Upphävd författning

Tillkännagivande (2010:338) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

Version: 2010:338

Departement
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2010-04-29
Ändring införd
SFS 2010:338
Ikraft
2010-05-19
Upphäver
Tillkännagivande (2009:912) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. att följande bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av bestämmelser i lagen om provtagning på djur, m.m.
Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m.
 1. Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upp-rättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG.
 2. Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004.
Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m. i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd.
Grundförordningar som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m. i de delar som anges i det följande
 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, när det gäller
  • avdelning I.
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när det gäller
  • artikel 6, utom i de delar som avser åtgärder efter testning som utförs på slakteri och som avser kontrollmärkning och kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar, och
  • artikel 20.
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, när det gäller
  • del A, punkt 4 h i bilaga I, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
  • del A, punkt 7 i bilaga I, när det gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m., och
  • del A, punkt 8 b i bilaga I.
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, när det gäller
  • avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
  • avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
  • avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1 och 2 i bilaga III, och
  • avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 5 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, när det gäller
  • artikel 4, när det gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
  • artikel 5.1 f, när det gäller sådan provtagning som faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,
  • avsnitt I, kapitel II, F, punkt 1 i bilaga I, och
  • kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV.
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, när det gäller
  • artikel 16, och
  • artikel 24.1.
Övriga förordningar som kompletteras av lagen om provtagning på djur, m.m. i de delar som anges i det följande
 1. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött, när det gäller
  • artiklarna 8-10,
  • artikel 12.1 i de delar som inte faller inom tillämpningsområdet för livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, och
  • artikel 12.2-12.4.
 2. Kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur, utom när det gäller
  • artikel 5.4.

Ändringar

Tillkännagivande (2010:338) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

CELEX-nr
32009R0470
Ikraftträder
2010-05-19

Ändring, SFS 2014:788

Omfattning
upph.