Upphävd författning

Förordning (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2010-03-31
Ändring införd
SFS 2010:253 i lydelse enligt SFS 2011:562
Ikraft
2010-06-28
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för det offentliga skolväsendet får enligt föreskrifterna i denna förordning ges till

 1. en enskild utbildningsanordnare för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi) som på uppdrag av en juridisk person (uppdragsgivaren) anordnas för uppdragsgivarens räkning och för de personer som uppdragsgivaren utser, och
 2. en folkhögskola för utbildning motsvarande sfi.

[S2]Tillstånd enligt första stycket får inte avse slutbetyg.

2 §  Med enskild utbildningsanordnare avses i denna förordning en enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning.

[S2]Det som sägs om en enskild utbildningsanordnare gäller även en folkhögskola som bedrivs av en kommun eller ett landsting.

Villkor för tillstånd

Ledning och personal

3 §  För ledningen av utbildningen ska det finnas en eller flera rektorer. Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i verksamheten. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

[S2]Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

4 §  Utbildningsanordnaren ska för undervisningen använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna.

Utbildningen

5 §  För utbildning som motsvarar komvux och särvux ska förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna tillämpas i samma omfattning som för komvux respektive särvux.

[S2]Utbildning enligt denna förordning som motsvarar sfi ska vila på de grundläggande värden som anges i förordningen om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Om utbildning enligt denna förordning som motsvarar sfi kombineras med utbildning för vilken den nämnda förordningen tillämpas, ska den nämnda förordningen tillämpas för hela utbildningen.

6 §  Inom utbildning som motsvarar komvux ska det finnas nationella kurser. Inom utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning ska det även finnas sådant projektarbete som avses i 2 kap. 2 § andra stycket förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. Föreskrifterna i 1 kap.68 §§ och 2 kap.1319 §§ förordningen om kommunal vuxenutbildning ska tilllämpas för utbildning som motsvarar komvux, med undantag av 2 kap. 13 § tredje stycket.

[S2]Föreskrifterna i 2 kap.89 a §§ förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda ska tillämpas för utbildning som motsvarar särvux.

7 §  För utbildningen ska de kursplaner som är meddelade av regeringen eller av Statens skolverk för motsvarande utbildning inom det offentliga skolväsendet tillämpas.

[S2]För utbildning som motsvarar sfi ska 11 § förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare tillämpas.

8 §  Elever som har svårigheter med utbildning som motsvarar sfi ska ges särskilt stöd.

Behörighet till utbildning som motsvarar komvux

9 §  En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar grundläggande vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon saknar sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan.

[S2]I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap.3 och 5 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning tillämpas för utbildning som motsvarar grundläggande vuxenutbildning.

10 §  En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

 1. saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
 2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
 3. uppfyller de särskilda förkunskapskrav som kan vara föreskrivna för motsvarande utbildning inom det offentliga skolväsendet med stöd av 3 kap. 7 § första stycket förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.

[S2]Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men som har slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan.

[S3]I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap.35 §§ förordningen om kommunal vuxenutbildning tillämpas för utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning.

Behörighet till utbildning som motsvarar särvux

11 §  En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning som motsvarar grundläggande särvux från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

 1. saknar sådana kunskaper som utbildningen i den obligatoriska särskolan syftar till att ge, och
 2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

12 §  En sökande med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning som motsvarar gymnasial särvux från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

 1. saknar eller har brister i sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och
 2. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen med hänsyn till tidigare studier och annan verksamhet.

[S2]Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket men som har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan.

[S3]I övrigt ska föreskrifterna om behörighet i 3 kap.4 och 5 §§ förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda tillämpas för utbildning som motsvarar gymnasial särvux.

Behörighet till utbildning som motsvarar sfi

13 §  En sökande är behörig att delta i utbildning som motsvarar sfi från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

[S2]Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket att grundläggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig, är dock inte behörig att delta i utbildningen.

Betyg

14 §  Föreskrifterna om betyg m.m. i 4 kap. förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning ska gälla för utbildning som motsvarar komvux, med undantag av bestämmelserna om lokala och individuella kurser, delkurser samt slutbetyg. Det som sägs i 4 kap. 16 § i den förordningen om en kommun eller ett landsting gäller utbildningsanordnaren.

[S2]Föreskrifterna om betyg m.m. i 4 kap. förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda ska gälla för utbildning som motsvarar särvux, med undantag av bestämmelserna om lokala kurser och delkurser.

[S3]Föreskrifterna om betyg m.m. i 1418 §§ förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare ska gälla för utbildning som motsvarar sfi.

 • FFS 2017:11: Försvarsmaktens föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens skyddsföreskrifter (FFS 2010:5)

15 §  De föreskrifter som Statens skolverk meddelar om nationella prov och prövning samt om utformningen av betygskatalog, samlat betygsdokument och intyg när det gäller komvux ska tillämpas även för den motsvarande utbildning som avses i denna förordning.

[S2]De föreskrifter som Skolverket meddelar om utformningen av betygskatalog när det gäller särvux ska tillämpas även för den motsvarande utbildning som avses i denna förordning.

[S3]De föreskrifter som Skolverket meddelar om nationella slutprov, utformningen av betygskatalog och prövning när det gäller sfi ska tillämpas även för den motsvarande utbildning som avses i denna förordning. Förordning (2011:562).

16 §  Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar grundläggande vuxenutbildning får tas in i ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning.

[S2]Betyg som har satts inom utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning får tas in i ett slutbetyg från gymnasial utbildning inom det offentliga skolväsendet.

Särskilda villkor

17 §  Utbildningsanordnaren ska lämna betygshandlingar och intyg när det gäller utbildningen till elevernas respektive hemkommuner. Förordning (2011:562).

18 §  En folkhögskola som enligt 13 kap.skollagen (1985:1100) anordnar utbildning som motsvarar sfi ska snarast lämna uppgift till elevens hemkommun om när eleven börjar utbildningen och när undervisningen för eleven upphör, eleven frivilligt avbryter utbildningen eller på annat sätt avslutar utbildningen.

Ansökan

19 §  Tillstånd lämnas efter ansökan.

[S2]Ansökan om tillstånd ges in till Statens skolinspektion. Ansökan får överföras elektroniskt till Skolinspektionen.

[S3]Skolinspektionen får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansökan och elektronisk signatur samt de ytterligare föreskrifter som behövs för ansökningsförfarandet. Förordning (2010:1127).

Beslut om tillstånd

20 §  Statens skolinspektion beslutar om tillstånd.

[S2]Tillstånd ska lämnas om villkoren i denna förordning är uppfyllda och om utbildningen även i övrigt bedöms vara av god kvalitet.

Ersättning för sfi i folkhögskola

21 §  Om inte kommunen och folkhögskolan kommer överens om något annat, ska ersättning enligt 13 kap. 14 § skollagen (1985:1100) lämnas för den tid som eleven deltar i folkhögskolans sfi och för ett kalenderhalvår i sänder med en sjättedel per månad.

[S2]Ersättningen ska avse sådant som

 1. undervisning,
 2. läromedel och utrustning,
 3. administration,
 4. lokaler, och
 5. studie- och yrkesvägledning.

22 §  Ersättning enligt 13 kap. 14 § skollagen (1985:1100) ska inte längre lämnas om

 1. undervisningen för en elev har upphört eller eleven frivilligt har avbrutit utbildningen enligt 13 kap. 11 § skollagen,
 2. eleven på annat sätt har avslutat utbildningen, eller
 3. tillstånd enligt denna förordning för elevens utbildning har återkallats.

[S2]Kommunen får även under en pågående ersättningsperiod i de fall som avses i första stycket 1–3 omedelbart sluta att betala ut ersättning.

23 §  Om en kommun som ska lämna ersättning enligt 13 kap. 14 § skollagen (1985:1100) inte anordnar någon egen sfi, ska ersättningen bestämmas med ledning av Statens skolverks officiella statistik över kommunernas kostnader för sfi.

Uppföljning och utvärdering

24 §  Den utbildningsanordnare som fått ett tillstånd enligt denna förordning är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten som Statens skolverk bestämmer samt att till Skolverket och Statens skolinspektion lämna de uppgifter som myndigheterna begär.

Tillsyn

25 §  Statens skolinspektion ska ha tillsyn över utbildning som tillstånd har lämnats för enligt denna förordning.

Återkallelse av tillstånd

26 §  Om utbildningsanordnaren inte längre uppfyller villkoren för tillstånd enligt denna förordning, får Statens skolinspektion förelägga utbildningsanordnaren att vidta åtgärder för att villkoren ska uppfyllas. Det ska i föreläggandet anges vilka åtgärder som Skolinspektionen anser är nödvändiga för att villkoren ska vara uppfyllda.

[S2]Om föreläggandet inte följs får Skolinspektionen återkalla tillståndet.

[S3]Även om Skolinspektionen har återkallat ett tillstånd för en utbildning får betyg sättas samt betyg och intyg utfärdas, när det gäller en kurs eller ett projektarbete för de elever som har påbörjat kursen eller projektarbetet före beslutet om återkallelse.

Överklagande

27 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förordning än beslut i fråga om tillstånd enligt 20 § och återkallelse av tillstånd enligt 26 § får dock inte överklagas.

Bemyndiganden

28 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka handlingar som ska anses ingå i begreppet betygshandlingar i 17 § och när handlingarna och intygen ska lämnas till kommunen samt de ytterligare föreskrifter om handlingarna och intygen som behövs.

[S2]Statens skolinspektion får meddela de föreskrifter som i övrigt behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2010 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 januari 2011.
Ikraftträder
2010-06-28

Förordning (2010:1127) om ändring i förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 10 november 2010 och tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 januari 2011.
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2010-11-10

Förordning (2011:562) om ändring i förordningen (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning

Omfattning
ändr. 15, 17 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Ändring, SFS 2011:1108

Omfattning
upph.