Förordning (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

Departement
Infrastrukturdepartementet RST US
Utfärdad
2010-03-11
Ändring införd
SFS 2010:184 i lydelse enligt SFS 2019:1230
Ikraft
2010-04-01
Upphäver
Förordning (2007:1156) med instruktion för Luftfartsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-12-28

Uppgifter

1 §  Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.

[S2]Luftfartsverket får överlämna till någon annan att på verkets vägnar ombesörja verksamhet som avses i första stycket. Verksamhet som rör militära förhållanden får överlämnas endast i samråd med Försvarsmakten.

[S3]Luftfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Förordning (2010:778).

2 §  Luftfartsverket ska

  1. inom och utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt service- och konsulttjänster som är knutna till verksamheten, och
  2. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter.

[S2]Luftfartsverket får

  1. bedriva utbildning av flygledare,
  2. direkt eller genom till verket knutna bolag bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2013:170).

3 §  Luftfartsverket ska se till att regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare, företag och myndigheter.

4 §  Luftfartsverket ska upprätta avtal med Försvarsmakten om drift och utveckling av flygtrafiktjänst som rör militär luftfart samt utbildning av flygledare för Försvarsmaktens behov.

Affärsverkskoncernen

5 §  Luftfartsverket och de företag där staten genom verket direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskoncern.

Ledning

6 §  Luftfartsverket leds av en styrelse.

7 §  Styrelsen ska bestå av minst fem och högst åtta ledamöter samt personalföreträdare.

8 §  Styrelsen ansvarar för att statens intressen som ägare tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där verket förvaltar statens aktier eller andelar.

[S2]Styrelsen ska bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens företag ska ske.

Beslutförhet

9 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden, myndighetschefen och minst två av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs, ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 §  Vad som sägs i 12 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515) om rätten för ordföranden i styrelsen att ensam avgöra ärenden ska i stället gälla myndighetschefen.

Medelsförvaltning

11 §  Luftfartsverkets medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje särskilt fall.

Anställningar och uppdrag

12 §  Generaldirektören är myndighetschef.

12 a §  Vid Luftfartsverket finns en överdirektör. Förordning (2019:1230).

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid Luftfartsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

15 §  När Luftfartsverket avser att söka personal från företag inom affärsverkskoncernen ska förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar inte tillämpas.

Avgifter

16 §  Luftfartsverket får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får också disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

17 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Luftfartsverket:

[S2]20 § om föredragning, och

[S3]29 § om ärendeförteckning.

Överklagande

18 §  Luftfartsverkets beslut som rör antagning till utbildning i flygtrafikledningstjänst får inte överklagas.

Kompensation för ingående mervärdesskatt

19 §  För verksamhet som utgör myndighetsutövning ska Luftfartsverket få kompensation för ingående mervärdesskatt på det sätt som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

Ändringar

Förordning (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:778) om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2013:170) om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-05-01

Förordning (2019:1230) om ändring i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket

Omfattning
ny 12 a §
Ikraftträder
2019-12-11