Upphävd författning

Förordning (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2010-06-10
Ändring införd
SFS 2010:604 i lydelse enligt SFS 2011:1164
Ikraft
2010-07-01
Upphäver
Förordning (2007:1215) med instruktion för Smittskyddsinstitutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §  Smittskyddsinstitutet ska genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och bidra till att landets smittskydd fungerar effektivt.

2 §  Smittskyddsinstitutet ska inom smittskyddsområdet

 1. svara för uppföljning, utvärdering och metodutveckling,
 2. svara för kunskapsuppbyggnad som vilar på beteendevetenskaplig, samhällsvetenskaplig och medicinsk grund,
 3. förse regeringen, Socialstyrelsen och övriga myndigheter med kunskaps- och beslutsunderlag, och
 4. förmedla kunskap till berörda inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt berörda inom andra samhällssektorer.

Särskilda uppgifter

3 §  Smittskyddsinstitutet ska särskilt

 1. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar nationellt och internationellt samt analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället och den enskilde,
 2. följa och analysera immunitetsläget och genomförandet av vaccinationsprogram,
 3. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av betydelse för smittskyddet samt hur sådana förändringar påverkar förutsättningarna för smittskyddet i landet,
 4. utvärdera effekterna av smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och andra samhällssektorer,
 5. inom sitt verksamhetsområde ta initiativ till åtgärder som skyddar befolkningen mot smittsamma sjukdomar i kris och under höjd beredskap,
 6. utföra mikrobiologiska laboratorieundersökningar som är av unik natur eller som av andra skäl inte utförs av andra laboratorier, och
 7. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid laboratorier som bedriver diagnostik av betydelse för landets smittskydd.

4 §  Föreskrifter om Smittskyddsinstitutets medverkan i totalförsvaret och i krisberedskap finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

5 §  Smittskyddsinstitutet får

 1. inom sitt ansvarsområde och om verksamheten i övrigt medger det utföra uppdrag inom eller utom landet,
 2. bedriva forskning som är nödvändig för att myndighetens uppdrag ska kunna fullgöras, och
 3. i samarbete med laboratorier utföra diagnostiska undersökningar som även kan utföras av andra laboratorier (rutindiagnostik), om undersökningarna är nödvändiga för myndighetens kompetensförsörjning.

Uppgifter som rör hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar

6 §  Smittskyddsinstitutet ska när det gäller hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar

 1. verka för att begränsa spridningen och konsekvenserna för samhället och enskilda,
 2. främja utvecklingsinsatser på lokal, regional och nationell nivå och inom berörda samhällssektorer,
 3. främja ett långsiktigt och tvärsektoriellt förebyggande arbete som är särskilt anpassat till allmänhetens och riskutsatta gruppers behov,
 4. verka för att skapa öppenhet om hiv/aids och motverka stigmatisering och diskriminering av hivsmittade och deras anhöriga,
 5. bidra till att utveckla metoder för kommunikation riktad till allmänheten och riskutsatta grupper,
 6. främja ideella organisationers verksamhet inom området,
 7. lämna förslag till regeringen på övergripande prioriteringar och villkor för statsbidrag inom området, och
 8. i mån av tillgängliga medel, besluta om statsbidrag samt följa upp och utvärdera de insatser som finansieras med statsbidrag.

Uppgifter som rör rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens

7 §  Smittskyddsinstitutet ska

 1. arbeta för att bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur,
 2. sammanställa och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens till hälso- och sjukvården, socialtjänsten och allmänheten,
 3. medverka till att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper och allmänheten tillämpar de kunskaper som finns om antibiotikaresistens,
 4. främja insatser på lokal och regional nivå i frågor som rör antibiotikaresistens, och
 5. inom sitt verksamhetsområde uppmärksamma frågor som rör annan mikrobiell resistens än antibiotikaresistens, vårdrelaterade sjukdomar och vårdhygien.

Uppgifter i samband med smittutbrott

8 §  Smittskyddsinstitutet ska ansvara för en central fältepidemiologisk grupp med uppgift att bistå myndigheter, landsting, kommuner och organisationer med expertstöd

 1. vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar, och
 2. vid utvärdering av risker och behov av förebyggande åtgärder när det gäller utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar.

[S2]Innan den centrala fältepidemiologiska gruppen bistår med expertstöd ska Smittskyddsinstitutet informera Socialstyrelsen.

9 §  Den centrala fältepidemiologiska gruppen får bistå med expertstöd vid katastrofer eller allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar i andra länder och stödja svenska civila och militära internationella krishanteringsinsatser.

[S2]Smittskyddsinstitutet får endast besluta om internationella insatser enligt första stycket under förutsättning att insatserna finansieras av någon annan än Smittskyddsinstitutet.

[S3]Smittskyddsinstitutet ska före beslut om internationella insatser samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Socialstyrelsen om de åtgärder institutet avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd ska Smittskyddsinstitutet dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida).

Uppgifter som rör högsmittsamma ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa

10 §  Smittskyddsinstitutet ska

 1. tillhandahålla ett säkerhetslaboratorium som uppfyller kriterierna för högsta skyddsnivå enligt föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker som Arbetsmiljöverket har meddelat med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166),
 2. upprätthålla diagnostisk beredskap, inklusive jourverksamhet, i syfte att kunna analysera prov med misstanke om allvarlig smitta,
 3. utföra mikrobiologiska laboratorieundersökningar av högsmittsamma ämnen som innebär särskild fara för människors hälsa,
 4. bedriva omvärldsbevakning av högsmittsamma ämnen som utgör särskild fara för människors hälsa, samt
 5. upprätthålla förmåga att stödja andra myndigheter med kompetens inom området. Förordning (2011:1164).

Uppgifter i EU-arbete och annat internationellt samarbete

11 §  Innan Smittskyddsinstitutet deltar i samarbete inom EU eller internationellt ska myndigheten underrätta regeringen om det planerade samarbetet och avvakta dess instruktioner.

12 §  Smittskyddsinstitutet ska

 1. fullgöra de uppgifter i fråga om epidemiologisk övervakning som ska utföras av en myndighet som avses i artikel 1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets beslut 2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen och
 2. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

13 §  Smittskyddsinstitutet ska

 1. samordna uppföljningen av Sveriges åtaganden enligt FN:s generalförsamlings resolution S-26/2 angående hiv/aids antagen den 2 augusti 2001, och
 2. svara för Sveriges åtaganden att följa förekomsten av poliovirus hos människor och i miljön samt att avlägsna poliovirus från laboratorier inom ramen för Världshälsoorganisationens (WHO) arbete med polioutrotning.

14 §  Smittskyddsinstitutet ska inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer arbeta för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

Samverkan

15 §  Smittskyddsinstitutet ska bistå Socialstyrelsen med de kunskaps- och beslutsunderlag som Socialstyrelsen behöver för att fullgöra sina uppgifter. Dessa kunskaps- och beslutsunderlag ska tas fram i samråd med Socialstyrelsen.

[S2]Smittskyddsinstitutets arbete med kunskapsspridning ska planeras och genomföras i samråd med Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter så att den statliga styrningen av hälso- och sjukvården och informationen till allmänheten är samordnad.

Ledning

16 §  Smittskyddsinstitutet leds av en myndighetschef.

17 §  Vid Smittskyddsinstitutet ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Rådgivande organ

18 §  Vid Smittskyddsinstitutet ska det finnas ett nationellt råd för insatser mot hiv/aids. Rådet ska bistå Smittskyddsinstitutet

 1. i frågor som rör hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar, och
 2. i arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt där berörda myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer ingår.

[S2]Rådet består av högst tolv ledamöter.

19 §  Vid Smittskyddsinstitutet ska det finnas en strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama). Strategigruppen ska bistå Smittskyddsinstitutet

 1. i frågor som rör rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, och
 2. i arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt där berörda myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer ingår.

[S2]Strategigruppen består av högst tolv ledamöter.

Anställning och uppdrag

20 §  Generaldirektören är myndighetschef.

21 §  Ordföranden och övriga ledamöter i det nationella rådet för insatser mot hiv/aids och i Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama) utses av Smittskyddsinstitutet.

Personalansvarsnämnd

22 §  Vid Smittskyddsinstitutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

23 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Smittskyddsinstitutet.

Avgifter

24 §  Smittskyddsinstitutet ska ta ut avgifter för

 1. diagnostiska undersökningar som avses i 3 § 6, 5 § 3 och 10 § 3,
 2. uppdragsverksamhet som avses i 5 § 1, och
 3. internationella insatser som avses i 9 § första och andra styckena. Smittskyddsinstitutet ska besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna i verksamheten. Avgifterna för sådana diagnostiska undersökningar som avses i 5 § 3, uppdragsverksamhet som avses i 5 § 1 och internationella insatser som avses i 9 § första och andra styckena, får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Förordning (2011:1164).

Överklagande

25 §  Smittskyddsinstitutets beslut i ärenden om fördelning av statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2011:1164) om ändring i förordningen (2010:604) med instruktion för Smittskyddsinstitutet

Omfattning
ändr. 10, 24 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2012-01-01

Ändring, SFS 2013:1020

Omfattning
upph.