Upphävd författning

Lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2011-12-01
Ändring införd
SFS 2011:1269 i lydelse enligt SFS 2015:778
Ikraft
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  I denna lag finns bestämmelser om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva enligt 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229).

Prop. 2018/19:92: Paragrafen anger lagens innehåll. Bakgrunden till bestämmelsen finns i avsnitt 5.2.

Paragrafen motsvarar vad som tidigare gällde enligt 1 § lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.

Hänvisningar

2 §  I 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om

 • vissa definitioner och villkor för skattereduktion (2022 §§),
 • begäran om skattereduktion (23 §),
 • vilka som kan få skattereduktion (24 §),
 • underlag för skattereduktion (25 §), och
 • skattereduktionens storlek (26 §).

Prop. 2018/19:92: Paragrafen är en innehållsförteckning avseende de frågor om skattereduktion för gåva som behandlas i 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Bakgrunden till bestämmelsen finns i avsnitt 5.2.

Paragrafen motsvarar vad som tidigare gällde enligt 2 § lagen (<a href="https://lagen.nu/2011:1269" ...

Definitioner

3 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inget annat anges.

Prop. 2018/19:92: I bestämmelsen anges att termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Bakgrunden till bestämmelsen finns i avsnitt 5.2.

Paragrafen motsvarar vad som tidigare gällde enligt 3 § lagen (<a href="https://lagen.nu/2011:1269" ...

Beslutande myndighet

4 §  Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

Prop. 2018/19:92: I paragrafen anges att Skatteverket är den myndighet som fattar beslut enligt lagen. Bakgrunden till bestämmelsen finns i avsnitt 5.2.

Paragrafen motsvarar vad som tidigare gällde enligt 4 § lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. ...

Belopp

5 §  Uppgifter om belopp ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

Prop. 2018/19:92: I paragrafen anges att beloppsuppgifter ska avrundas nedåt till hela krontal. Bakgrunden till bestämmelsen finns i avsnitt 5.2.

Paragrafen motsvarar vad som tidigare gällde enligt 5 § lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.

Godkänd gåvomottagare

6 §  En svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registrerat trossamfund ska efter ansökan godkännas som gåvomottagare under förutsättning att

 1. den sökande vid beslutet om slutlig skatt året före det år då ansökan görs är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229),
 2. den sökande har som ändamål att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning eller helt eller delvis bedriver sådan verksamhet,
 3. det är sannolikt att den sökande
  1. även vid de två beslut om slutlig skatt som fattas efter det beslut som avses i 1 kommer att bli inskränkt skattskyldig enligt den bestämmelse som anges i samma punkt, och
  2. kommer att använda gåvorna på det sätt givarna avsett,
 4. det av den sökandes bokföring eller räkenskaper är möjligt att avgöra vilka gåvor som har tagits emot och hur de har använts, och
 5. den sökande har minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Lag (2013:968).

Prop. 2018/19:92: Paragrafen omfattar fem punkter i vilka anges de grundläggande förutsättningarna för att en svensk stiftelse, en svensk ideell förening eller ett svenskt registrerat trossamfund av det slag som avses i 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska godkännas som gåvomottagare. Samtliga krav i paragrafen måste vara uppfyllda för att ett godkännande ska kunna meddelas. I 8 § regleras det förhållandet att en utländsk motsvarighet ...

7 §  För en sökande vars skattskyldighet prövas enligt någon annan bestämmelse i 7 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) än 3 §, ska prövningen enligt 6 §1 och 3 a denna lag gälla frågan om förhållandena är sådana att den sökande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt skattskyldig vid tillämpning av 7 kap. 3 § inkomstskattelagen. Lag (2013:968).

Prop. 2018/19:92: Paragrafen tar sikte på t.ex. de stiftelser som finns i 7 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) och som alltså vid beskattningen inte prövas enligt de allmänna reglerna i 7 kap. 3 § inkomstskattelagen. Även i de fallen får en prövning göras som i sak påminner om den som måste ske för utländska sökande enligt 8 §. ...

8 §  Som gåvomottagare ska efter ansökan godkännas även utländska sökande om förutsättningarna i 6 § är uppfyllda och den sökande hör hemma i en stat

 1. inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
 2. med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

[S2]Prövningen enligt 6 §1 och 3 a ska då gälla frågan om förhållandena är sådana att den sökande skulle ha blivit och skulle komma att bli inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) om denne skulle beskattas i Sverige.

[S3]För att den sökande ska kunna godkännas som gåvomottagare gäller dessutom att ett skriftligt åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 §skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha kommit in till Skatteverket. Lag (2013:968).

Prop. 2018/19:92: Paragrafen gäller utländska mottagare och är uppdelad i tre stycken.

Första stycket tar sikte på utländska motsvarigheter till sådana svenska stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller förutsättningarna i 6 §. Dessa utländska motsvarigheter kan godkännas om de hör hemma inom EES eller i ett tredjeland med vilket Sverige ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden. ...

Godkännande som gåvomottagare

Ansökan

9 §  Den som vill bli godkänd som sådan gåvomottagare som avses i 68 §§ ska ansöka om detta hos Skatteverket.

[S2]En ansökan ska lämnas enligt fastställt formulär och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter.

[S3]De handlingar som den sökande önskar åberopa ska lämnas tillsammans med ansökan.

Prop. 2018/19:92: Av första stycket framgår att den som vill bli godkänd som gåvomottagare ska ansöka om detta hos Skatteverket.

Av andra stycket framgår att ansökan ska lämnas enligt fastställt formulär och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter. Kravet på fastställt formulär begränsar inte möjligheterna att använda elektronisk kommunikation (jfr prop. 2010/11:165 s. 346). Bestämmelsen är teknikneutral. ...

Giltighetstid och förlängning

10 §  Ett godkännande som gåvomottagare gäller till utgången av det tredje året efter det år som beslutet fattades.

[S2]Om en ansökan om förlängning kommer in innan godkännandet har upphört att gälla, får godkännandet förlängas till utgången av det tredje året efter det år då godkännandet annars skulle ha upphört att gälla.

[S3]Om en ansökan om förlängning har kommit in, är godkännandet giltigt även efter den tid som anges i första eller andra stycket till dess att frågan om förlängning har prövats av Skatteverket.

11 §  Vid ansökan om förlängning enligt 10 § andra stycket tillämpas 9 §.

Prop. 2018/19:92: I paragraferna behandlas frågan om hur länge ett beslut som godkänd gåvomottagare ska gälla och vad som gäller i samband med en ansökan om förlängning. Detta behandlas i avsnitt 5.5.2.

Paragraferna motsvarar vad som tidigare gällde enligt 10 och 11 §§ lagen (<a ...

Avgifter

12 §  Den som ansöker om godkännande enligt 9 § ska betala en ansökningsavgift. Skatteverket får inte pröva en ansökan om avgiften inte har betalats.

[S2]En godkänd gåvomottagare ska betala en årsavgift för varje kalenderår efter det år då ett godkännande meddelats. Avgiften ska betalas före det år avgiften avser.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Prop. 2018/19:92: Stadgandet tar sikte på den situationen att den godkända gåvomottagaren inte längre uppfyller kraven för att vara en godkänd gåvomottagare. Mottagaren är då skyldig att omedelbart underrätta Skatteverket om detta förhållande. Skatteverket ska efter en sådan underrättelse ta ställning till frågan om återkallelse ska ske enligt 14 §.

Det kan t.ex. vara så att en ideell förening ändrar sin verksamhet och inte längre bedriver främjande av social hjälpverksamhet. Detta kan innebära ...

Underrättelse till Skatteverket

13 §  Om en godkänd gåvomottagare inte längre uppfyller ett eller flera av de krav som avses i 68 §§, ska gåvomottagaren omedelbart underrätta Skatteverket om detta.

Prop. 2018/19:92: I paragrafen anges att Skatteverket får utfärda de förelägganden som behövs för att ta ställning till om ett godkännande ska återkallas. Återkallelse på grund av underlåtenhet att följa ett föreläggande regleras i 14 § första stycket 4.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.5.3, motsvarar vad som tidigare gällde enligt 14 § ...

Förelägganden

14 §  Skatteverket får meddela de förelägganden som behövs för att verket ska kunna ta ställning till om ett godkännande ska återkallas.

Prop. 2018/19:92: I stadgandets första stycke regleras förutsättningarna för att ett beslut om godkännande som gåvomottagare ska kunna återkallas.

Detta kan ske därför att gåvomottagaren själv begär det (första punkten) eller därför att Skatteverket finner att förutsättningarna för att vara godkänd gåvomottagare inte längre föreligger (andra punkten). Utgångspunkten för att bedöma om återkallelse ska ske är de krav för att bli godkänd gåvomottagare som uppställs i 6–8 §§. ...

Återkallelse

15 §  Skatteverket ska återkalla ett godkännande som gåvomottagare om

 1. innehavaren begär det,
 2. förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda,
 3. innehavaren vid ett beslut om slutlig skatt som fattats under den tid som avses i 10 § inte är inskränkt skattskyldig enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller, när det gäller en svensk mottagare som är inskränkt skattskyldig enligt någon annan bestämmelse i 7 kap.inkomstskattelagen än 3 § eller en utländsk mottagare, inte skulle ha blivit inskränkt skattskyldig vid tilllämpning av 7 kap. 3 § inkomstskattelagen,
 4. innehavaren inte betalar en sådan avgift som avses i 12 § andra stycket,
 5. innehavaren inte följer ett föreläggande enligt 14 §, eller
 6. innehavaren inte lämnar kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

[S2]Om det finns synnerliga skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse enligt första stycket 2, 3 eller 6.Lag (2013:968).

Prop. 2018/19:92: I paragrafen anges att återkallelsebeslut enligt 14 § gäller omedelbart, dvs. utan hinder av att det har överklagats.

Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.5.4, motsvarar vad som tidigare gällde enligt 16 § lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid ...

16 §  Ett beslut att återkalla ett godkännande gäller omedelbart.

Prop. 2018/19:92: Av paragrafens första stycke framgår att Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av en godkänd gåvomottagare som inte kommit in med en sådan underrättelse som avses i 12 §, dvs. en underrättelse om att förutsättningarna för att vara en godkänd gåvomottagare inte längre är uppfyllda. Stadgandet omfattar även det förhållandet att en godkänd gåvomottagare visserligen kommit in med en underrättelse men borde ha kommit in med underrättelsen tidigare.

Kontrollavgiften uppgår ...

Kontrollavgift

17 §  Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av den som inte kommit in med en sådan underrättelse som avses i 13 §.

[S2]Kontrollavgiften uppgår till ett belopp motsvarande 10 procent av värdet på de gåvor som tagits emot efter den tidpunkt då en underrättelse borde ha kommit in och till dess att frågan om återkallelse har prövats av Skatteverket och som är av det slaget att de ingår i givarens underlag för skattereduktion enligt 67 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229), dock lägst 5 000 kronor.

[S3]Om värdet på de gåvor som avses i andra stycket inte kan beräknas tillförlitligt, får Skatteverket uppskatta värdet till ett skäligt belopp.

[S4]Kontrollavgiften tillfaller staten.

Prop. 2018/19:92: Enligt paragrafen får Skatteverket helt eller delvis medge befrielse från kontrollavgiften om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det finns andra särskilda skäl. Frågan om vad som kan utgöra särskilda skäl har utvecklats i avsnitt 5.5.5. Bestämmelsen om befrielse ska beaktas även om gåvomottagaren inte själv har framställt ett yrkande om befrielse.

Paragrafen motsvarar vad som tidigare ...

18 §  Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det finns andra särskilda skäl, får Skatteverket helt eller delvis befria gåvomottagaren från en kontrollavgift.

[S2]Första stycket ska beaktas även om något yrkande om befrielse inte har framställts.

Prop. 2018/19:92: I paragrafen stadgas att kontrollavgift som beslutas av Skatteverket ska debiteras och betalas på samma sätt som kontrollavgift enligt skatteförfarandelagen. För kontrollavgiften gäller vidare skatteförfarandelagens bestämmelser om omedelbar verkställighet och om indrivning. Innebörden av detta behandlas närmare i avsnitt ...

19 §  Om Skatteverket beslutar om kontrollavgift, gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. debitering och betalning av kontrollavgift i 61–65 kap.,
 2. verkställighet i 68 kap. 1 §, och
 3. indrivning i 70 kap.

Prop. 2018/19:92: Paragrafen anger vilka av Skatteverkets beslut enligt lagen som får omprövas och överklagas samt att skatteförfarandelagens bestämmelser gäller för omprövning och överklagande. Det innebär bland annat att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. De beslut som kan omprövas och överklagas är beslut om godkännande, om förlängning av godkännande, om återkallelse av godkännande och om kontrollavgift.

För ...

Omprövning och överklagande

20 §  I fråga om beslut om godkännande enligt 6 §, om förlängning av godkännande enligt 10 § och om återkallelse av godkännande enligt 15 § tillämpas bestämmelserna i 66 och 67 kap.skatteförfarandelagen (2011:1244) om omprövning och överklagande av beslut avseende på vilket sätt preliminär skatt ska betalas.

[S2]I fråga om beslut om kontrollavgift enligt 17 § tillämpas bestämmelserna i 66 och 67 kap.skatteförfarandelagen. Tidsfristen i 66 kap. 24 § skatteförfarandelagen ska dock räknas från den dag beslutet om kontrollavgift meddelades.

[S3]Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. I fråga om 2013 och tidigare års taxeringar ska vad som i 6 §1 och 3 sägs om inskränkt skattskyldighet vid beslut om slutlig skatt i stället avse inskränkt skattskyldighet vid taxering.
 3. Vid 2012 och 2013 års taxeringar ska vad som i 15 § första stycket 3 sägs om fattat beslut om slutlig skatt i stället avse beslutad taxering.
 4. I fråga om åtaganden som lämnas under 2012 ska vad som i 8 § tredje stycket sägs om åtagande enligt 23 kap. 7 § och 38 kap. 1 §skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället avse åtagande enligt 13 kap.2 a och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
 5. I fråga om kontrolluppgifter som avser 2012 ska vad som i 15 § första stycket 6 sägs om kontrolluppgifter enligt 22 kap. 22 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i stället avse kontrolluppgifter enligt 11 kap. 8 b § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:968) om ändring i lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Vid tillämpning av 6 § 1, 7 §, 8 § andra stycket och 15 § första stycket 3 ska frågan om inskränkt skattskyldighet för år 2013 och tidigare år prövas i förhållande till 7 kap. 3, 7 eller 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) i dessa paragrafers lydelse före den 1 januari 2014.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:56, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU1
Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 15 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2015:778) om upphävande av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

Övergångsbestämmelse

 1. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för tid före den 1 januari 2016.
 2. En betald årsavgift som avser tid efter 2015 ska betalas tillbaka.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:51, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU1
Omfattning
upph.