Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-02-24
Ändring införd
SFS 2011:130 i lydelse enligt SFS 2022:213
Ikraft
2011-07-01
Upphäver
Förordning (2009:1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-08-01

Uppgifter

1 §  Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

[S2]Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande.

[S3]Myndigheten ansvarar för specialpedagogiskt stöd samt för utbildning i specialskolan och i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola. Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

Specialpedagogiskt stöd

2 §  Myndigheten ska i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ge råd och stöd till huvudmän med ansvar för

 1. utbildning inom skolväsendet,
 2. internationella skolor enligt 24 kap.skollagen (2010:800),
 3. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt 24 kap.skollagen, och
 4. annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap.skollagen.

3 §  Myndigheten ska när det gäller sådana verksamheter som avses i 2 §

 1. anordna och medverka i kompetensutveckling,
 2. bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet, och
 3. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning som är relevant för det specialpedagogiska området. Förordning (2011:1161).

4 §  Myndigheten ska bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever som går en sådan Rh-anpassad utbildning som avses i 15 kap.skollagen (2010:800) med administrativa tjänster i samband med att hemkommuner och hemregioner betalar ersättning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt 15 kap. 40 § skollagen. Förordning (2019:1084).

5 §  Myndigheten ska erbjuda specialpedagogisk utredning inom resurscenter för barn och ungdomar som

 1. är dövblinda,
 2. i annat fall än som avses i 1 är synskadade,
 3. i annat fall än som avses i 1 är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning,
 4. i annat fall än som avses i 1 är döva eller hörselskadade och som även har en utvecklingsstörning, och
 5. har en grav språkstörning.

[S2]Utredning får vid behov även omfatta barn som inte har börjat i de verksamheter som avses i 2 och 11 §§.

[S3]I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att informera och utbilda lärare, annan personal samt vårdnadshavare.

Läromedel

6 §  Myndigheten ska när det gäller sådana verksamheter som avses i 2 § främja och informera om tillgången till läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Myndigheten får utveckla, anpassa, framställa och distribuera sådana läromedel i den utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden.

Specialskolan

7 §  Myndigheten ska särskilt verka för en ökad måluppfyllelse i specialskolan och i övrigt utveckla utbildningens kvalitet.

[S2]Myndigheten ska erbjuda eleverna i specialskolan ett elevhemsboende med hög kvalitet och goda förutsättningar för en aktiv fritid.

8 §  Specialskolan ska ha skolenheter för elever från hela landet (riksskolor) och skolenheter med regionala upptagningsområden (regionskolor).

9 §  Riksskolor ska finnas för elever som

 1. är dövblinda,
 2. i annat fall än som avses i 1 är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning,
 3. i annat fall än som avses i 1 är döva eller hörselskadade och som på grund av utvecklingsstörning inte kan få sin utbildning i en regionskola, och
 4. har en grav språkstörning.

10 §  Regionskolorna är avsedda för döva eller hörselskadade elever som inte behöver utbildning med särskilda insatser vid riksskolorna.

[S2]Regionskolor ska finnas i Örebro, Härnösands, Stockholms, Vänersborgs och Lunds kommuner.

[S3]Myndigheten får meddela föreskrifter om regionskolornas upptagningsområden.

11 §  Myndigheten ska bedriva utbildning för barn och ungdomar som avses i 11 § lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800).

Hantering av statliga stöd och bidrag

12 §  Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda bestämmelser eller särskilda beslut. Myndigheten ska följa upp och utvärdera de statliga stöd och bidrag som myndigheten administrerar. Förordning (2019:1278).

Andra uppgifter

13 §  Myndigheten ska erbjuda teckenspråksutbildning för syskon till döva eller hörselskadade barn och barn till döva eller hörselskadade föräldrar.

13 a §  Myndigheten ska tillhandahålla utbildning i punktskrift för barn och elever med svår synnedsättning eller blindhet. Förordning (2022:213).

14 §  Myndigheten ska sprida information till och aktivt arbeta för att göra sin verksamhet känd för sådana huvudmän som avses i 2 §, deras personal, elever, andra studerande och vårdnadshavare.

15 §  Myndigheten ska bedriva verksamhet inom Europeiska byrån för utveckling av undervisning för elever med behov av särskilt stöd, European Agency for Development in Special Needs Education.

Arbetets bedrivande

16 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet. All individbaserad information som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

[S2]Vid alla åtgärder som rör barn ska myndigheten i sin verksamhet i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

[S3]Myndigheten ska i sin verksamhet samråda med de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Förordning (2019:1278).

17 § Har upphävts genom förordning (2016:251).

Ledning

18 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

19 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Beslutande organ

20 §  Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning. Nämnden ska pröva frågor om

 1. mottagande i specialskolan enligt 7 kap. 6 § skollagen (2010:800), och
 2. antagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 15 kap. 36 § skollagen.

21 §  Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh- anpassad utbildning består av en ordförande samt minst sex och högst tio andra ledamöter. I nämnden ska det finnas företrädare för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt för personer med rörelsehinder.

22 §  Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh- anpassad utbildning är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

23 §  Om ett ärende är så brådskande att Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra ledamöterna.

[S2]Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

24 §  Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh- anpassad utbildning ansvarar för sina beslut.

[S2]Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

25 §  Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh- anpassad utbildning tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Ärendenas handläggning

26 §  Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ordföranden i Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning får avgöra ärenden enligt 20 § som är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden.

27 §  Ärendena ska avgöras efter föredragning.

[S2]Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 26 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

28 §  Generaldirektören är myndighetschef.

29 §  Ordföranden och övriga ledamöter i Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning utses av myndigheten för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.

Personalansvarsnämnd

30 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

32 §  Begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller sådana varor och tjänster som avses i första stycket 1-4 samma paragraf.

[S2]Myndigheten får ta ut avgifter

 1. för att tillhandahålla läromedel och förteckningar,
 2. för kost och inkvartering i samband med kurser och besök, och
 3. från Folkbildningsrådet när det gäller administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor.

[S3]Myndigheten får besluta om storleken på avgifter enligt andra stycket 1 och 2 upp till full kostnadstäckning. Myndigheten får besluta om storleken på avgifter enligt andra stycket 3.

[S4]Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2022:213).

Överklagande

33 §  Myndighetens beslut i fråga om fördelning av bidrag får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:502) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Omfattning
ändr. 32 §

Förordning (2011:1161) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1595) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Omfattning
ändr. 32 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:1576) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:251) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Omfattning
upph. 17 §, rubr. närmast före 17 §; ändr. 16 §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2019:1084) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:1278) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Omfattning
ändr. 12, 16 §§
Ikraftträder
2020-02-01

Förordning (2022:213) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Omfattning
ändr. 32 §; ny 13 a §
Ikraftträder
2022-04-28