Upphävd författning

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2010-05-20
Ändring införd
SFS 2010 i lydelse enligt SFS 2010:1743
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om etableringssamtal samt om etableringsinsatser och anordnares uppgiftsskyldighet enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

[S2]I förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare finns bestämmelser om anvisning av boende för vissa nyanlända invandrare. I förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare finns bestämmelser om ersättning enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

[S3]Med nyanländ avses en person som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Etableringssamtal

2 §  Arbetsförmedlingen ska genomföra etableringssamtal med en nyanländ snarast möjligt efter det att han eller hon har beviljats uppehållstillstånd. Etableringssamtalet ska inbegripa frågor om boende, framtida arbete och etableringsplan.

Etableringsinsatser

3 §  Arbetsförmedlingen ska upprätta etableringsplanen för den nyanlände inom två månader

  1. från dagen för inresan i landet eller från dagen för det första etableringssamtalet, för den som har uppehållstillstånd vid inresan, eller
  2. från dagen för beslutet om uppehållstillstånd, för den som har beviljats uppehållstillstånd efter inresan.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får etableringsplanen upprättas senare, dock senast inom ett år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

4 §  Etableringsplanen ska utformas med utgångspunkt i en kartläggning av den nyanländes utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet och behov av utbildning och andra insatser.

[S2]Vid utformningen av planen ska hänsyn tas till den nyanländes familjesituation och hälsa. Det ska framgå av planen vem som ansvarar för respektive aktivitet.

5 §  Etableringsplanen ska omfatta aktiviteter på heltid. Etableringsplanen får dock omfatta aktiviteter på 75, 50 eller 25 procent av heltid, om den nyanlände är förhindrad att delta på heltid på grund av

  1. styrkt sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, eller
  2. vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap.socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1743).

6 §  Giltighetstiden för etableringsplanen ska bestämmas med beaktande av den nyanländes behov av insatser. Tiden får förlängas vid behov. Den sammanlagda giltighetstiden för planen får dock som längst motsvara tiden för beviljat uppehållstillstånd eller högst 24 kalendermånader.

[S2]Vid tillämpning av första stycket ska det bortses från sådan tid som den nyanlände har varit förhindrad att delta i aktiviteter enligt etableringsplanen på grund av styrkt sjukdom eller vård av barn med föräldrapenning enligt 12 kap.socialförsäkringsbalken. En förutsättning är dock att hindret har varat under en sammanhängande tid av minst 30 kalenderdagar.

[S3]Den tid som inte ska räknas in i etableringsplanen enligt andra stycket får sammanlagt omfatta högst tolv månader. Förordning (2010:1743).

Anmälnings- och uppgiftsskyldighet

7 §  En nyanländ som har en etableringsplan är skyldig att till Arbetsförmedlingen lämna uppgifter och anmäla förändringar i fråga om förhållanden som kan antas påverka rätten till etableringsplan.

8 §  Anordnare av aktiviteter för nyanlända ska till Arbetsförmedlingen lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och denna förordning.

9 §  Migrationsverket ska lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen i fråga om en nyanländs utbildningsbakgrund, tidigare arbetslivserfarenhet och andra uppgifter av betydelse för den nyanländes etablering på arbetsmarknaden, om det behövs i ett ärende om etableringsinsatser enligt denna förordning.

Omprövning och överklagande

10 §  Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

[S2]En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

11 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än omprövningsbeslut enligt 10 § får inte överklagas.

[S2]Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

[S3]I fråga om överklagande av beslut om rätt till etableringsplan finns bestämmelser i 17 § lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Bemyndigande

12 §  Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om etableringssamtal och etableringsplan enligt 2–6 §§ och om anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt 7–9 §§. Arbetsförmedlingen ska höra med Migrationsverket innan myndigheten meddelar föreskrifter om sådan anmälnings- och uppgiftsskyldighet som avses i 9 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:1743) om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:102) om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§; nya 2 a, 3 a §§
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:957) om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2016:666) om ändring i förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Omfattning
ändr. 1, 9 §§
Ikraftträder
2016-07-15

Ändring, SFS 2017:820

Omfattning
upph.