökningsavgifter

[K4]1 §  Transportstyrelsen tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning.

[S2]Trafikverket tar ut en avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning. Förordning (2010:147).

[K4]2 §  Avgift tas ut för prövningen av en ansökan om tillstånd, undantag och behörighet enligt yrkestrafiklagen (1998:490), förordningen (1998:780) om biluthyrning och yrkestrafikförordningen (1998:779) i följande fall.

ÄrendeslagAvgiftsklass
1. Tillstånd till yrkesmässig trafik3
2. Godkännande av en viss person som trafikansvarig (2 kap. 4 § andra stycket a yrkestrafiklagen)2
3. Undantag från skyldighet att ha taxameter3
4. Annat undantag enligt yrkestrafikförordningen2
5. Transporttillstånd
- tur- och returresa eller enkel resa1
- minst 10 månader4
- i annat fall2
6. Intyg om lämplighet1
7. Ansökan om tillstånd till biluthyrning3
Förordning (2007:1162).

[K4]3 §  Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i följande fall.

ÄrendeslagAvgiftsklass
1. Tillstånd2
2. Beslut i ett ärende om miljöpoäng1
3. Kontrolldokument (waybill) och intyg (certifikat) Förordning (2009:1375).1

4 § Har upphävts genom förordning (2009:88).

5 kap. Övriga bestämmelser

Verkställighetsföreskrifter

[K5]1 §  Skatteverket får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om uppbörd av vägtrafikregisteravgift i samband med uttag av saluvagnsskatt.

[S2]Transportstyrelsen får i andra fall än som avses i första stycket eller i 3 kap. 6 § meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. I frågor som avser uppbörd eller redovisning av avgifter får föreskrifterna meddelas först efter att Transportstyrelsen samrått med Ekonomistyrningsverket. Förordning (2008:1286).

Omprövning

[K5]2 §  Den som har debiterats en avgift får begära omprövning av beslutet. Detta gäller dock inte avgifter som avses i 2 kap.6, 8 och 13 §§ och som tas ut i samband med fordonsskatt samt avgifter som avses i 2 kap. 12 § och som tas ut i samband med saluvagnsskatt. Förordning (2007:1162).

Överklagande

[K5]3 §  I 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning. Ett beslut om ansökningsavgift får dock överklagas i samma ordning som gäller för det ärende som ansökan avser.

[S2]Ett beslut enligt 1 kap. 4 § får överklagas hos regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001 då förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket skall upphöra att gälla.
 2. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna förordning, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före den 1 oktober 2001.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:715) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-10-01

Förordning (2003:97) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, bil.; ny 3 kap 7 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:1030) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:693) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet och i fråga om prov som genomförs under oktober månad 2004.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-10-01

Förordning (2004:867) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:14) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:802) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 december 2005 i fråga om avgifter för prövning av ansökningar om tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt körkortslagen (1998:488) och i övrigt den 1 januari 2006.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 kap 12 §, bil.
Ikraftträder
2005-12-15

Förordning (2005:1230) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:246) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. 2 kap 7, 12 §§, 5 kap 2 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2007:69) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:1162) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Bestämmelserna i 2 kap. 5 § i sin nya lydelse ska dock tillämpas först från och med den 4 februari 2008.
 2. Avgift för dubblett av del 2 av registreringsbevis vid samtidig beställning och betalning via Internet enligt avsnitt 1.3 i bilagan, tillämpas först från och med den 1 februari 2008.
 3. För avgift som tas ut för tid före ikraftträdandet gäller den äldre lydelsen av 2 kap.6 och 12 §§. Har registerhållningsavgift tagits ut för tid efter ikraftträdandet får inte vägtrafikregisteravgift tas ut för samma tidsperiod. Ska efter ikraftträdandet avgift tas ut för första gången för skatteår som delvis hänför sig till tiden före ikraftträdandet ska avgift tas ut endast i form av vägtrafikregisteravgift.
 4. För sådana ansökningar om utfärdande av körkort och förarbevis m.m. som gjorts före ikraftträdandet gäller fortfarande bestämmelserna i 3 kap. 3 §.
 5. Bestämmelserna i 3 kap. 7 § gäller fortfarande i ärenden där det före ikraftträdandet registrerats i vägtrafikregistret att handlingar för förnyelse av körkort och taxiförarlegitimation som avses i 3 kap. 15 § körkortsförordningen (1998:980) skickats till sökanden.
 6. För ansökningar som gjorts före ikraftträdandet gäller 4 kap. 2 § i sin äldre lydelse.
 7. I övrigt gäller äldre föreskrifter fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före den 1 januari 2008. Registerhållningsavgift som avser perioden 1 januari-31 december 2008 ska dock inte tas ut för en traktor.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:116, Prop. 2006/07:42
Omfattning
upph. 2 kap 2 §, 3 kap 1, 3, 7 §§; ändr. 2 kap 1, 5, 6, 7, 12, 3 kap 2, 4 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 kap 6 §, bil.; nya 1 kap 5, 6 §§, 2 kap 13, 14 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1286) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. 1 kap 1, 3, 4, 5 §§, 2 kap 1, 7, 10, 11, 12, 14 §§, 3 kap 2, 4, 5, 6 §§, 4 kap 1, 3, 4 §, 5 kap 1 §, bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:88) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
upph. 4 kap. 4 §, rubr. närmast 4 kap. 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1375) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

Bilaga till förordningen (2001:652)

Avsnitt 1 – Avgiftslista för Transportstyrelsen
 1. Prövning av ansökan om godkännanden, tillstånd, dispenser och undantag inom vägtrafikområdet
AvgiftslistaAvgift kronor
Auktorisation m.m.
Tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare1 300
Typgodkännande och ändring av typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet3 200
Tillstånd till linjetrafik nationellt och inom EES2 000
Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES3 000
Gemenskapstillstånd för persontransporter500
Prövning av ansökan om körkortstillstånd
– efter återkallelse1 670
– i annat fall220
Prövning av ansökan om utbyte av utländskt körkort mot svenskt600
Prövning av ansökan om förlängning av körkort med högre behörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)315
Prövning av ansökan om taxiförarlegitimation700
Prövning av ansökan om förhandsbesked i fråga om taxiförarlegitimation300
Prövning av ansökan om förhandsbesked i fråga om körkortstillstånd300
Prövning av ansökan om godkännande som handledare enligt 4 kap. 8 § körkortsförordningen (1998:980)170
Prövning av ansökan om traktorkort före fyllda
16 år300
Prövning av ansökan om undantag från förordning eller föreskrift m.m.
Prövning av ansökan om undantag från fordonsförordningen (2009:211) och från föreskrifter som Transportstyrelsen har beslutat efter bemyndigande i förordningen 600
Prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen (1998:980) och från föreskrifter som Transportstyrelsen beslutat efter bemyndigande i denna förordning600

Prövning av ansökan om undantag från förordning eller andra föreskrifter än som anges ovan 600

Medgivande av tillfällig registrering med stöd av
22 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister 450
Medgivande av tillfällig registrering för nya fordon med stöd av 23 § första stycket13 lagen (2001:558) om vägtrafikregister 450
Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 23 § första stycket 4 lagen (2001:558) om vägtrafikregister450
Avgift för tillfällig registrering med stöd av 22 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska betalas även om medgivande inte lämnas.
Prövning av ansökan om dispens enligt 8 kap. 9 § körkortsförordningen (1998:980)600
Prövning av ansökan om dispens enligt 8 kap. 10 § körkortsförordningen (1998:980)600
AvgiftslistaAvgift kronor
Prövning av ansökan inom förarutbildning
Prövning av ansökan om tillstånd att driva förarutbildning och godkännande som personal inom förarutbildning2 000
Prövning av ansökan om utökat tillstånd att bedriva förarutbildning och utökat godkännande som personal inom förarutbildning600
Prövning av ansökan om att få anordna kunskapsprov enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar 1 200
 1. Övriga produkter och tjänster
AvgiftslistaAvgift kronor
Färdskrivarkort650
Dubblett av del 2 av registreringsbevis100
Dubblett av del 2 av registreringsbevis vid samtidig beställning och betalning via Internet 50
 1. Behörighetshandlingar inom vägtrafikområdet
AvgiftslistaAvgift kronor
Utfärdande av behörighetshandlingar (körkortsunderlag, taxiförarlegitimation, förarbevis och kompetensbevis) 150
Utlandsärenden250
Utgivande av tidigare ogiltig taxiförarlegitimation120
4. Övrigt
AvgiftslistaAvgift kronor
Tidtaxa för utfört arbete per person och timme500
För sådan förrättning eller åtgärd av Transportstyrelsen som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.
Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt.
Avsnitt 2 – Avgiftslista för Trafikverket
AvgiftslistaAvgift kronor
Kunskapsprov/Omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning
– normaltaxa220
– kvälls- och helgtaxa290
Körprov för behörigheterna B, C, D och för taxiförarlegitimation
– normaltaxa700
– kvälls- och helgtaxa940
Körprov för övriga behörigheter och för tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning
– normaltaxa1 500
– kvälls- och helgtaxa1 950
Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar kl. 07.30–18.00. Övrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.
Digital fotografering80
Tidtaxa för utfört arbete per person och timme500
För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.
Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt. Förordning (2010:147).
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 5, 6, 8, 10, 12 §§, 3 kap. 2, 4 §§, 4 kap. 1 och 3 §§, bil.
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:147) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 4 §§, 4 kap. 1 §, bil.
Ikraftträder
2010-04-01

Ändring, SFS 2010:1578

Omfattning
upph.