Lag (2020:782) om operativt militärt stöd

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2020-09-10
Ändring införd
SFS 2020:782 i lydelse enligt SFS 2024:140
Ikraft
2020-10-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-04-01

1 §  Regeringen får, under förutsättning att Sverige inte är i krig och det inte råder en väpnad konflikt på finskt territorium, på begäran av Finland sätta in svenska väpnade styrkor för att i enlighet med internationell rätt stödja Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium.

2 §  Om Sverige är i krig eller krigsfara får regeringen begära stöd i form av militära styrkor av Nordatlantiska fördragsorganisationen och av en stat som är medlem i den organisationen eller i Europeiska unionen, för att i enlighet med internationell rätt möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Regeringen får för detta ändamål överlåta förvaltningsuppgifter till den som lämnar stödet. Lag (2023:166).

Prop. 2021/22:246: Paragrafen reglerar regeringens begäran om operativt militärt stöd vid krig eller krigsfara. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Paragrafen ändras på så sätt att regeringen får begära operativt militärt stöd från en stat som är medlem i EU eller i Nato, och för detta ändamål får överlåta förvaltningsuppgifter åt en sådan stat. ...

3 §  I fred eller under krig mellan främmande stater får regeringen begära stöd i form av militära styrkor av Nordatlantiska fördragsorganisationen och av en stat som är medlem i den organisationen eller i Europeiska unionen, för att i enlighet med internationell rätt hindra kränkningar av svenskt territorium. Regeringen får för detta ändamål överlåta förvaltningsuppgifter till den som lämnar stödet. Lag (2023:166).

Prop. 2021/22:246: Paragrafen reglerar regeringens begäran om operativt militärt stöd för att hindra kränkningar av svenskt territorium i fred eller under krig mellan främmande stater. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Paragrafen ändras på så sätt att regeringen får begära operativt militärt stöd från en stat som är medlem i EU eller i Nato, och för detta ändamål får överlåta förvaltningsuppgifter åt en sådan stat.

4 §  Försvarsmakten får besluta att finsk militär personal som lämnar stöd till Sverige i enlighet med 2 och 3 §§ och som är lämplig för uppgiften får anlitas för bevakning av sådana skyddsobjekt som avses i 5 § 6 skyddslagen (2010:305).

[S2]Det som föreskrivs i 11-17 §§skyddslagen och i 10 § första stycket 1, 2 och 4, 10 § andra stycket samt 19 § första stycket 1polislagen (1984:387) ska även gälla finsk militär personal som anlitas för bevakning.

5 §  Försvarsmakten får besluta att finsk militär personal som lämnar stöd till Sverige i enlighet med 2 § får genomföra beslut om undanförsel eller förstöring enligt lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring.

6 §  Finsk militär personal som utövar myndighet i Sverige enligt 4 eller 5 § ska vara skyddad enligt 17 kap.1, 2 och 4 §§brottsbalken och vara ansvarig för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken på motsvarande sätt som om det hade varit fråga om svensk myndighetsutövning.

Ändringar

Lag (2020:782) om operativt militärt stöd

Förarbeten
Rskr. 2020/21:3, Prop. 2019/20:110
Ikraftträder
2020-10-15

Lag (2022:430) om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Förarbeten
Rskr. 2021/22:298, Prop. 2021/22:246, Bet. 2021/22:UU19
Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 3 §§
Ikraftträder
2022-05-19

Lag (2023:166) om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd

Förarbeten
Rskr. 2022/23:148, Prop. 2022/23:74, Bet. 2022/23:UU16
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2024-03-15

Förordning (2024:140) om ikraftträdande av lagen (2023:166) om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd

Omfattning
ikrafttr. av 2023:166